ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
721 การสื่อสารระหว่างผู้ป่วยเด็กที่ใส่ท่อทางเดินหายใจและพยาบาล / รุ่งเพชร หอมสุวรรณ์ / 2545 /Full Text
Subject
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
การสื่อสาร
ทางเดินหายใจ
Dissertations, academic -- nursing
Communication
Intubation
722 การสูญเสียการได้ยินของคนงานและการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง : กรณีศึกษาในโรงงานผลิตอาหารกระป๋องขนาดใหญ่ = Hearing loss of workers and the use of hearing protective devices: case study in large food canning industry / กัลยาณี ตันตรานนท์ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
723 การเสริมแรงเพื่อการฟื้นสภาพในผู้ป่วยหลังผ่าตัด / อิงอร พงศ์พุทธชาติ / 2546 /Full Text
Subject
การดูแลหลังศัลยกรรม
การเสริมแรง (จิตวิทยา)
ผู้ป่วย -- การดูแล
การพยาบาลศัลยศาสตร์
Dissertations, academic -- nursing
Reinforcement (psychology)
Postoperative period
Postoperative care
724 การเสริมสร้างพลังอำนาจของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชนเครือข่ายโซนใต้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Quality of working life among staff nurse, community hospitals, Phrae Province ี / ญาณี เพิ่มสุข / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
725 การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลโรงพยาบาลนครพิงค์ / สุพิศ กิตติรัชดา / 2538 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครพิงค์
พยาบาล -- เชียงใหม่
พฤติกรรมองค์การ
Dissertations, academic -- nursing
726 การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานและการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช / อโณทัย วีระพงษ์สุชาติ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
Dissertations, academic -- nursing
Work
Nurses
พยาบาล
727 การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานและสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / กุลวดี มุทุมล / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
พยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Nursing
728 การเสริมสร้างพลังอำนาจในตนเองของพยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนปรุง / สายฝน เอกวรางกูร / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
Nursing care
Psychiatric
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
จิตเวชศาสตร์ -- ผู้ป่วย -- การดูแล
จิตเวชศาสตร์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
729 การเสริมสร้างพลังอำนาจในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ / พนารัตน์ เจนจบ / 2542 /Full Text
Subject
ข้อ -- โรค -- ผู้ป่วย
รูห์มาติสม
Dissertations, Academic -- Nursing
730 การให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลต่อการตอบสนองในผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมอง โรงพยาบาลนครพิงค์ : กรณีศึกษา = Family participation in caring on responses among traumatic brain injury patients, Nakomping Hospital : a case study / ปราณี เมธาภรณ์ / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
731 การให้คุณค่าและการปฏิบัติบทบาทผู้ชำนาญทางคลินิกของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / เกษณา แซ่ล้อ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
การพยาบาล
Dissertations, Academic -- Nursing
Nurses -- Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
Nurse clinicians
732 การอธิบายลักษณะความเจ็บปวดและระดับความรุนแรงของความเจ็บปวดของเด็กวัยเรียนภาคใต้ตอนล่างที่รับการรักษาในโรงพยาบาล = Pain descriptions and pain intensity levels among hospitalized school - aged children in Lower Southern Region / วรรณลี ยอดรักษ์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
733 การออกแบบโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกตามหลักการของดีไออาร์ = Designing the developmental enhancement program based on DIR for an autistic child / อิสรีย์ เขื่อนสุวรรณ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Nursing
734 การออกแบบเรื่องราวทางสังคมเพื่อลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่เลือกสรรของเด็กออทิสติก = Designing the social story for reducting a selected undesirable behavior of an autistic child / พิกุล ทองรักษ์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
735 การอาบน้ำหลังผ่าตัด 72 ชั่วโมง กับการหายของแผล / สุดา ตันวุฒิมงคล / 2532 /Full Text
Subject
การพยาบาลศัลยศาสตร์
การพยาบาลอายุรศาสตร์
การอาบน้ำ
บาดแผลและบาดเจ็บ
Dissertations, Academic -- Nursing
Baths
Wound healing
736 กาวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุที่มีการบาดเจ็บศีรษะหอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบประสาท โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Situational analysis of caring for older persons with head injury, neurosurgery unit, Chiangrai regional hospital / ดวงใจ ไชยยา / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Aging
Head injuried
737 กิจกรรมการดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่บ้านของผู้ดูแล / วาสนา ปานดอก / 2545 /Full Text
Subject
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- แม่ฮ่องสอน
ผู้ป่วย -- การดูแล -- แม่ฮ่องสอน
Dissertations, academic -- nursing
738 กิจกรรมการพยาบาลก่อนและหลังผ่าตัดกับการฟื้นสภาพภายหลังผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้อง = Pre-and post-operative nursing activities and post-operative recovery among patients undergone abdominal surgery / อัจฉรา สุจาจริง / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
739 กิจกรรมการให้บริหารของบุคลากรในศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลพิจิตร / พรทิพย์ รัตนวิชัย / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร. ศูนย์สุขภาพชุมชน
Dissertations, academic -- nursing
Primary health care
Health services
บริการทางการแพทย์ -- พิจิตร
สุขภาพ -- พิจิตร
การส่งเสริมสุขภาพ -- พิจิตร
740 กิจกรรมทางกายกับความผาสุกทางใจของผู้สูงอายุ / พนิตนันท์ โชติกเจริญสุข / 2545 /Full Text
Subject
สุขภาพ
ผู้สูงอายุ -- กำแพงเพชร
การเคลื่อนไหว
ความสุข
จิตใจและร่างกาย
Dissertations, academic -- nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103