ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
421 การพัฒนากล่องเตือนการรับประทานยาสำหรับผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลทับคล้อ จังหวัดพิจิตร = Development of a medication-reminder box among persons with schizophrenia, Thapkhlo hospital, Phichit province / นาตยา แย้มทอง / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Schizophrenia
422 การพัฒนากลุ่มสร้างคุณภาพงาน ฝ่ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลดารารัศมี / อมรรัตน์ งามสวย / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลดารารัศมี
Dissertations, academic -- nursing
การพยาบาล -- การบริหาร
กลุ่มสร้างคุณภาพงาน -- แม่ริม (เชียงใหม่)
423 การพัฒนาการเฝ้าระวังการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัดหลังจำหน่ายโดยใช้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ = Development of post-discharge surveillance of surgical site infections using creative problem solving / พัชรินทร์ เนตรสว่าง / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
424 การพัฒนาการพยาบาลเป็นทีมในหอผู้ป่วย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ / วิไล อำมาตย์มณี / 2539 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
Dissertations, academic -- nursing
Nursing team
พยาบาล -- เชียงราย
การพยาบาลเป็นทีม
425 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติการทำให้ปราศจากเชื้อในหน่วยจ่ายกลาง = Development of quality indicators for sterilization practices of the cental sterile supply department / ขวัญจิตร สังข์ทอง / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
426 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐาน = Development of quality indicators for standard precautions practice / จันทร ธูปบูชา / 2546 /Full Text
Subject
การติดเชื้อ -- การป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Quality of health care
Infection -- prevention & control
427 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อจากการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม = Development of quality indicators for prevention and control of Hemodialysis related infection / ศุภมิตร โตรอด / 2546 /Full Text
Subject
การติดเชื้อ
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
การฟอกเลือด
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
Dissertations, academic -- nursing
Infection -- prevention & control
Hemodialysis
428 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อจากการใส่คาสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง = Development of quality indicators for prevention and control of central venous catheter-related infection / สุกัญญา มีศิริ / 2546 /Full Text
Subject
หลอดเลือดดำ
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
การติดเชื้อ -- การป้องกันและควบคุม
Dissertations, academic -- nursing
Infection -- prevention & control
429 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัด = Development of quality indicators for prevention and control pf surgical site infection / สุกัญญา งามสกุลรัตน์ / 2546 /Full Text
Subject
การติดเชื้อ -- การป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
ศัลยกรรม
Dissertations, academic -- nursing
Infection -- prevention & control
Surgery
430 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในบุคลากรสุขภาพ = Development of quality indicators for prevention and control of infection in health personnel / นงนภัส แดงฉ่ำ / 2546 /Full Text
Subject
การติดเชื้อ -- การป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Quality of health care
Infection -- prevention & control
Health manpower
431 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการป้องกันและควบคุมปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ = Development of quality indicators for prevention and control of ventilator-associated Pneumonia / จุฑาภรณ์ นันทจินดา / 2546 /Full Text
Subject
ปอดอักเสบ -- การป้องกันและควบคุม
ปอด -- โรค
เครื่องช่วยหายใจ
Dissertations, academic -- nursing
Quality of health care
Ventilators, mechanical
Pneumonia
432 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาล = Development of quality indicators for hospital infectious waste management / กาญจนา ตั้งต่อสุจริต / 2546 /Full Text
Subject
ขยะติดเชื้อ
ขยะทางการแพทย์
โรงพยาบาล -- การกำจัดของเสีย
การกำจัดขยะ
Dissertations, academic -- nursing
Cross infection
Quality of health care
Waste management
433 การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลในทางเดินปัสสาวะ = Development of quality indicators for prevention and control of nosocomial urinary tract infection / ประจวบ ประวัติ / 2546 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Infection -- prevention & control
Urinary tract infections
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
โรคติดเชื้อ -- การป้องกันและควบคุม
ทางเดินปัสสาวะ -- โรค
434 การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการให้บริการคุมกำเนิดสำหรับชาวม้ง = Developing practice guideline of birth control service for Hmong hilltribe / นัยนันทร์ สุวรรณกนิษฐ์ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Family planning
คุมกำเนิด -- สะเมิง (เชียงใหม่)
ม้ง -- พฤติกรรม
การวางแผนครอบครัว -- สะเมิง (เชียงใหม่)
435 การพัฒนาแนวปฎิบัติการวางแผนจำหน่ายสำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ = Development of discharge planning guideline for chronic obstructive pulmonary disease patients, rongkwang hospital, Phrae province / จรีพันธุ์ เพชรหาญ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
436 การพัฒนาแนวปฎิบัติทางคลินิกด้านการจัดการบาดแผลอุบัติเหตุแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน = Development of clinical practice guideline for traumatic wound management in the emergency room, Lee Hospital, Lamphun Province / ชนัชฌา ปะละ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
437 การพัฒนาแนวปฎิบัติทางคลินิกในการป้องกันภาวะหนาวสั่นในผู้ป่วยหลังผ่าตัดในโรงพยาบาลลำปาง / พนารัตน์ จำปา / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
438 การพัฒนาแนวปฎิบัติทางคลินิกในการหย่าเครื่องช่วยหายใจในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรมโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Development of clinical practice guideline for weaning from mechanical ventilator in medical intensive care unit at Nakornping Hospital Chiang Mai Provincfe / สุภาพ สิทธิศักดิ์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
439 การพัฒนาแนวปฎิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการทางเดินหายใจในผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลแพร่ = Development of clinical practice guidelines for airway management in children with pneumonia in pediatric unit, Phrae Hospital / ฆนรส ม่วงทอง / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
440 การพัฒนาแนวปฏิบัติการทำลายเชื้อสำหรับบุคลากรในสถานบริการทางสุขภาพ / กุลพิมน เจริญดี / 2543 /Full Text
Subject
การทำลายเชื้อ
บุคลากรโรงพยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Disinfection


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103