ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
401 การปรับทางจิตสังคมของผู้ติดสารแอเฟตามีนที่ได้รับการรักษาแบบเมทริกซ์โปรแกรม จังหวัดแพร่ = Psychosocial adjustment among amphetamine dependents who received the matrix program in Phrae province / วัชลี อินต๊ะสงค์ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
402 การปรับทางจิตสังคมของผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าในตำบลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน = Psychosocial adjustment among the elderly with depression in Tambon Thunghuachang, Lamphun Province / จตุพร โนโชติ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
403 การปรับทางจิตสังคมของสตรีในระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงของการหมดประจำเดือน = Psychosocial adjustment among perimenopausal women / เยาวลักษณ์ อยู่แบน / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
404 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลชุมชนในภาคเหนือ / มารศรี จันทร์ดี / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลชุมชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
การติดเชื้อ
Dissertations, academic -- nursing
405 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป / สุกัญญา บัวชุม / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาล
การติดเชื้อ
Dissertations, academic -- nursing
406 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาลของบุคลากรพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ / พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น / 2539 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
วัณโรค -- การป้องกันและควบคุม
บุคลากรโรงพยาบาล -- เชียงใหม่
โรงพยาบาลชุมชน -- เชียงใหม่
407 การป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี / วิไลภรณ์ แสนทวีสุข / 2544 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Accidents, traffic
อุบัติเหตุ -- การป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน
จักรยานยนต์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- อุบลราชธานี
408 การเปรียบเทียบค่าความดันเลือดดำส่วนกลางของผู้ป่วยในท่านอน 3 ระดับ / กุลดา เชื้อดำรง / 2533 /Full Text
Subject
ความดันเลือดดำส่วนกลาง
ท่านอน
Dissertations, Academic -- Nursing
Central venous pressure
409 การเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดในผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสองวิธี / นฤมล วุทธานนท์ / 2532 /Full Text
Subject
ความเจ็บปวด
ผู้ป่วย
การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ
Dissertations, academic -- Nursing
Pain
Injections
Injections, intramuscular
410 การเปลี่ยนแปลงการรับรสในเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด / ภาวิณี โอภาสถิรกุล / 2546 /Full Text
Subject
มะเร็งในเด็ก
มะเร็ง -- ผู้ป่วย
เคมีบำบัด
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
Dissertations, academic -- nursing
Taste
Neoplasms
Drug therapy
411 การเปลี่ยนแปลงสิ่งก่อความเครียดของสตรีที่เจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด = Change of stressors among women with premature uterine contraction / วิภาภรณ์ ติ๊บปาละ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
412 การผลิตบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องการพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติด้านการคิดและการรับรู้ / วาสนา มั่งคั่ง / 2536 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
การพยาบาล -- แบบเรียนสำเร็จรูป
แบบเรียนสำเร็จรูป
413 การพัฒนากรอบสมรรถนะของพยาบาลผดุงครรภ์วิชาชีพในหน่วยคลอด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of a competency framework for professional nurse-midwives in the labor unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / สมศรี เชตะวัน / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Professional competence
414 การพัฒนากรอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of competency framwork of professional nurses in the sub coronary care unit, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / จินตนา ตรีรัตนธำรง / 2555 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
415 การพัฒนากรอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด ศูนย์มะเร็ง ลำปาง = Development of a competency framework of professional nurses in perioperative department, Lampang cancer center / ธนพร เพชรหาญ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Professional competence
Nurse
416 การพัฒนากรอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในหอผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of a competency framework of professional nurses in rehabilitation ward, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / นิภา วชิระรัตน์ / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Professional competence
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาลวิชาชีพ -- เชียงใหม่
วิชาชีพ -- สมรรถนะ
417 การพัฒนากรอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Development of a competency framework for professional nurses in the emergncy department, Wiangpapao Hospital, Chiang Rai Province / เอกกมล ยศบัวพิศ / 2554 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
พยาบาลวิชาชีพ -- เชียงราย
วิชาชีพ -- สมรรถนะ
Dissertations, academic -- nursing
Professional competence
418 การพัฒนากรอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด โรงพยาบาลแพร่ = Development of a competency framework of professional nurses in the operating room, Phrae hospital / พรธิดา ชื่นบาน / 2555 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
competency
Nurse
419 การพัฒนากระบวนการจัดการการให้ยาทันทีในหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2 โรงพยาบาลลำพูน = Development of a management process of stat medication administration in the female medicak ward 2, Lamphun hospital / ประภาพรรณ แสนพรหม / 2555 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
420 การพัฒนากระบวนการจัดการเตรียมผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลแมคตอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ = Development of cesarean section preparation management process in the operating room, McCormick Hospital, Chiang Mai Province / รัตนา พอพิน / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Cesarean section


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103