ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
801 ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ติดสารเสพติดในศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น = Emotional intelligence of substance dependents in Khon Kaen drug dependence treatment center / สายใจ คำทะเนตร / 2547 /Full Text
Subject
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น
คนติดยาเสพติด -- ขอนแก่น
ความฉลาดทางอารมณ์
Dissertations, academic -- nursing
Emotions
Subtance -- related disorders
802 ความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นหญิง / บัวทิพย์ ใจตรงดี / 2545 /Full Text
Subject
เพศ -- ความเสี่ยง
ความฉลาดทางอารมณ์
วัยรุ่น -- ลพบุรี
Dissertations, academic -- nursing
803 ความชุกของโรคหนอนพยาธิและพฤติกรรมการป้องกันของนักเรียนประถมศึกษา ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย = Prevalence of parasitic infection and preventive behaviors among primary school students in Tambon Doi Hang, Amphoe Mueang Chiang Rai / รุจิเรข นางแล / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
804 ความชุกของอุบัติเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา = Prevalence of accident and risk behaviors among workers in rubber wood industry / นันทณัฐ คชนาค / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
805 ความเชื่อเกี่ยวกับผลของการเลิกเสพแอมเฟตามีนของผู้ที่ติดแอมเฟตามีน / สุมิตรา ศรสุวรรณ / 2545 /Full Text
Subject
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
แอมฟิตะมิน
ยาเสพติด -- เชียงใหม่
ความเชื่อ
Dissertations, academic -- nursing
806 ความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมในการป้องกันโรคของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Health belief and preventive behavior of risk group diabetes mellitus in Pa Sak subdistrict, Mueng district, Lamphun province / สุเมธ แสนสิงห์ชัย / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
807 ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับมะเร็งตับและพฤติกรรมการบริโภคของบุคคลในอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน = Health belief concernign cancer of liver and consumption behavior among persons in Banluang District Nana Province / รุจิรา อักษร / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
808 ความเชื่อด้านสุขภาพและการปฏิบัติเพื่อเลิกดื่มสุราของผู้ที่ติดสุรา ในโรงพยาบาลลำพูน / นิศานาถ โชคเกิด / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำพูน
สุขภาพ
ความเชื่อ
คนติดสุรา -- ลำพูน
Dissertations, academic -- nursing
Health
Alcohol drinking
809 ความเชื่อด้านสุขภาพและความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยวัณโรค / สมัยพร อาขาล / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพะเยา
Dissertations, academic -- nursing
วัณโรค -- ผู้ป่วย -- พะเยา
วัณโรค -- ผู้ป่วย -- สุขภาพและอนามัย
วัณโรค -- การรักษา -- พะเยา
ความเชื่อ
810 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการควบคุมโรคของผู้ที่มีภ่วะความดันโลหิตสูงในศูนย์สุขภาพชุมชน เครือข่ายโรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน 2550 / รัตนา เรือนอินทร์ / บัณฑิติวทยาลัย 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
811 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ที่มีความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Health beliefs and drug use behavior of persons with hypertension at Chiangdao Hospital, Chiang Mai Province / ศศิธร อุตตะมะ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
812 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ดูแลเด็กติดเชื้อเอชไอวี = Health beliefs and health care behaviors among caregivers of HIV infected children / นันทกา สวัสดิพานิช / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
813 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในโรงพยาบาลสุโขทัย / เกศกนก เข็มคง / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academics -- Nursing
814 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันตนเอง จากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / วิเชียร ศรีวิชัย / 2541 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Health beliefs
Health behavior
ยากำจัดศัตรูพืช
เกษตรกร -- แม่วาง (เชียงใหม่)
สารพิษ -- การป้องกัน
815 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสตรีที่ทำงานแกะสลักไม้ = Health belief and preventive behaviors for work-related health problem among female wood carving workers / ประทุมา ฤทธิ์โพธิ์ / 2546 /Full Text
Subject
สตรี -- สุขภาพและอนามัย
พฤติกรรมสุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพ
โรคเกิดจากอาชีพ -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Health behavior
Health
Women, working
816 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนในพยาบาลสตรี / ชนิดา สุรจิตต์ / 2543 /Full Text
Subject
กระดูกพรุน -- โรค -- เชียงใหม่
พยาบาล -- สุขภาพและอนามัย -- เชียงใหม่
สตรี -- สุขภาพและอนามัย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Nursing
Health
Osteoporosis
817 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากฝุ่นผ้าของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า = Health belief and behaviors to prevent fabric dust hazards among garment industry workers / กฤตธีรา เครื่องนันตา / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
818 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการเลิกดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกอดสุรา โรงพยาบาลพะเยา = Health belief and alcohol abstinence behaviors among patients receiving services at the alcohol abstinence Clinic, Phayao Hospital / ณัฐธิดา นิมิตรดี / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
819 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Health beliefs and exercise behavior among health science students Chiang Mai University / เพ็ญประภา ถวิลลาภ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
820 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้ที่มีความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Health beliefs and exercise behavior among persons with Hypertension at Sansai Hospital, Chiang Mai Province / สุรีย์ คำพอง / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสันทราย
สุขภาพ
ความดันเลือดสูง
การออกกำลังกาย -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103