ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
381 การประเมินผลการใช้ข้อกำหนดการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of implementing nursing protoclo for patients receiving eletroconvulsive therapy, Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / เครือวัลย์ แห่งชาติ / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
382 การประเมินผลการใช้ข้อกำหนดการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตจากการดื่มแอลกอฮอล์ในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of implementing nursing protocol for patients with mental problems from alcohol drinking in Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Procince / นวยนาฎ สมเพชร / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
383 การประเมินผลการใช้ข้อกำหนดการฟื้นฟูสภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยที่มีความผิดปกติที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราในโรงพยาบาลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ / อังคาร สอนถา / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
384 การประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการจัดการความเจ็บปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน = Evaluation of clinical practice guidelines implementation for pain management among abdominal durgery patients at Pua Crowns Prince Hospital, Nan Province / สุรีย์พร คุณสิทธิ์ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
385 การประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Evaluation of implementation of clinical practice guidelines for end of life care at Sub Intensive Care Unit, Medical Section, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital : รายงานการวิจัย / จิตราวดี จิตจันทร์ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Palliative care
Terminal care
Intensive care unit
386 การประเมินผลการใช้โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจสำรหับผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉี่ยบพลัน โรงพยาลลำปาง = Evaluation of cardiac rehabilitation program implementation for patients with acute myocardial infarction Lampang Hospital / รพีพรรณ น้อยปิ่น / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
387 การประเมินผลการใช้แผนการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ = Evaluation of care map utilization for acute myocardial infarction patients in Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / อนงค์ อมฤตโกมล / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
388 การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย = Evaluation of community mental health practices among village health volunteers, Chiang Saen District, Chiang Rai Province / กรรณิกา กาวีวงค์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
389 การประเมินผลการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน = Evaluation of nosocomial infection prevention and control at Thunghuachang Hospital Lamphun Province / อาทิตยา มาชมภู / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลทุ่งช้าง
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
การติดเชื้อ -- ผู้ป่วย -- ลำพูน
Dissertations, Academic -- Nursing
390 การประเมินผลของการใช้ข้อกำหนดการป้องกันการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตาย ในโรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Evaluation of implementing suicide precaution for suicidal Attemped Patients Protocol Maesariang Hospital, Mae Hong Son Province / ฐิติพร ยากองโด / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
391 การประเมินผลโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ / นคร มูลนำ / 2541 /Full Text
Subject
ปากมดลูก -- มะเร็ง
สถานีอนามัย -- ดอยเต่า (เชียงใหม่)
สตรี -- ดอยเต่า (เชียงใหม่)
Dissertations, Academic -- Nursing
Evauation studies
Cervix neoplasms
392 การประเมินผลโครงการบริการผู้ป่วยประกันสังคมโรงพยาบาลลำปาง / ศนิชา เศรษฐ์ชัยยันต์ / 2539 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
พยาบาล -- ลำปาง
ประกันสังคม -- ลำปาง
Dissertations, Academic -- Nursing
393 การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของหัวหน้าหอผู้ป่วยและความพึงพอใจในงานตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจิตเวช = Marketing strategy application of head nurses and job satisfaction as perceived by professional nurses in Psychiatric Hospitals สลักจิต สุมันคกุล / สลักจิต สุมันตกุล / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
394 การประยุกต์แนวคิดด้านการตลาดของผู้บริหารการพยาบาลในหน่วยงานบริการพยาบาลของโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ / ศิริพร สุริยะ / 2536 /Full Text
Subject
บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
Maketing
Nursing, Supervisory
395 การปรับตัวของเด็กวัยรุ่นตอนปลายที่พยายามฆ่าตัวตาย ในจังหวัดนครสวรรค์ = Adjustment of suicidal attempted late adolescents in Nakhon Sawan province / ธัญญภรณ์ ใจมั่ง / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
396 การปรับตัวของสตรีวัยหมดประจำเดือนอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ / นิภาพร อยู่เจริญกิจ / 2542 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
วัยหมดระดู -- พิสัย (อุตรดิตถ์)
สตรี -- สุขภาพและอนามัย
การปรับตัว
397 การปรับตัวต่อการมีประจำเดือนครั้งแรกของนักเรียนหญิงในเขตเทศบาลเมืองลำพูน / ประภาภรณ์ นันทปาลียอง / 2544 /Full Text
Subject
การปรับตัว -- ลำพูน
ระดู -- ลำพูน
นักเรียน -- ลำพูน
วัยรุ่นหญิง -- สรีรวิทยา
Dissertations, academic -- nursing
Menopause
Menarche
398 การปรับตัวในระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงของการหมดประจำเดือนของอาจารย์สตรี / จรรยา คำแสน / 2544 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
ครู -- เชียงใหม่
วัยหมดระดู
การปรับตัว
399 การปรับตัวหลังเกษียณของบุคลากรสายอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / ประภาศรี มานิตย์ / 2542 /Full Text
Subject
อาจารย์มหาวิทยาลัย -- เชียงใหม่ -- การเกษียณอายุ
ข้าราชการ -- การเกษียณอายุ
Dissertations, Academic -- Nursing
400 การปรับทางจิตสังคมของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัส จังหวัดน่าน = Psychosocial adjustment among HIV infected persons receiving antiretroviral drugs in Nan province / อรไท พิพิธพัฒน์ไพสิฐ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103