ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
681 การส่งเสริมโภชนาการเด็กอายุ 0-6 ปีที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตามการรับรู้ของผู้ปกครอง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน = Nutrition promotion for underweight children aged 0-6 years by health personnel as perceived by guardians in Bo Kluea District Nan Province / ขนิษฐา ตามสัตย์ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
682 การสนับสนุนของที่ทำงานในการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในมารดาที่ทำงานนอกบ้าน / สุพัตรา สุทธิประภา / 2544 /Full Text
Subject
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
มารดา -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Breast Feeding
Work
683 การสนับสนุนจากคู่สมรสกับความผาสุกของผู้สูงอายุ / รุ่งทิพย์ แปงใจ / 2542 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Marriage
Happiness -- in old age
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- น่าน
ผู้สูงอายุ -- น่าน -- พฤติกรรม
ผู้สูงอายุ -- น่าน -- ความสัมพันธ์ในครอบครัว
684 การสนับสนุนจากพยาบาลและพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่มีความดันโลหิตสูง โรงพยาบาดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Support from nurses and health behaviors of persons with hypertension at Doisaket Hospital, Chiang Mai Province / สรัญญา พิจารณ์ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
685 การสนับสนุนทางสังคม ความพร้อมในการดูแลและความเครียดของมารดาเด็กออทิสติก = Social support, caregiving preparedness and stress among mothers of autistic children / ประภาศรี ทุ่งมีผล / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
686 การสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมสุขภาพ และการกลับเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลของผู้สูงอายุหัวใจวายเลือดคั่ง / เยาวภา บุญเที่ยง / 2545 /Full Text
Subject
หัวใจวายเลือดคั่ง
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย
โรงพยาบาล
ผู้สูงอายุ -- ภาวะสังคม
Dissertations, academic -- nursing
687 การสนับสนุนทางสังคมกับภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท / ทีปประพิน สุขเขียว / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- การดูแล
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Social support
Schizophrenia
688 การสนับสนุนทางสังคมของครอบครัวกับความเครียด ของผู้สงอายุที่กระดูกสะโพกหัก / สิริสุดา ซาวคำเขต / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศูนย์เชียงราย
Dissertations, academic -- nursing
Social support
Family
Stress -- in old age
Hip fractures -- in old age
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- เชียงราย
กระดูกหัก
689 การสนับสนุนทางสังคมของเด็กวัยรุ่นที่ติดเชื้อ เอชไอวี และได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในจังหวัดเชียงใหม่ = Social support of HIV infected adolescents and receiving antiretroviral therapy in Chiang Mai Province / อัญชลี พูลทาจักร์ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
690 การสนับสนุนทางสังคมของผู้ดูแลที่เป็นโรคจิตเภท / วันเพ็ญ ยืนยงแสน / 2545 /Full Text
Subject
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- พะเยา
ผู้ป่วย -- การดูแล -- พะเยา
ผู้ป่วย -- แง่สังคม -- พะเยา
Dissertations, academic -- nursing
691 การสนับสนุนทางสังคมของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท / ศิรินภา นันทพงษ์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- การดูแล -- ภาวะสังคม
Dissertations, Academic -- Nursing
692 การสนับสนุนทางสังคมของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุรา / ประไพ ทยายุทธ / 2545 /Full Text
Subject
โรคจิต -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
สุรา
สังคม
Dissertations, academic -- nursing
693 การสนับสนุนทางสังคมของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานในอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน = Social support for diabetic persons in Chiang Klang District, Nan Province ;Social support for diabetic persons in Chiang Klang District, Nan Province / เกรียงไกร ก่อเกิด / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
694 การสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุที่รับบริการในคลินิกจิตเวช / สรินดา น้อยสุข / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์
จิตเวศศาสตร์
ผู้สูงอายุ -- นครสวรรค์
สังคม
Dissertations, academic -- nursing
695 การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนไต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = The Effect of social support from family on quality of life of kidney transplanted patients at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / กัญญา มะลิแก้ว / 2546 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Social support
Family
Quality of life
Kidney trasplantation
ไต -- ผู้ป่วย
ไต -- การปลูกถ่าย
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -- การดูแล
คุณภาพชีวิต
696 การสนับสนุนทางสังคมจากคู่สมรสตามการรับรู้ ของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุรา / สุภาภรณ์ สมพาน / 2546 /Full Text
Subject
ผู้ป่วยจิตเวช
ผู้ป่วยจิตเวช -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
Social support
Spouses
Psychotic disorders
Alcohols
697 การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนตามการรับรู้ ของวัยรุ่นที่ติดแอมเฟตามีน โรงพยาบาลดอกคำใต้ / อมรรัตน์ หาญจริง / 2546 /Full Text
Subject
คนติดยาเสพติด -- พะเยา
แอมฟิตะมิน
ยาเสพติตกับเยาวชน -- พะเยา
โรงพยาบาลดอกคำใต้
Dissertations, academic -- nursing
Social support
Amphetamine
698 การสนับสนุนทางสังคมที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร / สุภาลักษณ์ เขียวขำ / 2543 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- วังทรายพูน (พิจิตร) -- ภาวะสังคม
คุณภาพชีวิต
Aged
Dissertations, academic -- nursing
Social support
Quality of life -- in old age
699 การสนับสนุนทางสังคมในผู้ปกครองเด็กออทิสติก / นารีลักษณ์ มงคลศิริกูล / 2546 /Full Text
Subject
เด็กออทิสติก
ผู้ปกครองเด็กออทิสติก
ผู้ปกครองกับเด็ก
Dissertations, academic -- nursing
Social support
Autistic disorder
700 การสนับสนุนทางสังคมและการปรับตัวทางสังคมของมารดาที่มีบุตรทุพพลภาพ / สุพิณ ชัยรัตนภิวงศ์ / 2536 /Full Text
Subject
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
เด็กพิการ
การปรับตัวทางสังคม
มารดา -- ภาวะสังคม
มารดาและเด็ก -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103