ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
701 การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ที่เป็นโรคติดสุราโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย = Social support and alcohol drinking behaviors among persons with alcohol dependence in thungsaliam Hospital ,Sukhothai Province / สุนันทา อินต๊ะจอมวงศ์ / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
702 การสนับสนุนทางสังคมและสัมพันธภาพในครอบครัวของเด็กวัยรุ่นที่พยายามฆ่าตัวตาย จังหวัดนครสวรรค์ = Social support and family relationships of suicidal attempted adolescents in Nakhon Province / ธารทิพย์ อิ่มทรัพย์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
703 การสนับสนุนทางสังคมและสัมพันธภาพในครอบครัวของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตามยที่มารับบริการโรงพยาบาลลี้ = Social support and family relationships of suicidal attempted persons receiving service at Lee Hospital / รัชฎาพร ธรรมน้อย / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
704 การสนับสนุนทางสังคมและสัมพันธภาพในครอบครัวของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่มารับบริการโรงพยาบาลกงไกรลาศ = Social support and family relationships of suicide attempted people receiving service at Kongkrailat Hospital / อักษร สืบจันทร์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
705 การสนับสนุนส่งเสริมความหวังที่พยาบาลวิชาชีพใช้กับผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / มณีรัตน์ โพธิ์นิล / 2546 /Full Text
Subject
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- การดูแล
จิตเภท -- การรักษา
ความคาดหวัง (จิตวิทยา)
Dissertations, academic -- nursing
Nurses
Schizophenia
706 การสร้างคู่มือการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะซึ่งมาที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล / ทิพพาพร ตังอำนวย / 2532 /Full Text
Subject
พยาบาลกับผู้ป่วย
การพยาบาล -- คู่มือ
โรงพยาบาล -- บริการพยาบาลฉุกเฉิน
ศีรษะบาดเจ็บ
Dissertations, Academic -- Nursing
Head injuries, Nursing -- Handbooks
Craniocerebral trauma -- Handbooks
707 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักศึกษาพยาบาล เรื่อง การสวนปัสสาวะและการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการสวนคาสายสวนปัสสาวะ / อภิรดี คำเงิน / 2542 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- เชียงใหม่
ทางเดินปัสสาวะ -- การติดเชื้อ
ผู้ป่วย -- การดูแล -- เชียงใหม่
นักศึกษาพยาบาล -- เชียงใหม่
708 การสร้างแบบพรรณนาลักษณะงานของหัวหน้างานการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / อาภาภรณ์ วรพงษ์ / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาล -- เชียงใหม่
709 การสร้างแบบพรรณนาลักษณะงานพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / เอื้องทิพย์ คำปัน / 2539 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Job deseription
710 การสร้างแบบพรรณนาลักษณะงานหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / อาภรณ์ ชัยรัต / 2537 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
711 การสร้างแบบวัดคุณลักษณะของพยาบาลวิชาชีพ / กรุณา แดงสุวรรณ / 2539 /Full Text
Subject
พยาบาล
Dissertations, Academic -- Nursing
712 การสร้างมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม / สุวิมล นิลสิน / 2536 /Full Text
Subject
การพยาบาล -- มาตรฐาน
พยาบาลกับผู้ป่วย
ฮีโมไดอะลัยสิส
Dissertations, Academic -- Nursing
Nursing -- Standards
Hemodialysis
713 การสร้างมาตรฐานการพยาบาลเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ = Development of nursing standards for rehabilitation in patient with Coronary Heart Disease / วิภา เอี่ยมสำอางค์ / 2536 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
การพยาบาล
หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- โรค -- ผู้ป่วย
หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- การพยาบาล
การฟื้นฟูสมรรถภาพ
714 การสร้างวิถีทางคลินิกของผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดเต้านมอย่างถอนรากแบบดัดแปลงในโรงพยาบาลพิจิตร / ผ่องศรี สิทธิวิรัชธรรม / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
เต้านม -- มะเร็ง
เต้านม -- ศัลยกรรม
ผู้ป่วย -- การดูแล -- พิจิตร
Dissertations, academic -- nursing
Critical pathways
Mastectomy
715 การสร้างวิถีทางคลินิกของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในโรงพยาบาลบางมูลนาก / นันทพร ชื่นเทศ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลบางมูลนาก
Dissertations, academic -- nursing
Critical pathways
Cerebrovascular accidents
หลอดเลือดสมอง -- โรค -- ผู้ป่วย
716 การสร้างวิถีวิกฤตของผู้ป่วยโรคนิ่วทางเดินปัสสาวะในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสกลนคร / จันทนา ตาลาคุณ / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสกลนคร
นิ่วกระเพาะปัสสาวะ -- ผู้ป่วย
Dissertations, academic -- Nursing
Urinary calcalculi
717 การสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง = Health promotion among people in Soem Ngam District, Lampang Province / อรนุช ดวงเบี้ย / 2549 /Full Text
Subject
สุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพ -- เสริมงาม (ลำปาง)
Dissertations, Academic -- Nursing
718 การสัมผัสฝุ่นและสมรรถภาพปอดของคนงานในโรงสีข้าวขนาดใหญ่ / พิชญาภัค ศรีจำนงค์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
719 การสัมผัสเสียงและการรับรู้ภาวะเสี่ยงจากการสัมผัสเสียงของคนงานในโรงงานไม้แปรรูปขนาดใหญ่ = Noise exposure and risk perception of noise exposure among workers in large lumber mill / กัลยา อุรัจนานนท์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
720 การสื่อสารเพื่อการบำบัดของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Nurse's therapeutic communication as perceived by psychiatric patients in Suan Prung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / กาญจนา ปิงจันทร์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103