ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
881 ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน โซน 4 จังหวัดเชียงราย = Self-directed learning readiness among professional nurses in 4th zone community hospitals, Chiang Rai Province / อนุตา หนุนการค้า / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
882 ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชนเครือข่ายสานฝัน จังหวัดเชียงใหม่ = Self-directed learning readiness among professional nurses in dream co-operation community Hospitals, Chiang Mai Province / สุชีลา เตชะตา / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
883 ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Self-directed learning readiness among professional nurses in Chiang Rai Regional Hospital / นฤภร พรสวรรค์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
884 ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย = Self-directed learning readiness among head nurese in Community Hospitals, Chiang Rai Province / ภมรศรี ศรีวงค์พันธ์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
885 ความพึงพอใจของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทต่อบริการการดูแลที่บ้าน โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ = Satisfaction with home care services among caregivers of persons with schizophrenia at Suansaranrom Hospital / นันทนา ทองด้วง / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
886 ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการจัดการอาการปวดท้องเฉียบพลันโรงพยาบาลนครพิงค์ = Patient satisfaction with acute abdominal pain management at Nakornping Hospital / อัษฎา สุทธเสนา / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
887 ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการให้ข้อมูลก่อนผ่าตัดในหอผู้ป่วยนรีเวชกรรมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Patient satisfaction with pre-operative information provision in gynecological ward at Chiang Rai Prachanukroh Hospital / หทัยรัตน์ นิยมาศ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
888 ความพึงพอใจของผู้ป่วยบาดเจ็บต่อการพยาบาลที่ได้รับในหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / วาสนา คงคา / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
889 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / วิภาวดี สายนำทาน / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
การพยาบาล
ผู้ป่วย -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
890 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคลินิกวัยทองโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ / ผกามาศ ศรีสุวรรณรัตน์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
บริการทางการแพทย์ -- อุตรดิตถ์
Dissertations, academic -- nursing
วัยกลางคน -- สุขภาพและอนามัย
วัยหมดระดู -- สุขภาพและอนามัย
891 ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิ บ้านป่าป้อง ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Satisfaction of clients to services at Papong primary care unit Papong Subdistrict, Doisaket District, Chiang Mai Province / ศรินญาภรณ์ พวงเงินมาก / 2549 /Full Text
Subject
การพยาบาล
ความพอใจของผู้ป่วย -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่). ตำบลป่าป้อง
Dissertations, Academic -- Nursing
892 ความพึงพอใจในงานของพยาบาลกับความพึงพอใจของผู้ป่วย ต่อการพยาบาลแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลตาคลี / ดวงใจ สุริยะ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลตาคลี
Dissertations,academic -- nursing
Patient satisfaction
การพยาบาล
ความพอใจในการทำงาน
893 ความพึงพอใจในงานของพยาบาลกับความพึงพอใจของผู้ป่วย ต่อการพยาบาลแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ / ปรียาภา ปัญควณิช / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
พยาบาล -- เพชรบูรณ์
ความพอใจของผู้ป่วย -- เพชรบูรณ์
พยาบาล -- ความพอใจในการทำงาน
Dissertations, academic -- nursing
Patient satisfaction
Hospital departments
894 ความพึงพอใจในงานของพยาบาลกับความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการพยาบาลในหอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลพิจิตร / นันทสิริ แสงสว่าง / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
Dissertations, academic -- nursing
Patient satisfaction
การพยาบาล -- พิจิตร
ความพอใจในการทำงาน -- พิจิตร
ความพอใจของผู้ป่วย -- พิจิตร
895 ความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพซึ่งปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ / อัชรี จิตต์ภักดี / 2536 /Full Text
Subject
พยาบาล -- ความพอใจในการทำงาน
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
Nurses
896 ความพึงพอใจในงานและการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน เขต 8 / สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ / 2539 /Full Text
Subject
พยาบาล -- ความพอใจในการทำงาน
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
Dissertations, academic -- nursing
897 ความพึงพอใจในงานและการให้บริการผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Job satisfaction and patient service provision among profession nurses of Maharajnakorn Chiang Mai Hospital / อรทัย หันกิจเจริญ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
898 ความพึงพอใจในงานและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกรมสุขภาพจิต / สำราญ บุญรักษา / 2539 /Full Text
Subject
กรมสุขภาพจิต
พยาบาล -- ความพอใจในการทำงาน
Dissertations, Academic -- Nursing
899 ความพึงพอใจในบริการสุขภาพของผู้ใช้บริการในโครงการ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค ของโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา / ลลิตา กระจ่างโพธิ์ / 2546 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ป่วย
ประกันสุขภาพจิต
ผู้ป่วยจิตเวช
บริการทางการแพทย์ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
บริการทางการพยาบาล -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ทัศนคติต่ออนามัย
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา
Dissertations, academic -- nursing
Patient satisfaction
Health policy
900 ความพึงพอใจในภาพลักษณ์ ความรู้ อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนและการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารและหรือยาเพื่อควบคุมน้ำหนักในนักศึกษาพยาบาลสตรี = Body image satisfaction, knowledge, peer influence, and use of food products andor drugs for weight control among female nursing students / สุปวีณ์ ธนอัศวนนท์ / 2548 /Full Text
Subject
Weight loss
Reducing diets
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103