ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
481 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับจัดการอาการกลืนลำบากในผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ =Development of clinical practice guidelines for dysphagia management among elderly stroke patients in surgical unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai province / เอื้องขวัญ สีต๊ะสาร / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Stroke
Cerebrovascular disorders
482 การพัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี โรงพยาบาลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = Development of practice guidelines for promoting cervical cancer screening among women, Mae Ai hospital, Mae Ai district, Chiang Mai province / แสงเดือน พัฒนกิติ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Cervix neoplasms
483 การพัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับพยาบาลในการป้องกันการได้รับบาดเจ็บจากเข็มทิ่มแทงและของมีคมบาดในโรงพยาบาลชุมชน = Development of guidelines for nurses on needlestick and sharp injuries prevention in Community Hospital / ลัดดา แสงหล้า / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
484 การพัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื้อป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วงในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ในชุมชนเขตรับผิดชอบในโรงพยาบาลสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Development of practice guidelines for village health volunteers to prevent and control diarrhea among childrent under five years in communities under the responsibility of Sop Moei Hospital, Mae Hong Son Province / อรวรรณ ปาละก้อน / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
485 การพัฒนาแบบประเมินภาวะสุขภาพโดยใช้กระบวนการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง = Development of health assessment form using continuous quality improvement process / จารุวรรณ ฤทธิธรรม / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
486 การพัฒนาแบบประเมินภาวะเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ = Development of fall risk assessment form for orthopedic patients / บุปผา จันทรจรัส / 2546 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Risk
Accidental falls
Orthopedics
การพยาบาลศัลยศาสตร์
ศัลยกรรมออร์โทพีดิกส์ -- ผู้ป่วย
อุบัติเหตุ -- การป้องกัน
ความเสี่ยง
487 การพัฒนาแบบประเมินอาการทางระบบประสาทโดยใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ / เปรมใจ เหล็กมั่น / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
โรคประสาท -- การประเมิน
การแก้ปัญหา
Dissertations, academic -- nursing
Signs and symptoms
Nervous system
Problem solving
488 การพัฒนาโปรแกรมการควบคุมการติดเชื้อโดยพยาบาลประสานงานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง = Development of infection control program by infection control link-nurses in a private Hospital / เพ็ญพักตร์ สุธีชัย / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
489 การพัฒนาโปรแกรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน = Development of a community participative program for alcohol drinking prevention among secondary school students / ทัพพ์ขวัญ ศรีรัตยาวงค์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Alcohol drinking
Social asjustment
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
นักเรียน -- พฤติกรรม
490 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจสำหรับพยาบาล = Development of computer assisted instruction on the prevention of ventilator associated pneumonia for nurses / นิภา ขาวทุ่ง / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
491 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดเบิร์ดมาร์คเจ็ด ขณะใช้กับผู้ป่วย / วราวรรณ์ ก้อยชูสกุล / 2542 /Full Text
Subject
การพยาบาล -- การสอนด้วยอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
เครื่องช่วยหายใจ
Dissertations, academic -- nursing
492 การพัฒนาแผนการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะในระดับเล็กน้อยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinical pathway for uncomplicated monor head injured patients at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / สมบูรณ์ เงาส่อง / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
493 การพัฒนาแผนการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวในโรงพยาบาลลำปาง = Development of care map for of heart faiture patient in Lampang Hospital / เบญจมาส วงศ์มณีวรรณ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
494 การพัฒนาแผนจำหน่ายผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Development of a discharge plan for patients with major depressive disorders, Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai province / ขนิษฐา โยธี / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Depression
Patient discharge
495 การพัฒนาแผนจำหน่ายผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย = Development of discharge planning among suicidal attempted patients, Maesai Hospital, Chiang Rai Province / เฉลิมพรรณ์ เมฆลอย / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
496 การพัฒนาแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคจิตจากสุราในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Development os a discharge plan for patients with alcohol induced psychotic disorders in Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province / ศศิรส ชอบดี / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
patient discharge
Psychotic disorders
497 การพัฒนาแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่โรงพยาบาลแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Development of discharge plan for patients with major depressive disorders at Maechaem Hospital / พิมพ์ใจ พิทาคำ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
498 การพัฒนาแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคปวดหลังส่วนล่าง หอผู้ป่วยออร์โทปิดิกส์ชาย 3 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / การุณ การดำริห์ / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปวดหลัง -- ผู้ป่วย -- การดูแล
ปวดหลัง -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
โรงพยาบาล -- การรับและจำหน่ายผู้ป่วย
Dissertations, academic -- Nursing
Patient discharge
Back pain
499 การพัฒนาภาวะผู้นำด้านการวิจัยทางการพยาบาลของศาสตราจารย์ ดร. สมจิต หนุเจริญกุล / จรีรัตน์ ธาราสุข / 2543 /Full Text
Subject
สมจิต หนุเจริญกุล
การพยาบาล -- วิจัย
ภาวะผู้นำ
Dissertations, academic -- nursing
Ledership
Nursing research
500 การพัฒนาภาวะผู้นำด้านวิชาชีพการพยาบาลของรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ทวีลาภ / นิภา มีเครือรอด / 2542 /Full Text
Subject
วิเชียร ทวีลาภ
พยาบาล
ภาวะผู้นำ
Dissertations, Academic -- Nursing
Nursing
Leadership


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103