ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
901 ความพึงพอใจในภาพลักษณ์ และการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารและยาเพื่อควบคุมน้ำหนักในสตรีวัยรุ่น / อนุสรณ์ กันธา / 2545 /Full Text
Subject
การลดความอ้วน
น้ำหนัก
อาหาร
ยา
วัยรุ่น -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
902 ความพึงพอใจในภาพลักษณ์การคล้อยตามกลุ่มเพื่อนและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของสตรีวัยรุ่น = Body image satisfaction, conformity to peer groups and eating behaviors among female adolescents / ประภาพรรณ เพ็ญสุข / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
903 ความไม่สุขสบายของผู้ป่วยจากการได้รับการรักษาด้วยไฟฟ้าที่โรงพยาบาลสวนปรุง = Patient distress from electroconvulsive therapy at Suan Prung Psychiatric Hospital / สมควร วรรณมณี / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
904 ความร่วมมือในการฝึกปฏิบัติในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกในเขตภาคเหนือ ตามการรับรู้ของอาจารย์พยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ = Collaboration in clinical practice of nursing students of the Praboromarajchanok Institute in Northern Regions as perceived by Nursing Faculties and professional nurses / นิสา เขมทัศน์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
905 ความร่วมมือในการรักษาและภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวในโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม = Adherence to therapeutic regimens and depression among patients with heart failure in Chiangmai Ram Hospital / จันทร์เพ็ญ สมโน / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
906 ความร่วมมือในการรับประทานยาต้านไวรัสและอาการไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Antiretroviral therapy compliance and adverse effects among AIDS patients, Chiang Rai regional hospital / เสนอ เพชรพ่วง / 2548 /Full Text
Subject
สารต้านไวรัส
Dissertations, Academic -- Nursing
907 ความร่วมมือระหว่างแพทย์ พยาบาลและความพึงพอใจในการดูแลผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไป = Nurse-Physician collaboration and satisfaction in providing care among professional nurese in a general hospital / ปาริชาติ ธาดาจันทน์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
908 ความร้อนในการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้บริหารทางการพยาบาล โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Self-directed learning readiness among nurse managers in Chiang Rai regional hospital / อนงค์ นาแพร่ / 2549 /Full Text
Subject
การเรียนรู้
โรงพยาบาล -- การบริหาร
โรงพยาบาล -- เชียงราย
ผู้บริหารโรงพยาบาล -- เชียงราย
Dissertations, Academic -- Nursing
909 ความรุนแรงในสถานที่ทำงานที่เกิดขึ้นกับพยาบาลในโรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่ง = Workplace violence among nurses at a Psychiatric Hospital / ณัฐิญา กาใหญ่ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
910 ความรุนแรงในสถานที่ทำงานและการจัดการกับความรุนแรง ของบุคลากรทางการพยาบาล / ทัดดาว นิยมาศ / 2545 /Full Text
Subject
พยาบาล -- เชียงใหม่
ความรุนแรง
โรงพยาบาลชุมชน -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
911 ความรุ้และพฤติกรรมการป้องกันโรคอุจจาระร่วงของประชาชน ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Knowledge and behavior on prevention of diarrhea among people in Ban Thi subdistrict, Ban Thi District, Lamphun Province / เพ็ชรินทร์ เขียวสิงห์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
912 ความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก และการรับบริการตรวจหามะเร็งปากมดลูกในสตรี อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / เรณู กาวิละ / 2537 /Full Text
Subject
ปากมดลูก -- มะเร็ง
มะเร็ง -- การพยาบาล
สตรี -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
Dissertations, Academic -- Nursing
Cervix neoplasms
913 ความรู้ ความสะดวกใจ และการตอบสนองของบิดามารดาเกี่ยวกับพัฒนาการทางเพศของวัยรุ่น / พรภิมล แก้วกมล / 2539 /Full Text
Subject
วัยรุ่น -- พฤติกรรมทางเพศ
บิดามารดา
บิดามารดาและบุตร
Dissertations, Academic -- Nursing
914 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการเฝ้าระวังโรคไขัหวัดนก ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ = Knowledge, attitude and behaviors among helath volunteers on surveillance of avian influenza in Tambol Maelai, Amphur Mung, Prae Province c / สุพัตรา กิ่งเนตร / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
915 ความรู้ ทัศนคติ และสิ่งสนับสนุนที่มีผลต่อการปฎิบัติงานเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สิริพร ตียพันธ์ / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- เชียงใหม่
การติดเชื้อ
Dissertations, academic -- Nursing
Cross infection
Infection control
Dissertations, academic -- Infection Control Nursing
916 ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของผู้ปกครองเกี่ยวกับโรคติดอินเทอร์เน็ตของเด็กวัยรุ่น = Guardian knowledge, attitudes, and practices related to Internet Addiction disorder among adolescents / อัญชลี ศรีสมุทร์ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Internet
Adolescent
โรคติดอินเตอร์เน็ต
อินเตอร์เน็ตกับวัยรุ่น
จิตวิทยาวัยรุ่น
917 ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการทำกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจิตเวช = Knowledge, attitude, and practice of group supportive Psychotherapy among professional nurses in Psychiatric hospitals / พรรณพิมล สุขวงษ์ / 2547 /Full Text
Subject
จิตบำบัดหมู่
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
โรงพยาบาลจิตเวช
Dissertations, academic -- nursing
Psychotherapy, group
918 ความรู้ และความคาดหวังในบทบาทเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่บ้านของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 6 / สุภาพร ไทยธานี / 2539 /Full Text
Subject
พยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาล -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
919 ความรู้ สมรรถนะแห่งตน และพฤติกรรมในการส่งเสริมพัฒนาการทารกเกิดก่อนกำหนดของผู้ดูแลหลัก = Knowledge, self-efficacy, and behaviors in promoting preterm infant development among primary caregivers ;Knowledge, self-efficacy, and behaviors in promoting preterm infant development among primary caregivers / อุทัยวรรณ สกลวสันต์ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
920 ความรู้การรับรู้บทบาทในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge, role perception for prevention and control of Avain Influenza among health volunteer Sarapee Subdistrict, Sarapee District, Chiang Mai Province / ปนัดดา ใจมา / 2549 /Full Text
Subject
ไข้หวัดนก
อาสาสมัครสาธารณสุข -- สารภี (เชียงใหม่). ตำบลสารภี
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103