ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
501 การพัฒนาภาวะผู้นำทางการพยาบาลของ รองศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด นิยมวิภาต / วรวรรณ ทองสง / 2539 /Full Text
Subject
สายหยุด นิยมวิภาต, 2472
Dissertations, academic -- nursing
Leadership
การพยาบาล
ผู้นำ
พยาบาล -- ชีวประวัติ
502 การพัฒนามาตรฐานการดูแลผิวหนังทารกเกิดก่อนกำหนด = Development of skin care standard for premature infants / ผกาภรณ์ นันทา / 2547 /Full Text
Subject
ทารกคลอดก่อนกำหนด -- การดูแล
ผิวหนัง -- การดูแลและสุขวิทยา
ทารก -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
Nursing -- standards
Skin care
Infant, premature
503 การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอกสำหรับโรคเบาหวาน โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Development of an outpatient service system for diabetes mellitus Sarapee hospital, Chiang Mai province / อัชฌา วารีย์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Outpatient
Diabetes mellitus
โรงพยาบาลสารภี
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- การดูแล
504 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลด้วยวิธีการพัฒนาคุณภาพโดยความร่วมมือของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย = Development of a nosocomial infection surveillance system using collaborative quality improvement of Community Hospitals in Chiang Rai Province / นันทิยา สุขพันธ์ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
505 การพัฒนารูปแบบการจัดการการจำหน่ายทารกแรกเกิด หอผู้ป่วยสูติกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of a model for newborn discharge management in obstetric unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / ศิริพร ศรีสวัสดิ์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Patient discharge
506 การพัฒนารูปแบบการจัดการการจำหน่ายผู้ป่วย หอผู้ป่วยพิเศษ 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of model for patient discharge management in private ward 2, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / วัชรี หน่อแก้ว / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. หอผู้ป่วยพิเศษ 2
โรงพยาบาล -- การรับและจำหน่ายผู้ป่วย
โรงพยาบาล -- การบริหาร
ผู้ป่วย -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
Patient discharge
Patients -- Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital
507 การพัฒนารูปแบบการจัดการการเตรียมผ่าตัดในห้องผ่าตัดทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of a model for preparation management in cardiovascular thoracic surgery operating room, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / อารยา อินทชัย / 2554 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ทรวงอก -- ศัลยกรรม
หัวใจ -- ศัลยกรรม
หลอดเลือด -- ศัลยกรรม
Dissertations, academic -- nursing
508 การพัฒนารูปแบบการจัดการการเตรียมผ่าตัดระบบทางเดินปัสสวะด้วยกล้องวีดิทัศน์ในหน่วยผ่าตัดที่ 1 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of a model for laparoscopic endourology preparation management in operating unit 1, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / นราพร พุทธวงค์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
509 การพัฒนารูปแบบการจัดการการรับย้ายผู้ป่วยมาสู่บริเวณรอผ่าตัด ห้องผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลลำปาง = Development of a model for management of patient transfer to preoperative area, orthopedics operating room, Lampang hospital / อาทิตยา ใจน้อย / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Transportation of patients
510 การพัฒนารูปแบบการจัดการการรับใหม่ผู้ป่วยอายุรกรรม งานผู้ป่วยใน 2 โรงพยาบาลท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ = Development of medical patient admission management model in inpatient unit 2, Thatako hospital, Nakhonsawan province / เกตนิภา สนมวัฒนะวงศ์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Patients
Admitting department, hospital
511 การพัฒนารูปแบบการจัดการจำหน่ายผู้ป่วยในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ =Development of a patient discharge managment model in sun-neurosurgical intensive care unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital สมจิตร ปัณทิยะ / สมจิตร ปันทิยะ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Patient discharge
512 การพัฒนารูปแบบการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จังหวัดเชียงใหม่ = Development of a HIV prevention model among MSM in Chiang Mai province / สุธิดา อินทรเพชร / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
513 การพัฒนารูปแบบการรับ-ส่งเวรทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตศัลยกรรมทั่วไป 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ =Development of a nursing handover model in surgical sub intensive care unit 2, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / พิมประพรรณ สถาพรพัฒน์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Nursing administrators
514 การพัฒนารูปแบบบริการพยาบาลที่มีคุณภาพในแผนกผู้ป่วยนอก = Developing nursing service quality model in an outpatient department / ขนิษฐา กวีวุฒิพันธุ์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
515 การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่ได้รับการคาสายสวนปัสสาวะในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง = Development and implementation of evidence-baded CA-UTI practice guidelines in a private hospital / ปิยะดา ธนันชัย / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Urinary tract infections
Catheterization
516 การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการควบคุมอุณหภูมิทารกเกิดก่อนกำหนดที่อยู่ในตู้ควบคุมอุณหภูมิโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่= Development and implementation of clinical practice guidelines for temperature control among preterm infants in incubators at Nakornping Hospital, Chiang Mai Province / จรีลักษณ์ รักษ์กิตติสกุล / 2549 /Full Text
Subject
ทารกคลอดก่อนกำหนด -- เชียงใหม่
อุณหภูมิ
ตู้
Dissertations, Academic -- Nursing
517 การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการไข้ในผู้ป่วยเด็ก = Development and implementation of clinical practice guidelines for fever management among pediatric patients / เพชราภรณ์ ศิริทรัพย์ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Fever
Feverxtherapy
Fever -- in ibfancy & childhood
ผู้ป่วยเด็ก
เด็ก -- การพยาบาล
ไข้ -- การรักษา
518 การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการความปวดหลังการผ่าตัดในผู้ป่วยเด็ก = Development and implementation of clinical practice guidelinges for postoperative pain management in pediatric patients / ส่องศรี หล้าป่าซาง / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
519 การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจำแนกผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลพะเยา = Development and implementation of clinical practice guidelines for emergency department triage, Phayao Hospital / ศศิวิมล พงษ์นิลละอาภรณ์ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
520 การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการให้อาหารผ่านทางเดินอาหารในผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลกำแพงเพชร = Development and implementation of clinical practice guidelines for enteral feeding among critically III patients, Kamphaengphet Hospital / พุทธวรรณ มากสุวรรณ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103