ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
581 การรับรู้บรรยากาศในหอผู้ป่วยจิตเวชของพยาบาลโรงพยาบาลสวนปรุง = Perception regarding Psychiatric ward atmosphere among nurscs at Suan Prung Psychiatric Hospital / จิรภัทร ประเสริฐศักดิ์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Psychiatric nursing
582 การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรคและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพกระดูกของผู้สูงอายุ = Perceived benefits, perceived barriers and bone health promoting behaviors among elderly males / นันทริกา เลิศเชวงกุล / 2549 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ
กระดูก
สุขภาพ
Dissertations, Academic -- Nursing
583 การรับรู้ประโยชน์ สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยหัดเดินของมารดา = Perceived benifit self-efficacy and developmental promotion behaviors among mothers of toddlers / วันเพ็ญ มโนวงศ์ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
584 การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการออกกำลังกายและพฤิตกรรมการออกกำลังกายของสตรีวัยทำงานในชนบท = Perceived benefits of and barriers to exercise and exercise behavior among rural working women / พรทิพย์ จันทร์ทิพย์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
585 การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคในการดูแลสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ของสตรีวัยเจริญพันธุ์ = Perceived benefits and barriers of preconception health care among reproductive aged females / นวลอนงค์ หล่อดี / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
586 การรับรู้ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีวัยหมดประจำเดือนในจังหวัดนครสวรรค์ / สกุลรัตน์ ศิริกุล / 2544 /Full Text
Subject
สตรี -- สุขภาพและอนามัย -- นครสวรรค์
การส่งเสริมสุขภาพ
Dissertations, academic -- nursing
Health status
Health promotion
Menopause
587 การรับรู้ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความก้าวหน้าของโรคในผู้ที่เป็นหลอดเลือดหัวใจสถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Perceived susceptibility of disease progression among persons with coronary artery disease of special medical service center, Chiang Mai University / ฐิตกานต์ สมบัติศิริ / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
588 การรับรู้ภาวะเสี่ยงอันตรายจากฝุ่นและพฤติกรรมการป้องกันของคนงานโรงงานเซรามิค = Dust harzard risk perception and protection behaviors among ceramic factory workers / รัตตินันท์ โภควินภูดิสนันท์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
589 การรับรู้และการตอบสนองของพยาบาลต่อสื่อสัญญาณทารกเกิดก่อนกำหนด / วรางคณา มหาพรหม / 2544 /Full Text
Subject
ทารกคลอดก่อนกำหนด
การรับรู้
พยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Perception
Response elements
Infant, premature
590 การรับรู้และการปฏิบัติการให้ความรู้ด้านสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลกลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก = perception and practices on providing health promoting knowledge among nurses of outpatient department in Buddhachinaraj Hospital, Phitchanulok Province / วัชรีย์ ไกรสิงห์เดชา / 2548 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพุทธชินราช
การส่งเสริมสุขภาพ -- พิษณุโลก
สุขภาพ
พยาบาล -- พิษณุโลก
Dissertations, Academic -- Nursing
591 การรับรู้และการปฏิบัติการให้ความรู้ด้านสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพิจิตร = Perception and practices on providing health promoting knowledge among professional nurses of outpatient department in Phichit Hospital / พรพรรณ สุทธิพงษ์วิจิตร / 2548 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
การส่งเสริมสุขภาพ -- พิจิตร
สุขภาพ
พยาบาล -- พิจิตร
Dissertations, Academic -- Nursing
592 การรับรู้และการปฏิบัติการให้ความรู้ด้านสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสามง่าม จังหวัดพิจิตร = Perception and practices on providing health promoting knowledge among prefessional nurses in Samngam Hospitol Phichit Province / กชกร ศิริไกรวัฒนาวงศ์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Health Promotion
593 การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ / สุนีย์ เก่งกาจ / 2544 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Complications
Diabetes mellitus
เยาวชน -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
เบาหวาน -- ภาวะแทรกซ้อน
594 การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวังชิ้น อำเภอวังชี้น จังหวัดแพร่ = Perception and behavior in prevention of dengue haemonhagic fever among villagers in municipality of Wang Chin subdistrict, Wang Chin district, Phrae province / สมชาย โลกคำลือ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
595 การรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยผู้ป่วยของพยาบาลและอุบัติการณ์ของเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในโรงพยาบาลศูนย์เขตภาคเหนือ = Nurse's perception on patient safety culture and incidence of adverse events in Northern Regional Hospitals / สะแกวัลย์ ผดุงศักดิ์ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
596 การรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการดูแลตนเองและความซึมเศร้าของผู้ติดเชื้อเอชไอวี / นิศารัตน์ เชตวรรณ / 2543 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
ความซึมเศร้า
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
597 การรับรู้สมรรถนะแห่งตนและการปฏิบัติเพื่อควบคุมภาวะน้ำหนักเกินในสตรีวัยกลางคน / รวิชา หงส์โรจนภาคย์ / 2545 /Full Text
Subject
โภชนาการ
น้ำหนัก -- การควบคุม
วัยกลางคน -- เชียงราย
Dissertations, academic -- nursing
598 การรับรู้สมรรถนะแห่งตนและความคาดหวังผลลัพธ์ในการทำวิจัยกับผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก = Perceived self-efficacy and outcome expectation toward conducting research and research productivity among Nursing Instructors in Nursing Colleges under the Jurisdiction of Praboromrajchanok Institute / วาสนา อูปป้อ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
599 การรับรู้สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ที่เป็นเบาหวานที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Self-efficacy and complication prevention behaviors among persons with diabeter mellitus at Fang Hospital, Chiang Mai Province / จิตรานันท์ กุลทนันท์ / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
600 การรับรู้สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ของผู้ป่วยวัณโรคโรงพยาบาลอุดรธานี / ชญาณิษฐ์ ปัญญาทอง / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอุดรธานี
วัณโรค -- ผู้ป่วย
การส่งเสริมสุขภาพ
สุขภาพ
การรับรู้ตนเอง
Dissertations, academic -- nursing
Health promotion
Tuberculosis


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103