ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
441 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตามในโรงพยาบาลสวนปรุง = Development of clinical nursing practice guideline on nursing care at risk of suicide patient in Suan Prung Psychiatric Hospital / วัลยา โสภากุล / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
442 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับการผูกยึดผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมรุนแรงในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ / เบญจมาพร บัวหลวง / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
443 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลบาดแผลเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ / สมฤดี ชัชเวช / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
444 การพัฒนาแนวปฏิบัติชุมชนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหว ในตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Development of community practice guidelines for movement disability Rehabilitation in Huaiyab Subdistics, Ban Thi District Lamphun Province / พิศมัย ไชยประสพ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
445 การพัฒนาแนวปฏิบัติด้านการตรวจนับเครื่องมือ ของมีคม และผ้าซับโลหิตของบุคลากรห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสอง จังหวัดแพร่ = Development of practice guideling for counting instruments sharps and sponges of personnel in operating room, Song Hospital Phrae Province / อนามัย สมร่าง / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
446 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก สำหรับการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก = Development of clinical practice guidelines for weaning off mechanical ventilation among pediatric patients admitted to the intensive care unit at maesot Hospital Tak Province / รัตติกาล มณีนุตร์ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
447 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิก สำหรับการหย่าเครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลสุโขทัย = Development of clinical practice guidelines for weaning from mechanical ventilation in intensive care unit at Sukhothai hospital / ศิริพร วงศ์จันทรมณี / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
448 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการจัดการกับความเจ็บปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดใหญ่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinical practice guideline for pain management among major surgery patients at Maharaj Nakorn Chiang Mai / วัชราภรณ์ หอมดอก / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
449 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการดูดเสมหะในผู้ป่วยที่ใส่ท่อทางเดินหายใจโรงพยาบาลลำปาง = Development of clinical practice guideline for endotracheal tube suctioning among intubated patients in Lampang Hospital / กรรณิกา กลิ่นหอม / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
450 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการดูและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of a clinical practice guideline for acute stroke patients in sub intensive care unit, medical section, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital กันยา อ้อยดี / กันยา อ้อยลี / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
451 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลัง โรงพยาบาลลำปาง 2550 / ณิชากร จิรัคคกุล / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
452 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการส่งเสริมการนอนหลับในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinical practice guideling for promoting leep among patients undergone open heart surgery, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / วิลาวัณย์ ศรีวรุณนนท์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
453 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการจัดการอาการ เหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งกระดูกและมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinical practice guidelines for Fatigue Management Among Patients with Bone Tumor and Soft Tissue Sarcoma, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / จงกล ต้อยมาเมือง / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Neoplasms
Fatigue
454 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการสวนหัวใจร่วมกับการทำหัตถการตกแต่งหลอดเเลือดหัวใจ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม = Development of clinical practice guidelines for caring of patients undergoing cardiac catheterization with coronary Intervention in Chiangmai Ram Hospita / รานี ศรีทับทิม / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
455 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันก่อนได้รับการผ่าตัดฉุกเฉินโรงพยาบาลสมเด็จนพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน = Development of clinical practice guidelines in caring for patients with acute appendictis before emergency surgery / นาฎนภา กุศล / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
456 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการกับความเจ็บปวดในผู้คลอดปกติโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี = Development of Clinical practuce guidelines for pain management in normal parturients, Suratthani Hospital / จุฑามาศ บุพสุวรรณ์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
457 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการด้านโภชนาการในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังระยะเฉียบพลันโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinica practice duidelines for nutritional management in patients with acute spinal cord injury Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / กัลยา ชื่นใจ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Nutrition
Spinal cord injuries
458 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการบาดแผลอุบัติเหตุแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน = Development of clinical practice guidelines for traumatic wound management in the emergencey room, Lee Hospital, Lamphun Province / เรณู แบนสุภา / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
459 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ของผู้สูงอายุ คลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Development of clinical practice guidelines for management of urinary incontinence among elders at elders at the elderly clinic Chiang Rai Regional Hospital / กัตติกา พิงคะสัน / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
460 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการอาการปวดของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinical practice guidelines for pain management among elders with peripheral arterial disease, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / สิวลี ลือชัย / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
หลอดเลือดแดงส่วนปลายตับ
ผู้สูงอายุ -- โรค
การพยาบาลผู้สูงอายุ
Dissertations, academic -- nursing
Pain management
Aging
Vascular diseases


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103