ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
941 ความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิสของประชาชน ตำบลแม่น่าเรื่อ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา = Knowledge and practice in prevention of Streptococcus suis infection among people in Mae-Narua Subdistrict, Mueang District, Phayao Province / อัมพร ยานะ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
942 ความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันวัณโรคของอาสาสมัครสาธารณสุขในเรือนจำจังหวัดลำพูน = Knowledge and practices of tuberculosis prevention among health volunteers in Lamphun Prison / พัชราภรณ์ ธรรมรัตนพงษ์ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
943 ความรู้และการปฏิบัติในการล้างมือของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง = Knowledge and practice of hand wasing among secondary school students in Tung Ngam Subdistrict, Soem Ngam Disteict, Lampang Province / วารุณี จิตพิพัฒนไพศาล / 2552 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- สุขภาพและอนามัย
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เสริมงาม (ลำปาง). ตำบลทุ่งงาม
มือ -- การทำความสะอาด
Dissertations, Academic -- Nursing
944 ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชนเผ่าในโรงเรียนมัธยมขยายโอกาส อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Knowledge and attitude towards sexual risk behavior among high-land students of extended secondary schools in Mae La Noi District, Mae Hong Son Province / โกเมท ธนรัตน์พิศาล / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
945 ความรู้และทัศนคติของบุคลากรสุขภาพเกี่ยวกับการใช้แผนการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน = Knowledge and attitudes of health personnel towards the utilization of clinical pathway for acute myocardial infarction patients / จุฬาลักษณ์ เอกสุวรรณ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
946 ความรู้และทัศนคติต่อระบบการพยาบาลเจ้าของไข้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ / วราภรณ์ เขมโชติกูร / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
Dissertations, academic -- nursing
Primary nursing care
พยาบาล -- ทัศนคติ
การพยาบาล
947 ความรู้และทัศนคติที่มีต่อการใช้ถุงยางอนามัยของนักศึกษาชาย ระดับอาชีวศึกษา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ = Knowledge and attitude toward condom usage in male students at a vocational school, Nang Rong district, Buri Ram province / สุวัฒน์ เข็มทอง / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Dissertation, academic -- public health
ถุงยางอนามัย
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ -- การป้องกันและควบคุม
948 ความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ในผู้สูงอายุโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ / กญจนา บุตรจันทร์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การใช้ยา -- เชียงใหม่
กระดูก -- โรค -- การรักษาด้วยยา
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Nursing
Anti-inflammatory agents, non-steroidal
Musculoskeletal diseases -- drug therapy
949 ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิสของเกษตรกรชุมชนดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย = Knowledge and behavior on leptospirosis prevention and control among farmers in Dongmada Sybdustructm Nae Lao District, Chiang Rai Province / กานดา พาจรทิศ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
950 ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Self-esteem of psychiatric patients at Suan Prung psychiatric hospital, Chiang Mai Province / วุฒิกร จันทรังษี / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
951 ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและวิธีการเผชิญความเครียดของเด็กป่วยโรคมะเร็ง = Uncertainty in illness and coping strategies among children with cancer ;Uncertainty in illness and coping strategies among children with cancer / บุษยารัตน์ ศิลปวิทยาทร / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
952 ความรู้สึกไม่แน่นอนและวิธีการเผชิญความเครียดของสตรีที่รอผลการตรวจชิ้นเนื้อภายหลังผ่าตัดเนื้องอกของอวัยวะสืบพันธุ์ = Uncertainy and coping strategies among women anticipating results after resection of reproductive organ turnors / มนชยา ปิ่นทอง / 2547 /Full Text
Subject
อวัยวะสืบพันธุ์หญิง -- เนื้องอก
อวัยวะสืบพันธุ์หญิง -- การตัดเนื้อตรวจ
ความเครียด
สตรี -- สุขภาพและอนามัย
Dissertations, academic -- nursing
Stress
Neoplasms
953 ความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอดส์ที่มารับบริการที่หน่วยให้คำปรึกษาเรื่องเอดส์ที่โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา = Anxiety of HIV infected clients at the AIDS counselling service unit Phayao Hospital Phayao Province / สุดถนอม รอดอ่วม / 2537 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพะเยา
โรคเอดส์ -- พะเยา
ความวิตกกังวล
Dissertations, academic -- nursing
954 ความสมบูรณ์ของแฟ้มประวัติครอบครัวของหน่วยบริการปฐมภูมิ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ = Completeness of family folders in primary health care units, Si Thep district, Phetchabun province / ทศพร น้อยใส / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
955 ความสัมพันธ์ระหว่างการพึ่งพาของผู้ป่วย แรงสนับสนุนทางสังคมและภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง / เฟื่องลดา เคนไชยวงศ์ / 2539 /Full Text
Subject
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- ผู้ป่วย -- การดูแล
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
Social Support
Stroke
Dependency (Psychology)
956 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองกับวิธีทางดำเนินชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น / สุดารัตน์ ขวัญเงิน / 2537 /Full Text
Subject
วัยรุ่น -- สุขภาพและอนามัย
ความสามารถ
การดำเนินชีวิต
วัยรุ่น -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
957 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพ บทบาทหน้าที่และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ / รวีวรรณ ยศวัฒน / 2535 /Full Text
Subject
หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- โรค
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
Perception
Coronary disease
Heart diseases
958 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับพฤติกรรมการปฏิบัติตน เพื่อดำรงไว้ซึ่งภาวะสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์แรก / ยุพิน เพียรมงคล / 2537 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Perception behavior
สตรีมีครรภ์ -- เชียงใหม่
สตรีมีครรภ์ -- สุขภาพและอนามัย
สตรีมีครรภ์ -- พฤติกรรม
959 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมของครอบครัว และการปรับตัวในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / ภาวดี มโนหาญ / 2536 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- โรค
การปรับตัวทางสังคม
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -- เชียงใหม่
960 ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคเอดส์กับความวิตกกังวลของพยาบาลในงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / เยาวภา เลิศชีวกานต์ / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- การดูแล
ความวิตกกังวล
พยาบาล -- เชียงใหม่
โรคเอดส์ในเด็ก -- เชียงใหม่
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103