ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
961 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งอดทน สัมพันธภาพระหว่างบุคคล และความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต / วรนุช กิตสัมบันท์ / 2538 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
พยาบาล
โรงพยาบาลจิตเวช
ความเหนื่อยหน่าย (จิตวิทยา)
กรมสุขภาพจิต
962 ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับปัจจัยด้านการทำงานและปัจจัยส่วนบุคคลของพยาบาลห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / พิมผกา สุขกุล / 2535 /Full Text
Subject
การพยาบาลศัลยศาสตร์
ความเครียด (จิตวิทยา)
โรงพยาบาล -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
การทำงาน
Dissertations, Academic -- Nursing
Stress
963 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพและการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง = Relationship between health beliefs and self-care in hypertensive patients / กรรณิกา เรือนจันทร์ / 2535 /Full Text
Subject
ความดันเลือดสูง
ผู้ป่วย -- การดูแล
ผู้ป่วย -- พะเยา
Dissertations, Academic -- Nursing
Self care
Quality of life
Hypertention
964 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออำนาจด้านสุขภาพกับการปรับตัวของผู้ติดเชื้อเอชไอวี / อรุณี หลายพสุ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครพิงค์
Dissertations, academic -- nursing
โรคเอดส์ -- เชียงใหม่
การปรับตัว -- เชียงใหม่
ความเชื่อ
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงใหม่
965 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออำนาจภายใน-ภายนอกตน อัตมโนทัศน์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ / สุวิมล จอดพิมาย / 2537 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์
นักศึกษาพยาบาล
ความเชื่อมั่นในตนเอง
การรับรู้ตนเอง
Dissertations, academic -- nursing
966 ความสัมพันธ์ระหว่างความถนัดทางการเรียนพยาบาล ทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาล และการรับรู้ต่อสภาพแวดล้อมในคลินิก กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล / ยุพิน กลิ่นขจร / 2530 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
Dissertations, academic -- nursing
Education, nursing
nursing
การวัดความถนัดทางการเรียน
พยาบาล -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การรับรู้
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
การพยาบาล -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) -- เชียงใหม่
นักศึกษา -- เชียงใหม่
967 ความสัมพันธ์ระหว่างความบกพร่องในการดูแลบุตรของมารดาและความผาสุกในครอบครัวของเด็กวัยก่อนเรียนโรคธาลัสซีเมีย / กมลวัน ดิษยบุตร / 2537 /Full Text
Subject
ธาลัสซีเมีย
มารดาและเด็ก -- ความสัมพันธ์ในครอบครัว
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- การดูแล -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Nursing
968 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ กับการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ของพยาบาลวิชาชีพในการพยาบาลสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Relationship between knowledge, attitude toward AIDS and AIDS prevention practice of professional nurses in obstetric and gynecological nursing section, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / พรพรรณ เธียรปัญญา / 2535 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การพยาบาลสูติศาสตร์
โรคเอดส์ -- การป้องกันและควบคุม
พยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
Acquired immunodeficiency syndrome -- Prevention & control
969 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้การปฏิบัติตัวระหว่างตั้งครรภ์และน้ำหนักแรกเกิดของบุตรในหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมธานินทร์คอนเดนเซอร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Relationship between knowledge, practice during pregnancy and neonatal birth weight in reproductive woman workers at Thanin condenser industry, Muang District, Chiang Mai Province / ภารณี คูวัฒนะศิริ / 2535 /Full Text
Subject
โรงงานอุตสาหกรรมธานินทร์คอนเดนเซอร์
Dissertations, academic -- nursing
ครรภ์
ภาวะเจริญพันธุ์
สตรี -- เชียงใหม่
970 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุบ้านเกาะกลาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ขวัญหทัย บุญชู / 2545 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Nutrition -- in old age
โภชนาการ
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
บ้านเกาะกลาง (เชียงใหม่)
971 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางด้านสังคมกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ = Relationships among self-esteem, social support and self care behavior of diabetic elderly Uttaradit Hospital Muang District Uttaradit Province / สุธีรัตน์ แก้วประโลม / 2538 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- การดูแล
ผู้สูงอายุ -- อุตรดิตถ์
Dissertations, academic -- nursing
972 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคม กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด = Relationships among self-esterm, social support and self-care behavior of the adolescent mothers / โสภิต สุวรรณเวลา / 2537 /Full Text
Subject
การพยาบาลสูติศาสตร์
มารดาวัยรุ่น -- การดูแล
ความนับถือตนเอง
Dissertations, Academic -- Nursing
Self esteem
Social encironment
Self care
Mothers
Social support
973 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและพฤติกรรมการปรับตัวในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา / นิตยา โรจน์ทินกร / 2536 /Full Text
Subject
มะเร็ง -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
มะเร็ง -- การรักษาด้วยรังสี
การรักษาด้วยรังสี
Dissertations, Academic -- Nursing
974 ความสัมพันธ์ระหว่างความว้าเหว่ และภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ / สุพรรณี นันทชัย / 2534 /Full Text
Subject
ความว้าเหว่
ผู้สูงอายุ -- การดูแล
ผู้สูงอายุ
Dissertations, Academic -- Nursing
Loneliness
Aging
975 ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลทางสังคมกับแบบแผนการอบรมเลี้ยงดู ตามการรับรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัย / ดาวลอย ชูศรี / 2536 /Full Text
Subject
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
ความวิตกกังวล
นักศึกษา
Dissertations, Academic -- Nursing
976 ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลและภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา / วชิราภรณ์ สุมนวงศ์ / 2536 /Full Text
Subject
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย
สถานสงเคราะห์คนชรา -- เชียงใหม่
ความวิตกกังวล
Dissertations, Academic -- nursing
Anxiety -- In old age
Health -- In old age
977 ความสัมพันธ์ระหว่างความสำคัญของสุขภาพ การรับรู้ประโยชน์ของการออกกำลังกาย และพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ในจังหวัดเชียงใหม่ / ดวงเดือน พันธุโยธี / 2539 /Full Text
Subject
กิจกรรมบำบัด -- เชียงใหม่
การออกกำลังกาย
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
978 ความสัมพันธ์ระหว่างความหวังกับพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดในผู้ป่วยมะเร็งระหว่างรับรังสีรักษา / ละเอียด ภักดีจิตต์ / 2535 /Full Text
Subject
มะเร็ง -- การรักษาด้วยรังสี
ความเครียด (จิตวิทยา)
Dissertations, Academic -- Nursing
Stress
Radiotherapy
979 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งในการมองโลก ของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท / เยาวลักษณ์ กลิ่นหอม / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
จิตเภท -- เชียงใหม่
จิตเวชศาสตร์
ผู้ป่วยจิตเวช -- พฤติกรรม
จิตบำบัด -- เชียงใหม่
จิตผิดปกติ -- เชียงใหม่
980 ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายทางสังคม การสนับสนุนทางสังคมและสุขภาพจิตของพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก / ชมนาด วรรณพรศิริ / 2535 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพุทธชินราช
พยาบาล -- สุขภาพจิต
พยาบาล -- ภาวะสังคม
พยาบาล -- พิษณุโลก
Dissertations, Academic -- Nursing
Social environment
Mental health


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103