ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
741 ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลที่ใช้ในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลน่าน / ลำดวน พัฒนศิษฏางกูร / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลน่าน
พยาบาล
การพยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Nursing diagnosis
Nursing
742 ความกลัวของเด็กวัยเรียนขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล / สมปอง วงษาสุข / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลพบุรี
ความกลัว
นักเรียน -- ลพบุรี
Dissertations, academic -- nursing
Fear
Child, hospitalized
743 ความขัดแย้ง การจัดการกับความขัดแย้ง และการรับรู้ค่าของงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ทรียาพรรณ สุภามณี / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
ความขัดแย้ง (จิตวิทยา)
ความขัดแย้งระหว่างบุคคล -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
744 ความขัดแย้งและการจัดการกับความขัดแย้งของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไปเขตภาคใต้ / มณฑิกา แก้วทองคำ / 2539 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาล
ความขัดแย้ง (จิตวิทยา)
ความขัดแย้งระหว่างบุคคล
โรงพยาบาล -- ไทย (ภาคใต้)
745 ความเข้มแข็งในการมองโลกของผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายที่มารับบริการโรงพยาบาลสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย = Sense of coherence among elderly who are at risk of suicide, receiving service at Sawankhalok Hospital, Sukhothai Province / จันทิมา ภูวประภาชาติ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
746 ความเข้มแข็งในการมองโลกของวัยรุ่นหญิงที่ถูกทารุณกรรม = Sense of coherence in abused female adolscents / ศิลีญา แก้วเหล็ก / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
747 ความเข้มแข็งในการมองโลกและการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน / วชิรวรรณ สุวรรณไตรย์ / 2543 /Full Text
Subject
เบาหวาน -- ผู้ป่วย
น้ำตาลในเลือด
Dissertations, academic -- nursing
Diabetes mellitus
748 ความเข้มแข็งในการมองโลกและการปรับตัวของมารดาหลังคลอด = Sense of coherence and adaptation among postpartum mothers / ปาณิศา อุดทาโท / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
749 ความเข้มแข็งในการมองโลกและการปรับตัวด้านจิตสังคมของวัยรุ่นในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Sense of coherence and psychosocial adaptation among adolescents in Muang District, Chiang Mai Province / พัชรี โชติกพงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
750 ความเข้มแข็งในการมองโลกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในวัยรุ่นหญิงที่ถูกทารุณกรรม = Sense of coherence and related factors among abused female adolescents / พนมวรรณ กำยาน / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Sexually abused teenages -- mental health
751 ความเข้มแข็งอดทน และความเครียดของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยที่รับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ / รัตรน์ตนา อ้นภู / 2545 /Full Text
Subject
หัวใจ -- โรค -- ผู้ป่วย
ครอบครัว
ความเครียด
ผู้ป่วย -- การดูแล -- อุตรดิตถ์
Dissertations, academic -- nursing
752 ความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขสภาพในผู้ติดเชื้อเอชไอวี / มณีนุช ธรรมวัฒน์ / 2542 /Full Text
Subject
ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม
Dissertations, academic -- nursing
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
753 ความเข้มแข็งอดทนของนักศึกษาพยาบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน / สมพร กิ่วแก้ว / 2543 /Full Text
Subject
นักศึกษาพยาบาล
ขันติ
Dissertations, academic -- nursing
Students, nursing
754 ความเข้มแข็งอดทนของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / วนิดา เปรียญจม / 2546 /Full Text
Subject
ผู้ดูแลผู้ป่วย
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- การดูแล
ความอดทน
Dissertations, academic -- nursing
Hardness
Caregivers
Schizophrenia
755 ความเข้มแข็งอดทนของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ = Hardiness among professional nurses in community hospital Chiang Mai Province / กรรณิกา สมบัติวัฒนางกูร / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
756 ความเข้มแข็งอดทนและความเครียดของสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านม / เบญจมาภรณ์ จันทโรทัย / 2544 /Full Text
Subject
เต้านม -- มะเร็ง
ความเครียด
สตรี
Dissertations, academic -- nursing
Stress
Breast neoplasms
757 ความเข้มแข็งอดทนและคุณภาพชีวิตในผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี / วัลลภา ครุฑแก้ว / 2540 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย
คุณภาพชีวิต
758 ความเข้มแข็งอดทนและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับรังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัด / ฉลาด แสงอาทิตย์ / 2546 /Full Text
Subject
ปากมดลูก -- มะเร็ง
เคมีบำบัด
การรักษาด้วยรังสี
คุณภาพชีวิต
Dissertations, academic -- nursing
Quality of life
Cervix neoplasms
Radiotherapy
Drug therapy
759 ความคาดหวังจากการดื่มแอลกอฮอล์และแบบแผนการดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กวัยรุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ = Alcohol expectancy and alcohol dringking patterns among adolescents in Chiang Mai Province / สุจิตรา อินทะวงษ์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
760 ความคาดหวังต่อการดูแลสุขภาพจิตของผู้มารับบริการที่กลุ่มงานจิตเวชโรงพยาบาลแพร่ = Expectations on mental health care among clients in psychiatric unit at Phrae Hospital / เริงจิตร ตุ้ยดง / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแพร่
ผู้ป่วยจิตเวช -- การดูแล
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
สุขภาพจิต
Dissertations, academic -- nursing
Mental health nursing
Hospitals


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103