ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
781 ความคิดอัตโนมัติด้านลบ กับความซึมเศร้าในผู้เสพติดสุราเรื้อรัง / เอื้อมเดือน เนตรแขม / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
Thinking
Depression
Alcoholism
คนติดสุรา -- เชียงใหม่
คนติดยาเสพติด -- เชียงใหม่
782 ความคิดอัตโนมัติทางลบของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้น = Automatic negative thoughts among early adolescent students / เกศิณี สองเมือง / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
ความคิดทางลบ
วัยรุ่น
นักเรียนมัธยมศึกษา
783 ความเครียด และวิถีการปรับแก้ของผู้ดูแล ผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีน / แววดาว วงศ์สุรประกิต / 2546 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา)
ผู้ป่วยจิตเวช -- การดูแล
แอมฟิตะมิน
ผู้ดูแลผู้ป่วย
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
Stress
Adaptation, psychological
Psychotic disorders
Amphetamine
784 ความเครียด วิถีการปรับแก้ และแรงสนับสนุนทางสังคมของบุคคลที่เคยพยายามฆ่าตัวตาย / มธุริน คำวงศ์ปิน / 2543 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา) -- เชียงใหม่
สุขภาพจิต -- เชียงใหม่
การฆ่าตัวตาย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Stress
Social support
Suicide
785 ความเครียดของนักศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลัยระบบปกติและระบบเปิด = Stree among nursing students in regular universities and open university / นิภาภัทร อยู่พุ่ม / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
786 ความเครียดของพยาบาลในหออภิบาลผู้ป่วยหนักและหอผู้ป่วยทั่วไป อายุรกรรม ศัลยกรรม / ฐานา ธรรมคุณ / 2532 /Full Text
Subject
พยาบาล
ความเครียด (จิตวิทยา)
ผู้ป่วย
การพยาบาลอายุรศาสตร์
การพยาบาลศัลยศาสตร์
Dissertations, Academic -- Nursing
Stress
787 ความเครียดของพยาบาลโรงพยาบาลพะเยา = Stress among professional nurses at Phayao Hospital / ลัดดา แซ่เลี่ยว / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
788 ความเครียดของเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ / ละออง วัฒนศิลป์ / 2546 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา)
เด็กที่เป็นปัญหา -- เชียงใหม่
เด็กเกเร -- เชียงใหม่
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
Dissertations, academic -- nursing
Stress
789 ความเครียดจากการทำงานและผลการปฏิบัติงานในพนักงานขับรถบรรทุก เหมืองขุดถ่านหิน = Occupational stress and work performance among truck drivers in lignite mine / จันทนา สิทธิกัน / 2551 /Full Text
Subject
คนขับรถบรรทุก
ความเครียดในการทำงาน
Dissertations, Academic -- Nursing
790 ความเครียดในงานของพยาบาลประจำการ และรูปแบบการบริหารของหัวหน้าหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ศิริพร วิญญรัตน์ / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ความเครียด (จิตวิทยา) -- เชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Stress
Nurses
791 ความเครียดในงานของพยาบาลโรงพยาบาลสังกัด สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครในระหว่างกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล = Job stress among nurses in hispitals under the department of medical services, Bangkok metropolitan administration during hispital accreditation process / วงวรรณ เทพอาจ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
792 ความเครียดในงานและความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยจิตเวช / ลัดดา ตันกันทะ / 2540 /Full Text
Subject
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
พยาบาล
ความเครียด (จิตวิทยา)
Dissertations, Academic -- Nursing
Stress
Job satisfaction
Psychiatric nursing
793 ความเครียดในงานและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลชุมชนเขต 10 / พิมลพรรณ ทิพาคำ / 2543 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา) -- ไทย (ภาคเหนือ)
พยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
โรงพยาบาลชุมชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
Dissertations, academic -- nursing
Stress
794 ความเครียดและกลวิธีเผชิญความเครียดของบิดามารดาที่บุตรเข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม / พรศิริ ใจสม / 2536 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา)
บิดามารดา -- ไทย (ภาคเหนือ)
Dissertations, Academic -- Nursing
795 ความเครียดและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านจิตใจของประชาชนในเขตชายแดนไทย - ราชอาณาจักรกัมพูชา จังหวัดสระแก้ว / จิณห์จุฑา ชัยเสนา / 2541 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา)
สุขภาพจิต
สระแก้ว -- ประชากร -- สุขภาพจิต
Dissertations, academic -- Nursing
796 ความเครียดและวิถีการปรับแก้ของเด็กวัยรุ่น ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่าน / นิศานาถ สารเถื่อนแก้ว / 2546 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา)
เด็กวัยรุ่น -- น่าน
นักเรียน -- น่าน
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- น่าน
Dissertations, academic -- nursing
Stress -- in adolescence
Adaptation, psychological
797 ความเครียดและวิถีการปรับแก้ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ลอนศรี วงศ์ชัย / 2542 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ -- นักศึกษา
Dissertations, academic -- nursing
Stress
นักศึกษาพยาบาล -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
ความเครียด (จิตวิทยา)
798 ความเครียดและวิถีการปรับแก้ของสตรีที่ต้องโทษในเรือนจำ / วัฒนา นาคนาม / 2546 /Full Text
Subject
นักโทษหญิง -- กำแพงเพชร
ความเครียด (จิตวิทยา)
เรือนจำกลางกำแพงเพชร
Dissertations, academic -- nursing
Stress
Adaptation, psychological
Women
799 ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ = Emotional quotient of school age children in Chiang Mai Province / ชูพงษ์ สังข์ผลิพันธ์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Emotions
800 ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / สาวิตรี อรกูล / 2545 /Full Text
Subject
จิตเภท -- การดูแล
ความฉลาดทางอารมณ์
Dissertations, academic -- nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103