ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
641 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคจิตจากสุราและเสพสุราซ้ำที่มารับบริการในโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ = Situational analysis of caring for patients with alcohol induced psychotic disorders and repeated drinking receiving services at Loie Rajanagarindra Psychiatric Hospital / ณรงค์ ตั้งวงศ์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
Dissertations, academic -- nursing
Psychotic disorders
Alcohol
Alcohol drinking
โรคจิต
ผู้ป่วยจิตเวช
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
พิษสุราเรื้อรัง
642 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคจิตจากแอมเฟตามีน โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of caring for patients with amphetamine induced psychotic disorders, Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / พิกุล วิริยา / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
ผู้ป่วยจิตเภท
โรคจิต -- ผู้ป่วย -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
Psychotic disorders
Caregivers
643 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่กลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ = Situational analysis of caring for readmitted patients with schizophrenia, Loei Rajanagarindra Psychiatric Hospital / ชาญชัย ธรรมงาม / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Schizophrenics
644 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่พยายามฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of caring for patients with schizophrenia who attempted suicide at Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai province / ปภาดา โฆษคุณวุฒิ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Schizophrenics
Sucidal
Suicide, attempted -- Chiang mai
Homicide -- Chiang mai
645 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่กลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ =Situational analysis of caring for patients with majordepressive disorder that re-admission at Suanprung psychiatric hospital. Chiang Mai province / นฐภัทร พิทักษ์ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Deperssion
646 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคติดสุราที่กลับมารักษาซ้ำในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of caring for Re-admitted alcohol dependent patients at Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / ศิรินภา ขันธรรม / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Alcoholism
โรงพยาบาลสวนปรุง
ผู้ป่วย -- การดูแล -- เชียงใหม่
ผู้ป่วยจิตเวช -- การติดสุรา
สุรา
647 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะซึมเศร้าที่มารับบริการในโรงพยาบาลโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ = Situational analysis of caring for chronically III patients with depression receiving services at Krok Phra Hospital, Nakhon Sawan Province / ราตรี โชติกพงษ์ / บัณฑิตวิยาลัย 2552 /Full Text
Subject
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -- การดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -- การดูแล -- นครสวรรค์
ความซึมเศร้า
Dissertations, academic -- nursing
Depression
Chronically ill -- care
Hospitals -- outpatient services -- Nakorn Sawan
648 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะซึมเศร้าที่มารับบริการในศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลร่วมจิต จังหวัดอุตรดิตถ์ = Situational analysis of caring for chronically III patients with depression receiving services at Ruam Chit Primary Care Unit, Uttaradit Province / ณัฏฐพร พันแพง / 2552 /Full Text
Subject
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -- การดูแล
ความซึมเศร้า
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ -- อุตรดิตถ์. ตำบลร่วมจิต
Dissertations, academic -- nursing
Depression
Chronically ill -- care
Primary health care -- Uttaradit
649 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้สูงอายุโรคสมองเสื่อมที่มารับบริการในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of caring for older persons with dementia receiving services at Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province / นงลักษณ์ คำบัวตอง / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Dementia -- in old age
Geriatric nursing
650 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลในผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มารับบริการที่โรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ จังหวัดเลย = Situational analysis of caring for personal hygine of patients with schizophrenia receiving services at Loei Rajanagarindra psychiatric hospital, Loei province / กรรณิการ์ ชื่นสมบัติ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Schizophenia
651 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยง หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 3 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Situational analysis of risk management in the pediatric ward 3, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / อรพินท์ จันทร์ปัญญาสกุล / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การบริหารความเสี่ยง
โรงพยาบาล -- การบริหารความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
Dissertations, academic -- nursing
Risk management
652 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยงของหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of risk management in male medical ward 2 at Nakornping hospital, Chiang Mai province / ปาริชาติ นิลประยูร / 2555 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Risk management
653 การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารความเสี่ยงงานห้องคลอด โรงพยาบาลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ = Situational analysis of risk management in the labour room, Laplae Hospital, Uttaradit province / อนงค์ จันทร์หอม / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Risk management
654 การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันการฆ่าตัวตายในผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา = Situational analysis of prevention for suicide in persons with depression, Chiangkham hospital, Phayao province / ยุพิน อินหลง / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Suicide -- prevention
Suicide
Depression
655 การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันการพยายามฆ่าตัวตายในชุมชนอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ =Situstional analysis of prevention for suicidal attempts in a community, Hod district, Chiang Mai province / คนึงนิจ ศรีสอนใจ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Suicide
Suicide -- prevention
656 การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเรื้อรังที่มารับบริการในศูนย์สุขภาพชุมชนห้วยแมง จังหวัดอุตรดิตถ์ = Situational analysis of depression prevention in persons with chronic illness receiving services at Huaimang Primary Care Unit, Uttaradit Province / สุพรรณ มหิตธิ / 2553 /Full Text
Subject
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -- การดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง -- อุตรดิตถ์
ความซึมเศร้า
Dissertations, academic -- nursing
Depression -- prevention & control
Chronic disease
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ -- อุตรดิตถ์
657 การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันภาวะโภชนาการเกินในเด็กวัยเรียน โรงเรียนบ้านปงสนุก เทศบาลนครลำปาง = Situational analysis of overnutrition prevention among school age children, Ban Pongsanook school, Nakorn Lampang municipality / สุนทรีย์ คำลือ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Nutrition
658 การวิเคราะห์สถานการณ์การฝากครรภ์ไม่ครบตามเกณฑ์ของหญิงตั้งครรภ์ โรงพยาบาลระนอง = Situational analysis of inadequate antenatal visits among pregnant women, Ranong hospital / เอื้อมพร ราชภูติ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Pregnancy
659 การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลในงานการพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป จิตเวช จักษุ โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ =Situational analysis of nursing innovation development in the general, psychiatric and EENT nursing section, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / คนึงนิจ พาณิชกระจ่าง / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Patient
660 การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลในงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Situational analysis of nursing innovation development in the orthopedic nursing department, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / นงพงา อัมพาผล / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Diffusion of innovation


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103