ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
461 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการอาการปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดกระดูกสะโพก หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลแพร่ = Development of clinical practice guidelines for pain Management among elders with post hip operation orthopaedic department Phrae Hospital / ธนาวรรณ แสนปัญญา / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
462 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเร่งด่วน แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย = Development of clinical practice guidelines for care of older persons with hypertensive urgency, emergency unit, Srisangworn Sukhothai hospital / เดือนนภา อิ่มเพ็ง / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Hypertension in old age
463 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้สูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด หอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราห์ = Development of clinical practice guidelines for caring of older persons with acute myocardial infarction receiving thrombolytic agents, cardiac care unit, Chiang Rai Regional Hospital / กัณฑิรา ชะพลพรรค / บัณฑิตวิยาลัย 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
การพยาบาลผู้สูงอายุ
กล้ามเนื้อหัวใจตาย
Dissertations, academic -- nursing
Aging
Myyocadial infraction
Thrombosis
464 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลฝีเย็บของหญิงในระยะคลอด โรงพยาบาลนครปฐม = Development of clinical practice guidelines for perineal care among intrapartum women, Nakhonpathom hospital / ปณัชช์ฐิตา ขุนบุญยัง / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Perineum
465 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการทำแผลอุบัติเหตุในโรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Development of clinical practice guidelines for trai,atoc wound dressing in Chomthong Hospital, Chiang Mai Province / จิราภรณ์ ธิโป / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
466 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการจัดการภาวะหัวนมแตก ในมารดาที่ให้นมบุตร โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก =Development of clinical practice guidelines for prevention and management of nipple crack among lactating mothers, Maesot hospital, Tak province / สุนันท์ สวนจันทร์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Breast feeding
467 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกของมารดาในโรงพยาบาลจอมทอง = Development of clinical practice guidelines for preventing early postpartum hemorrhage among mothers in chomthong hospital / ชญาณิศวร์ กุณา / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
468 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่ได้รับการคาสายสวนปัสสาวะ = Deveopment of clinical practice guidelines for prevention of catheter-associated urinary tract infection among catheeterized patients / ศศิรวดี สมบัติศรี / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
469 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาแก่ผู้ป่วย หอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Development of clinical practice guidelines for prevention of drug administering error in patient at at Privat ward, Nakornping Hospital, Chiang Mai Province / มัชฌิมา กิติศรี / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
470 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางหลอดเลือดจากการสวนหัวใจโดยการฉีดสีหลอดเลือดโคโรนารีในผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ หน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ : การวิจัย = Development of clinical practice guidelines for vascular complications prevention among elders with coronary artery disease undergone coronary angiography cardiac catheterization unit Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital , ดวงฤดี ลาศุขะ, ทศพร คำผลศิริ / สุชาดา บุญนายืน / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Coronary angiography
Coronary artery disease
471 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัดในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinical practice guidelines for prevention and control of surgical site infectio in orthopedic patients at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / สาคร ตาน้อย / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
472 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อสแตฟฟิโลร็อกคัสออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลินในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี = Development of clinical practice guidelines for prevention and control of methicillin resistant staphylococcus aureus in Suratthani Hospital / เกศรา ตั้นเซ่ง / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
473 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการผูกยึดผู้ป่วยระยะถอนพิษสุราโรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง = Development of clinical practice guidelines for restraining patients during alcohol detoxification in Kokha Hospital Lampang Province / เบญจวรรณ จอมอินตา / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Alcohol
Patients
474 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการผูกยึดร่างกายผู้ป่วยสูงอายุในหอผุ้ป่วยหนัก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ = Development of clinical practice guidelines for physical restraining elderly patients in intensive care unit, Songklanagarind Hospital / นิภาวรรณ ชามทอง / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
475 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการหูแว่วในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinical practice guidelines for nursing care of schizophrenic patients with auditory hallucination in Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / ศิริรัตน์ นิตยวัน / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Schizophrenia
476 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริม การขับถ่ายปัสสาวะในผู้สูงอายุที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโต หอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลราชบุรี = Development of clinical practice guidelines for promoting urination among elders with benign prostatic hyperplasia, urology care unit, Ratchaburi Hospital / เพ็ญ เพ็งพึ่งแก้ว / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Prostatic hypertrophy -- x in old age
477 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่น โรงพยาบาลแพร่ = Development of clinical practice guidelines for breastfeeding promotion mong adolescent mothers, Phrae Hospital / สุนิสา ปัทมาภรณ์พงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
478 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภท แผนกงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉินทางจิตเวช โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of Clinical practice guidelines for enhancing medication adherence of patients with schizophrenia at psychiatric outpatient and emergency de[artment, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / สุดรัก พิละกันทา / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
479 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย = Development of clinical practice guidelines for promoting the medication adtherence among older persons with hypertension, Maesai hospital, Chiang Rai province / ศุลีพร สร้อยแก้ว / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Hypertention -- in old age
480 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพังงา = Development of clinical practice guidelines for promotion of exercise behavior among older persons with diabetes, diabetic clinic, Phang-nga hospital / อัจฉราภรณ์ พูลศรี / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพังงา. คลินิกเบาหวาน
การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ -- บริการส่งเสริมสุขภาพ
เบาหวาน -- ผู้ป่วย
การพยาบาลผู้สูงอายุ
Dissertations, academic -- nursing
Aging
Excercise -- in old age
Diabetes mellitus -- in old age


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103