ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
821 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลสองแคว จังหวัดน่าน = Health belief and exercise behavior among chronic obstructive pulmonary disease patients in Songkwae Hospital, Nan Province / ระวีวรรณ กัณทะกาลัง / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
822 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมความเจ็บป่วยของผู้ป่วย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ธัญญลักษณ์ ไชยรินทร์ / ธัญญาลักษณ์ ไชยรินทร์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสารภี
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- โรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- ผู้ป่วย
สุขภาพ
ความเชื่อ
Dissertations, academic -- nursing
Health
Lung diseases, obstructive
823 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน โรงพยาบาลฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = Health belief and health behaviors among persons with diabetes mellitus, Hod Hospital, Chiang Mai Province / อโณทัย เหล่าเที่ยง / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
824 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ = Health belife and health behaviors among coronary artery disease patients with dyslipidemia / จิตติมา ภูริทัตกุล / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
825 ความซึมเศร้าและความคิดอัตโนมัติในทางลบ ของวัยรุ่นตอนปลาย / ลัดดา แสนสีหา / 2536 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Depression -- in adolescence
Thinking -- in adolescence
ความซึมเศร้าในวัยรุ่น
ความคิดและการคิด
ความซึมเศร้า
826 ความดันโลหิตสูงและผลลัพธ์การตั้งครรภ์ โรงพยาบาลลำพูน = Hypertension in pregnancy and outcomes, Lamphun hospital / ทองเหรียญ มูลชีพ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
827 ความตระหนักและการกล้าแสดงออกในสิทธิทางเพศของสตรีวัยผู้ใหญ่ตอนต้น = Awareness and assertiveness of sexual among young adult women ;Awareness and assertiveness of sexual among young adult women / สิริยาภรณ์ เจนสาริกา / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
สตรีสูงอายุ
การแสดงออก (จิตวิทยา)
เพศ
828 ความต้องการ และการได้รับการตอบสนองความต้องการในกิจกรรมที่จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือ ตามการรับรู้ของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดลำปาง / เรืองอุไร สินเปียง / 2545 /Full Text
Subject
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
Dissertations, academic -- nursing
Association
พยาบาล -- ลำปาง
โรงพยาบาลชุมชน
829 ความต้องการการจัดบริการสุขภาพที่บ้านของผู้ป่วยอายุรกรรมโรงพยาบาล พระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี = Patient needs regarding home health care service of Medical Patients Phar Phok Klao Hospital Chanthaburi Province / ลักษณา จิตต์ไพบูลย์ / 2538 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
Dissertations, academic -- nursing
Home care services
ผู้ป่วย -- บริการทางการแพทย์
บริการการพยาบาล
บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล
830 ความต้องการการช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรในระยะ 48 ชั่วโมงแรกของมารดาครรภ์แรกที่ผ่าตัดคลอด ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ / แพรวพรรณ แสงทองรุ่งเจริญ / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
Dissertations, academic -- nursing
Infant, newborn
Infant care
Cesarean section
การพยาบาลสูติศาสตร์
มารดาและเด็ก
ทารกแรกเกิด -- การดูแล -- นครสวรรค์
ทารก -- การดูแล -- นครสวรรค์
831 ความต้องการการดูแลที่บ้านของครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท / สถิตย์ วงศ์สุรประกิต / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Schizophrenia
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
การดูแลสุขภาพที่บ้าน
832 ความต้องการการดูแลแบบสนับสนุนของผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Supportive care needs of lung cancer patients receiving chemotherapy at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / รุจิรัตน์ ผัดวัน / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
833 ความต้องการการพยาบาลที่คาดหวังและการพยาบาลที่ได้รับจริงของผู้ป่วยขณะอยู่ในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลมหารราชนครเชียงใหม่ = Expected needs for nursing care and care received among patients in recovery room, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / กรรณิการ์ บัวสุข / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
834 ความต้องการการพยาบาลและการตอบสนองความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยในระยะหลังผ่าตัดช่องท้องแบบฉุกเฉิน โรงพยาบาลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Nursing care needs and responses of postoperative emergency abdominal patients, Maetang Hospital, Chiang Mai Province / อัญชนี ศิริ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
835 ความต้องการการพยาบาลและการพยาบาลที่ได้รับของมารดาหลังคลอดที่มีบุตรอยู่ด้วย โดยเร็วหลังคลอด ที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ / มณฑา จงกล่อม / 2537 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
Dissertations, academic -- nursing
การพยาบาลสูติศาสตร์
พยาบาลกับผู้ป่วย -- อุตรดิตถ์
การพยาบาล
ผู้ป่วย -- การดูแล
836 ความต้องการการสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังขณะมีอาการหายใจลำบากในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน = Needs of social support among patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease During Dyspnea in Pua Crown Prince Hospital, Nan Province / ดุษฎี อาจผดุงกุล / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
837 ความต้องการของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตที่มารับบริการ ในคลินิกสุขภาพจิตโรงพยาบาลแม่ทา / พัชรี คำธิตา / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแม่ทา -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
คลินิกสุขภาพจิต -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- การดูแล
ผู้ดูแลผู้ป่วย
Dissertations, academic -- nursing
838 ความต้องการของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่มารับบริการ ในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ / สุรภา ทองรินทร์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- การดูแล
ผู้ดูแลผู้ป่วย
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Schizophenia
839 ความต้องการของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่มารับบริการ ในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ / ภัทราจิตต์ ศักดา / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- การดูแล
ผู้ดูแลผู้ป่วย
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Schizophrenia
840 ความต้องการของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่มารับบริการในโรงพยาบาลเถิน จังหวัดลำปาง = Needs among caregivers of persons with schizophrenia attending Thoen Hospital, Lampang Province / ยุวลี ขาปาง / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103