ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
841 ความต้องการของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคเหลือดสมองที่บ้าน อำเกอบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Caregivers' needs in providing home care for persons with Cerebrovascular Disease, Banthi District, Lamphun Province / ฤทัย แสนสี / 2549 /Full Text
Subject
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- ผู้ป่วย -- การดูแล
ผู้ป่วย -- บ้านธิ (ลำพูน)
การดูแลสุขภาพที่บ้าน
Dissertations, Academic -- Nursing
842 ความต้องการของผู้ปกครองชาวกะเหรี่ยงของเด็กป่วยโรคมาลาเรียที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล = Needs among Karen parents of hospitaized children with malarial disease / อรพร ปัญญะ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Malaria
Hospitals
Parents
843 ความต้องการของผู้ปกครองที่ดูแลเด็กโรคมะเร็งที่บ้าน = Needs of parents of caring for children with cancer at home / ปราณี จินต์สุภาวงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
844 ความต้องการของผู้ป่วยขณะมารับการรักษาพยาบาลที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสวรรค โลก จังหวัดสุโขทัย = Needs of patients attending the emergency room in Sawankalok Hospital, Sukhothai Province / โสภารัตน์ พรมพุก / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
845 ความต้องการของผู้รับบริการเกี่ยวกับการบริการสุขภาพที่บ้าน / มนัสนิตย์ บุณยทรรพ / 2536 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
บริการทางการแพทย์
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
การพยาบาล
846 ความต้องการของผู้รับบริการในการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนทุ่งยั้ง จังหวัดอุตรดิตถ์ = Clients needs for primary care services at Thoung Yunk primary care unit, Uttaradit Province / นภา สุทธะตั้ง / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
847 ความต้องการของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการดำเนินกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ / จามจุรีย์ เลิศจันทร์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลชุมชน
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
พยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Nurses
Association
848 ความต้องการของพยาบาลในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ต่อการดำเนินกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ / อังคณา โสภณ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาล
849 ความต้องการของพยาบาลโรงพยาบาลลำปางในการดำเนินกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ / สมพร เลิศวิริยเสถียร / 2544 /Full Text
Subject
สมคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
พยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Nurses
850 ความต้องการของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ต่อการดำเนินกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ / จันทนา เกิดสุวรรณ์ / 2544 /Full Text
Subject
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
พยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Nurses
Organizations
851 ความต้องการของมารดาเกี่ยวกับการดูแลทารกแรกเกิดก่อนกำหนดที่บ้าน = Mothers' needs regarding care of preterm infants at home / เกษมศรี อย่างสุโข / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
852 ความต้องการของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยวิกฤตตามการรับรู้ของตนเองและของพยาบาล / ธิติมา วทานียเวช / 2540 /Full Text
Subject
จิตวิทยาการศึกษา
ผู้ป่วยหนัก -- การดูแล -- เชียงใหม่
การดูแลขั้นวิกฤต -- เชียงใหม่
เครือญาติ
การรับรู้
Dissertations, Academic -- Nursing
853 ความต้องการข้อมูลและการช่วยเหลือสนับสนุนของมารดาทารกคลอดก่อนกำหนด / จุฑารัตน์ มีสุขโข / 2540 /Full Text
Subject
ทารกคลอดก่อนกำหนด
มารดาและเด็ก -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
854 ความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท = Spiritual needs among caregivers of persons with schizophrenia / จิราพร เพิ่มเยาว์ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
855 ความต้องการด้านสุขภาพของสตรีที่ได้รับการผ่าตัดมดลูกแบบเรดิคอล = Health needs of women undergoing radical hysterectomy / ชัชฎาภรณ์ นันทขว้าง / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
856 ความต้องการในภาวะสูญเสียและเศร้าโศกของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยภาวะใกล้ตาย / สุนิศา สุขตระกูล / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ผู้ป่วยหนัก -- การดูแล -- เชียงใหม่
การดูแลขั้นวิกฤต -- เชียงใหม่
การตาย
ความเศร้า -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Grief
Death
857 ความต้องการพัฒนาตนเองของพยาบาลวิชาชีพ สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / พิมพ์ผกา สุริยงค์ / 2542 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถานบริการสุขภาพพิเศษ
Dissertations, academic -- nursing
การพัฒนาตนเอง
พยาบาล -- เชียงใหม่
858 ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการ ของผู้ปกครองเด็กป่วยที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สิริพร เชาวน์ลักษณ์สกุล / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. แผนกผู้ป่วยนอก
การพยาบาล -- เชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่
บิดามารดา -- เชียงใหม่
ผู้ปกครองกับเด็ก -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Nursing services
Patient satisfaction
859 ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของคู่สมรสของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดเต้านม / จุฑารัตน์ สว่างชัย / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
เต้านม -- ศัลยกรรม
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
860 ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยที่มีภาวะปวดท้องเฉียบพลัน โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ / อินทิรา อินทนันท์ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103