ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
541 การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดในหออภิบาลทารกแรกเกิด = Maternal participation in caring for newborns in a neonatal intensive care unit / ณัฐกา ปฐมอารีย์ / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
542 การมีส่วนร่วมของสตรีครรภ์แรกในการดูแลในระยะคลอด = Parcipation of primigravidas in intrapartum care / ปรียา แก้วพิมล / 2546 /Full Text
Subject
การพยาบาลสูติศาสตร์
สตรีมีครรภ์ -- สุขภาพและอนามัย
การคลอด
Dissertations, academic -- nursing
Pregnancy
Labor
543 การมีส่วนร่วมชุมชนในการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่: กรณีศึกษาในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง = Community participation in operating the healfhy childcare center : case study in Mae Tha district, Lampang province / บรรเจิดพร หาญแก้ว / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
544 การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนระดับประถมศึกษา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Stakeholders perticpation in health promoting school implementation at primary schools, Doi Saket District, Chiang Mai Province / มิทธิรา เจริญกาญจน์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
545 การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาของผู้ป่วยมะเร็ง = Care and treatment participation among cancer patients / สิริพร เกษไชย / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
546 การมีส่วนร่วมในการบริหารงานและความเครียดของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจิตเวช / ปพิชญา แสงเอื้ออังกูร / 2544 /Full Text
Subject
พยาบาล
ความเครียด
การบริหารงาน
Dissertations, academic -- nursing
Management
Stress
547 การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = People participation in dengue haemorrhagic fever prevention and control in Ko Kha District, Lampang Province / ดาราวรรณ นันทะ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
548 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ของบุคลากรพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / วรัตรา แก้ววิชิต / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น -- การประเมิน
ประกันคุณภาพ
Dissertations, academic -- nursing
Quality assurance, health care
Hospitals
549 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / อัจฉรี จันทนจุลกะ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ -- การรับรองคุณภาพ
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาล
ประกันคุณภาพ
550 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลกำแพงเพชร / อารีรัตน์ เถกิงสรคันธุ์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลกำแพงเพชร -- การรับรองคุณภาพ
Dissertations, academic -- nursing
Hospital administration
ประกันคุณภาพ
บุคลากรโรงพยาบาล -- กำแพงเพชร
551 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลลำพูน / เกษณี เอกสุวรรณ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำพูน -- การรับรองคุณภาพ
Dissertations, academic -- nursing
Hospital administration
ประกันคุณภาพ
บุคลากรโรงพยาบาล -- ลำพูน
552 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ / นภา รังสิเวโรจน์ / 2544 /Full Text
Subject
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ -- การประเมิน
ประกันคุณภาพ
Dissertations, academic -- nursing
Quality assurance, health care
Narcotics
553 การมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพสตรีวัยหมดประจำเดือนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / รติรส บัวเปิด / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
554 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของสมาชิกชมรมปั่นจักรยานผู้สูงอายุบ้านต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย = Participation in health promotion activities of Baan Ta elderly bicycling club member, Khun Tan distric, Chiang Rai province / นิตยา รู้ทำนอง / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
การส่งเสริมสุขภาพ
Health promotion -- ChiangRai province
Dissertation,academic -- Public health
555 การมีส่วรร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ = Family participation in caring for stroke patients, McCormick Hospital, Chiang mai Province / กชพรรณ ชอบนิทัศน์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
556 การมีส่วร่วมของบิดาในการดูแลมารดาและบุตรระยะหลังคลอด = Father's participation in caring for mothers and babies during postpartum period / พรวิไล คล้ายจันทร์ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
557 การมุ่งเน้นการตลาดและความพึงพอใจในงานของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ = Marketing orientation and job satisfaction among head nurese Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ประมวล เลิศชีวกานต์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
558 การยอมรับคุณค่าและบทบาทผู้สูงอายุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดพะเยา / พรพิมล อรุณรุ่งโรจน์ / 2543 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
ผู้สูงอายุ -- พะเยา -- พฤติกรรม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พะเยา
559 การรักษาเยียวยาแบบพื้นบ้านล้านนาของผู้ป่วยจิตเวทที่มารับบริการในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Lanna folk treatment among patients with schizophrenia receiving services at Suan Prung psychiatric hospital, Chiang Mai province / บดินทร์เดช แก้วสุวรรณ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
560 การรักษาเยียวยาแบบพื้นบ้านอีสานของผู้ป่วยจิตเภทที่มารับบริการในโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ = Esan folk treatment among persons with schizophrenia receiving services at Loei Rajanagarindra Psychiatric Hospital / วิรัช วัฒนา / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103