ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
621 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแล ผู้ป่วยโรคติดสุราที่มีโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of caring for alcohol-dependent patients with Major depressive disorders, Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province / เวนิช ศรีบุรินทร์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Alcoholism
Depression
Caregivers
622 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลเด็กวัยรุ่นที่เป็นโรคติดบุหรี่ โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย = Situational analysis of caring for adolescents with nicotine dependence, Thungsaliam hospital, Sukhothai provinve / ศีตกาล พรหมวิมานรัตน์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Adolescence -- tobacco use
Smoking -- in adolescence
623 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลทารกแรกเกิดระยะแรกเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำ โรงพยาบาลบ้านบึง จังหวัดชลบุรี =Situational analysis of early newborn care for prevention of hypothermia, Banbung hospital, Chon Buri province / จันทร์เพ็ญ มหาสันติปิยะ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Infant, newborn
624 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่ดื่มสุราแบบเสี่ยงที่มารับบริการในศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านวังรอ ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ = Situational analysis of caring for persons with risky drinking behaviors receiving services at Wangrou Primary Care Unit, Wang Mahakon Subdistrict, Tha Tako District, Nakhon Sawan Province / อรวีร์ ศีลพงษ์ / 2553 /Full Text
Subject
ศูนย์สุขภาพชุมชน -- ท่าตะโก (นครสวรรค์)
คนดื่มสุรา -- สุขภาพจิต
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Alcohol drink
จิตเวชศาสตร์ -- การพยาบาล
625 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่พยายามฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลสูงเม่น จังหวัดแพร่ = Situational analysis of caring for persons with schizophrenia who attempted suicide at Sungmen Hospital, Phrae Province / จิตราวดี ข่มอาวุธ / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสูงเม่น
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Sucidal
โรงพยาบาล -- แพร่
ผู้ป่วยจิตเภท -- แพร่
ผู้ป่วยจิตเภท -- การดูแล
626 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า ในโรงพยาบาลสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of caring for persons with major depressive disorders, Samoeng Hospital, Chiang Mai Province / ราตรี ทานะขันธ์ / 2554 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสะเมิง
ความซึมเศร้า
Dissertations, academic -- nursing
Deoression
627 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุรา โรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก = Situational analysis or caring for persons with alcohol dependence, Bantak hospital,Tak province / บุษยา พิพัฒน์ศาสตร์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Caregiver
Alcoholism
628 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุราที่มารับบริการในโรงพยาบาลเชียงกลาง จังหวัดน่าน = Situational analysis of caring for persons with alcohol dependence receiving services at Chiangklang hospital, Nan Province / กชพร เขื่อนธนะ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Alcoholism
Caregivers
629 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุราที่มีภาวะซึมเศร้าที่มารับบริการในโรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of caring for persons with alcohol dependence and depression receiving services at Chomtong hospital, Chiang Mai province / นันท์นภัส ธนากุลภิวัฒน์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Alcoholism
Depression
Caregivers
630 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุราที่เสพสุราซ้ำที่มารับบริการในโรงพยาบาลขุนตาล จังหวัดเชียงราย = Situational analysis of caring for persons with alcohol depedence with repeated drinking receiving services at Khuntan hospital, Chiang Rai province / ประภัสสร กาวิโล / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Alcoholism
631 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุราและเสพสุราซ้ำ ที่มารับบริการในคลินิกบำบัดสุรา โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน = Situational analysis of caring for persons with alcohol dependence and repeated drinking receiving services at Cessation Clinic, Pasang Hospital, Lamphun Province / กนกวรรณ ยองจา / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Alcoholism
โรงพยาบาลป่าซาง. คลินิกบำบัดสุรา
ผู้ติดสุรา -- การดูแล
พิษสุราเรื้อรัง
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
632 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุราและเสพสุราซ้ำ ที่มารับบริการในคลินิกบำบัดสุราโรงพยาบาลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Situational analysis of caring for persons with alcohol dependence and repeated drinking receiving services at cessation Clinic, Maemoh Hospital, Lampang Province / กมลพร สุขร่องช้าง / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Alcoholism
โรงพยาบาลแม่เมาะ. คลินิกบำบัดสุรา
ผู้ติดสุรา -- การดูแล
พิษสุราเรื้อรัง
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
633 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่มารับบริการในโรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา = Situational analysis of caring for persons with attempted suicide receving services at Pong hospital, Phayao province / พรญาณี อินถา / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Sucidal behavior
634 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่มารับบริการในโรงพยาบาลปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Situational analysis of caring for persons with attempted suicide receiving services at Pang Mapha hospital, Mae Hong Son province / กรรณิกา คงตัน / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Sucidal behavior
635 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่มารับบริการในโรงพยาบาลพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of caring for persons with attempted suicide receiving services at Phrao Hospital, Chiang Mai Province / จารุวรรณ์ กิจสุภา / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Suicidal behavior
โรงพยาบาลพร้าว
การฆ่าตัวตาย
ความพยายามฆ่าตัวตาย
ผู้ป่วยจิตเวช -- เชียงใหม่
636 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่มารับบริการในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน = Situational analysis of caring for persons with attempted suicide receiving services at Pua Crown Prince Hospital, Nan province / เรณู นิลประภา / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Suicidal Ideation
637 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่มารับบริการในโรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่ = Situational analysis of caring for persons with attempted suicide receiving services at Song Hospital, Phrae Province / ละเอียด กิติ / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสอง
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Sucidal behavior
ความพยายามฆ่าตัวตาย
การฆ่าตัวตาย
ผู้ป่วยทางจิต -- แพร่
638 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่มารับบริการในโรงพยาบาลสองแคว จังหวัดน่าน = Situstional analysis of caring for persons with attempted suicide receiving services at Songkhwae hospital, Nan province / จิรนันท์ ศิริเดชากุล / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Suicidal behavior
Caregivers
639 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่มีพฤติกรรมการดื่มแบบเสี่ยงและพยายามฆ่าตัวตาย ที่มารับบริการในคลินิกสุขภาพจิตและยาเสพติด โรงพยาบาลดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา = Situational analysis of caring for persons with risky drinking behaviors and suicide attempts receiving services at psychiatric and substance clinic, Dokkharmtai hospital, Phayao province / รัดดารัตน์ โกจะกัง / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Drinking of alcoholic beverages
Suicide
Psychotherapy
Hospitals -- outpatient services -- Phayao
640 การวิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรในชุมชน ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย = Situational analysis of caring for injured people from traffic accident in Srimuangchum subdistrict, Maesai district, Chiang Rai province ปราณี จันทิมา / ปราณี จันธิมา / 2555 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Accidents
Accidents -- Chiang Rai


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103