ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
761 ความคาดหวังในการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ติดสุราที่เข้ารับการรักษาในโรงพยบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Drinking expectancy among persons with alcohol dependence admitted to Suan Prung psychiatric hospital, Chiang Mai Province / ประวิล ชัยยะเกิด / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
762 ความคาดหวังในงานของนักศึกษาพยาบาลปีที่สี่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีในเขตภาคเหนือ / พิไลวรรณ จันทรสุกรี / 2540 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นักศึกษาพยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
763 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคัดสรรที่มีผลต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Opinion towards selected factors effecting professional nurses retention in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / จันทิรา ภาวิไล / 2536 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
Nurses
764 ความคิดเห็นของทีมสุขภาพต่อการนำการแพทย์แผนไทยมาใช้เป็นการแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย / แดนชัย ชอบจิตร / 2543 /Full Text
Subject
แพทย์แผนโบราณ -- เชียงราย
การแพทย์ทางเลือก -- เชียงราย
โรงพยาบาลชุมชน -- เชียงราย
Dissertations, academic -- nursing
Health manpower
Medicine traditional
Alternative medicine
765 ความคิดเห็นของทีมสุขภาพที่มีต่อโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของโรงพยาบาลแม่สะเรียง / อดิศักดิ์ มโนวงศ์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแม่สะเรียง
ประกันสุขภาพ
Dissertations, academic -- nursing
Insurance, health
766 ความคิดเห็นของบุคลากรผู้รับผิดชอบต่อการถ่ายโอนภารกิจงาน ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นสู่องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดชัยนาท = Opinions of responsible personnel on task delegation of local health insurance system to Tambon Administrative Organization, Changwat Chai Nat / ณรงค์ เอี่ยมรอด / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Dissertation, academic -- public health
ประกันสุขภาพ -- ไทย -- ชัยนาท -- วิจัย
767 ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการสอนเพศศึกษาในครอบครัวที่มีเด็กวัยเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 เขตเทศบาลแม่ฮ่องสอน = Parent's opinion regarding sex education in family with elementary school aged children class 4-6 Mae Hong Son Municipality / จารุณี กำลังเก่ง / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
768 ความคิดเห็นของผู้ป่วยประกันสังคมต่อระบบบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / อำภา ดีสีปาน / 2539 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ประกันสังคม -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
769 ความคิดเห็นของผู้ให้บริการสุขภาพต่อการบริการสุขภาพที่บ้าน / วัชรี ตุ้ยคำภีร์ / 2536 /Full Text
Subject
บุคลากรโรงพยาบาล -- เชียงใหม่
บริการทางการแพทย์
แพทย์ -- เชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
770 ความคิดเห็นของพยาบาลต่อการสอนสุขศึกษาแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแก่ผู้ปกครองเด็กป่วยในงานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ผ่องพรรณ อุปพันธวงค์ / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
สุขศึกษา -- การศึกษาและการสอน
พยาบาล -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Health education
Caregivers
771 ความคิดเห็นของสมาชิกต่อบทบาทและกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือ / ดารณี เสรเมธากุล / 2538 /Full Text
Subject
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
พยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
Dissertations, Academic -- Nursing
772 ความคิดเห็นต่อการตรวจมะเร็งปากมดลูกของสตรี ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Opinions of pap smear examination among women in saluang sub-district, Mae Rim district, Chiang Mai province / จีรนันท์ มงคลดี / 2548 /Full Text
Subject
Pap test -- Marim, Chiang Mai
Cancer -- Cytodiagnosis
Dissertations, academic -- nursing
Cervix neoplasms
773 ความคิดเห็นต่อข้อมูลข่าวสารทางเพศและการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา จังหวัดตรัง / สุปรียา รามการุณ / 2544 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคตรัง -- นักศึกษา
Dissertations, academic -- nursing
Information services
Sex behavior
นักศึกษา -- พฤติกรรมทางเพศ
เพศ -- ข้อมูล
774 ความคิดเห็นต่อมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน กระทรวงสาธารณสุขของผู้ให้บริการในศูนย์สุขภาพชุมชน เครือข่ายบริการโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Opinion towards primary health care unit standard among health care provider at Primary Health Care Unit of Nakornping Hospital Network in Chiang Mai Province / พิมพินันท์ ใจสุนทรีย์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
775 ความคิดเห็นในการประกันสุขภาพตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ของผู้ใช้แรงงานในโรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ = Opinions toward health insurance according to The Social Security Act B.E. 2533 among workers in factories, Chiang Mai Province / ปราณี เจษฎาพร / 2535 /Full Text
Subject
ประกันสุขภาพ -- เชียงใหม่
กรรมกร -- เชียงใหม่
ประกันสังคม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Dissertations, Academic -- Nursing
Social security
776 ความคิดเห็นในการรับนักศึกษาพยาบาลฝึกปฎิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย จังหวัดชัยนาท = Opinion towards accepting student nurses in community health practice of health personnel of community hospital and health center in chainat Province / สุทิศา สงวนสัจ / 2537 /Full Text
Subject
อนามัยชุมชน
นักศึกษาพยาบาล
บุคลากรสาธารณสุข
โรงพยาบาลชุมชน -- ชัยนาท
สถานีอนามัย -- ชัยนาท
Dissertations, academic -- nursing
777 ความคิดเห็นและการดำเนินการเกี่ยวกับชุดข้อมูลมาตรฐานทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดพิจิตร = Opinions and operations regarding nursing minimum data Set among professional nurses in hichit Community Hospitals / จุฑามาศ พิลึก / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Nursing -- standards
778 ความคิดเห็นและการดำเนินการเกี่ยวกับชุดข้อมูลมาตรฐานทางการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลจังหวัด เขต 3 = Opinion and operations regarding nursing minimum data set among head nurses in tertiary hospital, region 3 / ธารารัตน์ ขุนศรี / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Nursing -- Standards
779 ความคิดเห็นและการปฏิบัติตามการควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน = Opinion and compliance with nursing and midwifery regulation among professional nurses in Community Hospital สุชาดา บุญแก้ว / อมรรัตน์ ปังอุทา / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
780 ความคิดเห็นและการปฏิบัติตามการควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย = Opinion and compliance with nursing and midwifery regulation among professional nurses in University Hospital / สุชาดา บุญแก้ว / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103