ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
601 การรับรู้สิทธิของผู้ป่วยในผู้รับบริการที่สถานีอนามัยเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / สกุลรัตน์ ปิยะนิจดำรงค์ / 2542 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Patients advocacy
บริการทางการแพทย์ -- เชียงราย
สถานีอนามัย -- เชียงราย
ผู้ป่วย -- เชียงราย
602 การรับรู้สิทธิผู้ป่วยของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสวนปรุง = Perception of patient rights among caregivers of person with schizophrenia admitted to Suanprung Psychiatric Hospital / กฤษณา ปลื้มสติ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
603 การรับรู้สิทธิผู้ป่วยของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสวนปรุง / อรวรรณ เกิดสมศรี / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
สิทธิผู้ป่วย
ผู้ป่วยจิตเวช
Dissertations, academic -- nursing
Patient advocacy
Patients
604 การรับรู้อาการเตือนโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลลอง จังหวัดแพร่ = Perceived stroke warning signs among hypertensive patients long Hospital, Phrae Province / หัสยาพร มะโน / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
605 การรับรู้อุปสรรคต่อการออกกำลังกายและพฤติกรรมการออกกำลังกายของพยาบาล / จิตอารี ศรีอาคะ / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลน่าน
การออกกำลังกาย
พยาบาล -- น่าน -- พฤติกรรม
Dissertations, academic -- nursing
Exercise
606 การลดภาวะซึมเศร้าด้วยโปรแกรมพฤติกรรมบำบัดแบบพิจารณาเหตุผลและอารมณ์ในผู้ป่วยโรคติดสุรา: กรณีศึกษา ในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Reduction of depression using the rational emotive behavior therapy program among patients with alcohol dependence: a case study in Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / วนิดา ฟักเล็ก / 2554 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
พิษสุราเรื้อรัง
พิษสุราเรื้อรัง -- การรักษา
ความซึมเศร้า
Dissertations, academic -- nursing
Depression
Behavior therapy
Alcoholism
607 การเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ของมารดาที่เข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูก โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร / วรวรรณ แพทย์หลักฟ้า / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล
Dissertations, academic -- nursing
Breast feeding
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ -- กำแพงเพชร
ทารก -- การดูแล -- กำแพงเพชร
บุตร -- การดูแล -- กำแพงเพชร
ทารก -- โภชนาการ -- กำแพงเพชร
มารดาและบุตร -- กำแพงเพชร
น้ำนมคน
608 การวัดอุณหภูมิทางรักแร้และทางทวารหนัก ในทารกคลอดก่อนกำหนด / พัชรี จันทร์อินทร์ / 2540 /Full Text
Subject
ทารกคลอดก่อนกำหนด -- เชียงใหม่
การวัดอุณหภูมิ
Dissertations, Academic -- Nursing
609 การวางแผนจำหน่ายของพยาบาล โรงพยาบาลสันป่าตอง = Discharge planning by nurses at Sanpatong Hospital / วิลาวรรณ์ กันทะสี / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
610 การวิเคราะห์เมตาเกี่ยวกับการสอนผู้ป่วยศัลยกรรมในประเทศไทย / อาภรณ์ คำก้อน / 2545 /Full Text
Subject
การพยาบาล
ศัลยกรรม -- ผู้ป่วย
การสอน
Dissertations, academic -- nursing
611 การวิเคราะห์เมตาเกี่ยวกับวิธีการพยาบาลเพื่อ จัดการกับความเจ็บปวดหลังผ่าตัด / นวลสกุล แก้วลาย / 2545 /Full Text
Subject
ความเจ็บปวด
ศัลยกรรม -- ผู้ป่วย
การพยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
612 การวิเคราะห์เมตาเกี่ยวกับวิธีการพยาบาลเพื่อ ลดความวิตกกังวลในผู้ป่วยศัลยกรรม / สุรศักดิ์ พุฒิวณิชย์ / 2545 /Full Text
Subject
การพยาบาลศัลยศาสตร์
ความวิตกกังวล
พยาบาลกับผู้ป่วย
ศัลยกรรม -- ผู้ป่วย
Dissertations, academic -- nursing
613 การวิเคราะห์สถานการณ์การเกิดตราบาปของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of stigmatization of persons with schizophrenia in Suan Prung psychiatric hospital, Chiang Mai province / ผ่องศรี ดวงแก้ว / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Schizophenia
614 การวิเคราะห์สถานการณ์การเกิดตราบาปในผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่มารับบริการในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก = Situational analysis of stigmatization Among caregivers of persons with schizophrenia at Nakornthai Crown Prince Hospital, Phitsanulok Province / ปัณพร เพ็งที / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
Dissertations, academic -- nursing
Schizophenia
Caregivers
โรงพยาบาล -- นครไทย (พิษณุโลก)
ผู้ป่วยจิตเภท -- การดูแล
ความรู้สึกเป็นตราบาป
615 การวิเคราะห์สถานการณ์การเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วย งานการพยาบาลผู่ป่วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Situational analysis of approaching head nurse position at the medical nursing section, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / อัจฉรา อินทร์ทอง / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
616 การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = Situational analysis of management for evidence utilization in nursing practice, Ban Hong hospital, Lamphun province / รัชนีวรรณ อังกสิทธิ์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Evidence -- based nursing
617 การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล หน่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Situational analysis of management for evidence utilization in nursing practice, surgical critical care unit, Chiangrai regional hospital / บุษบา อัครวนสกุล / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Evidence -- based nursing
การพยาบาล -- เชียงราย
ศัลยกรรม
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
618 การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการความรู้ของพยาบาลวิชาชีพในงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Situational analysis of knowledge management among professional nurses in surgical nursing department, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / โสมวดี กล่อมสังข์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Knowledge management
619 การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการความรู้ของพยาบาลวิชาชีพในงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Situational analysis of knowledge management among professional nurses in orthopedics nursing section, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / พายุรี ชมภูแก้ว / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
620 การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการในการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Situational analysis of management for utilizing evidence in nursing practice, obstetrics and Gynecology Nursing Department at Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / ฐิติยา ศรีตะพันธ์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การพยาบาล -- การบริหาร
การพยาบาลสูติศาสตร์
การพยาบาลนรีเวชวิทยา
Evidence-Based Medicine
Dissertations, academic -- nursing
Evidence -- based nursing
Obstetric and gynecologic nursing section, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103