ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
561 การรับมือต่อการถูกทารุณกรรมทางเพศในเด็กผู้หญิง = Coping with sexual abuse among female children / ชุลีพร ภูโสภา / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
562 การรับรู้การดูแลของผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน = Perception of care among psychiatric patients in Pua Crown Prince Hospital, Nan provincen / กรรณิการ์ เลื่อมใส / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
563 การรับรู้การนำโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไปใช้ ของบุคลากรพยาบาลหน่วยผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ / ศิริลักษณ์ สักกะวงศ์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ -- การบริหาร
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ -- การรับรองคุณภาพ
Dissertations, academic -- nursing
การควบคุมคุณภาพ -- เชียงราย
พยาบาล -- เชียงราย
564 การรับรู้การปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวและการปรับตัวของผู้ป่วยจิตเภท / ภุมมาภิชาติ แสงเขียว / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
การปรับตัว -- เชียงใหม่
565 การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทของครอบครัวในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ณ หมู่บ้านดอกบัว ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา = Villagers' perception in the role of families in caring of HIV and AIDS clients in Dokbua Village Thawangthong sub-district Muang District Phayao Province / เสาวนีย์ พันธ์พัฒนกุล / 2537 /Full Text
Subject
โรดเอดส์ -- พะเยา
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- การดูแล -- พะเยา
ครอบครัว
บ้านดอกบัว (พะเยา)
Dissertations, academic -- nursing
566 การรับรู้ของประชาชนต่อความอยู่ดีมีสุข : กรณีศึกษาบ้านสนุ่น ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา = Perceptions of people on well-being : a case study in ban Sanoon Taluang subdistrict Phimai district Nakhon Ratchasima province / สุชีรา สนธิ์สายสิงห์ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Quality of life -- research
Dissertation, academic, public health
คุณภาพชีวิต -- วิจัย
การส่งเสริมสุขภาพ
567 การรับรู้ขอบเขตการปฏิบัติงานพยาบาลภายใต้การปฏิรูประบบบริการสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกรมสุขภาพจิต = perception of scope of nursing practice under health care system reform among professional nurses in department of mental health / ภาวินี บุตรแสน / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Health services
Health systems plans
568 การรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย การสนับสนุนทางสังคมและความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม / ธนิญา น้อยเปียง / 2545 /Full Text
Subject
เต้านม -- มะเร็ง -- ผู้ป่วย
ความเจ็บปวด
Dissertations, academic -- nursing
Serverity of illness index
Social support
Breast neoplasms
569 การรับรู้ความสามารถของตนเองและการปฏิบัติเพื่อป้องกันภาวะอ้วนในวัยรุ่นหญิง / น้ำฝน ทองตันไตรย์ / 2541 /Full Text
Subject
โรคอ้วน
สตรี -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
570 การรับรู้ความสามารถแห่งตนกับแบบแผนชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพของสตรีที่ต้องโทษในเรือนจำ / จิตตระการ ศุกร์ดี / 2543 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ
นักโทษหญิง -- สุขภาพและอนามัย
Dissertations, academic -- nursing
Self efficacy
Life style
Health promotion
571 การรับรู้คุณภาพบริการของผู้รับบริการแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพิจิตร / วีรยา หย่ำวิไล / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
บริการทางการแพทย์ -- พิจิตร
Dissertations, academic -- nursing
Quality of health care
Emergency
572 การรับรู้คุณภาพบริการของผู้รับบริการศูนย์สุขภาพชุมชน ตำบลฆะมัง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร / สุราณี วิวัฒน์ศร / 2545 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Quality of health care
Community health care
ผู้ป่วย -- การดูแล
ความพอใจของผู้ป่วย -- พิจิตร
การรับรู้
การพยาบาล -- พิจิตร
573 การรับรู้คุณภาพบริการของผู้รับบริการศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลพิจิตร / จินต์สินี รักษานาม / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร. ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
บริการทางการแพทย์ -- พิจิตร
การส่งเสริมสุขภาพ -- พิจิตร
การรับรู้
Dissertations, academic -- nursing
Quality of health care
574 การรับรู้ด้านสุขภาพ ความสามารถของตนเองกับการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ / ปิยะพันธุ์ นันตา / 2541 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Health -- In old age
Exertion -- In old age
575 การรับรู้ตราบาปของผู้ดูแล ทักษะชีวิต และการรับรู้ตราบาปของผู้ที่เป็นโรคจิตเภท = Perceived stigma of caregivers life skills and perceived stigma of persons with schizophrenia / อาชวศรี คำหอม / มหาวิทยาลัย 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
576 การรับรู้ตราบาปและความรู้สึกมึคุณค่าในตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย = Perceived stigma and self-esteem among person with schizophrenia, Srisangworm Sukhothai Hopital / สินิทธิ์ อนันทวัฒน์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
577 การรับรู้ต่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ศศิภาพรรณ คมสัตย์ธรรม / 2545 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Health
Universal coverage
ประกันสุขภาพ -- เชียงใหม่
การรับรู้
578 การรับรู้บทบาทของครูอนามัยโรงเรียนในงานอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / ลัดดาวัลย์ เกษมพิทักษ์พงค์ / 2539 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Role
School health services
ครู -- เชียงใหม่
อนามัยโรงเรียน -- เชียงใหม่
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
579 การรับรู้บทบาทในการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกของอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Role perception on surveillance of avian influenza among village health volunteers at Mae Tuen subdistrict, Li district, Lamphun province / รัตนา นุมัติ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
580 การรับรู้บรรยากาศในหอผู้ป่วยจิตเวชของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสวนปรุง = Perception regarding psychiatric ward atmosphere among patients admitted to Suand Prung psychiatric hisopital / นภาพร โนรี / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103