ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
361 การปฏิบัติในการแยกผู้ป่วยของพยาบาล โรงพยาบาลสตูล / ประกอบ ทองจิบ / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสตูล
พยาบาล
ผู้ป่วย
Dissertations, academic -- nursing
Patients
362 การปฏิบัติบทบาทวิชาชีพของพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลศูนย์เขตภาคเหนือ / วรรณิภา เหนียวแน่น / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศูนย์เขตภาคเหนือ
พยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Role
Nurses
363 การปฏิบัติบทบาทหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลพิจิตร / ระเบียบ คำเขียน / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
พยาบาล -- พิจิตร
การรับรู้
Dissertations, academic -- nursing
Role
Nursing, supervisory
Nursing staff
364 การปฏิบัติบทบาทหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลประจำการโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร / จันทร์ฉาย ปันแก้ว / 2546 /Full Text
Subject
พยาบาล -- กำแพงเพชร
การรับรู้
โรงพยาบาลชุมชน
Dissertations, academic -- nursing
Role
Nursing staff
Nursing, supervisory
365 การปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคผิวหนังในนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Practices for prevention of skin diseases among elementary school students, Rajaprajanugroh 31 school, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / แสงหล้า พิทาคำ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
366 การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างแพทย์กับพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยตามการรับรู้ของแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลพิจิตร / สุทธารัตน์ ตั้งสิทธิโชค / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
Dissertations, academic -- nursing
Physician -- nurse relation
Patient care
ความร่วมมือ -- พิจิตร
แพทย์ -- พิจิตร
พยาบาล -- พิจิตร
ผู้ป่วย -- การดูแล -- พิจิตร
367 การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างแพทย์และพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดพิจิตร ขวัญจิต พฤกษะวน / ขวัญจิต พฤกษะวัน / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดพิจิตร
Dissertations, academic -- nursing
Physician -- nurse relations
Patient care
ผู้ป่วย -- การดูแล
แพทย์ -- แพร่
พยาบาล -- แพร่
การรับรู้
368 การประเมินกระบวนการในการให้บริการเมทริกซ์โปรแกรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี = Process evaluation of the matrix program service in Surat Thani Province / อรพรรณ ลิ่มพันธ์ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
369 การประเมินการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ = Evaluation of implementing clinical nursing practice guidelines for stroke patients, Chiangmai Neurological Hospital / ณัฐชยา คนใจซื่อ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
370 การประเมินการทำให้ปราศจากเชื้อโดยวิธีนึ่งด้วยไอน้ำในโรงพยาบาลของรัฐ จังหวัดเชียงใหม่ / นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล / 2539 /Full Text
Subject
การทำไร้เชื้อ
การทำลายเชื้อ
เวชภัณฑ์
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
การนึ่ง
Dissertations, Academic -- Nursing
371 การประเมินคลินิกนิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมืองลำพูน = An Evaluation of Lamphun Municipality Warm Community Clinic, Mueang Lamphun District / ทัศนีย์ สุทธิไชยากุล / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
372 การประเมินความจำเป็นในการฝึกอบรมด้านการเรียนการสอนของคณาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ชลันดา พันธุ์พานิช / 2540 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ -- อาจารย์
Dissertations, academic -- nursing
Training support
Teaching
อาจารย์มหาวิทยาลัย -- เชียงใหม่ -- การฝึกอบรม
การฝึกอบรม -- การประเมิน -- เชียงใหม่
ครู -- การฝึกอบรม
ครุศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
373 การประเมินความสามารถของผู้สูงอายุในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Assessment of the elderly ability on daily living in Rim Nure Sub-district Mae Rim District Chiang Mai Province / ทัศนีย์ ระย้า / 2537 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย
ผู้สูงอายุ -- แม่ริม (เชียงใหม่)
Dissertations, Academic -- Nursing
374 การประเมินค่าทางปัญญาเกี่ยวกับการเรียนการสอนของนักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สุดารัตน์ ศิริพงษ์ / 2542 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ -- หลักสูตร
นักศึกษาพยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
375 การประเมินคุณภาพการพยาบาลผู้คลอดปกติในโรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่ / ภัคพร กอบพึ่งตน / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครพิงค์
Dissertations, academic -- nursing
การพยาบาลสูติศาสตร์
พยาบาล -- เชียงใหม่
376 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งกว๊านพะเยา = Health impact assessment of the Kwan Phayao wall construction / สุทิตย์ เสมอเชื้อ / 2546 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Health
พฤติกรรมสุขภาพ -- พะเยา
สุขภาพ
เขื่อน -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
พะเยา -- ภาวะสุขภาพ
377 การประเมินผลการใช้ข้อกำหนดการช่วยเหลือแบบสั้นในผู้มีปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โรงพยาบาลลำพูน = Evaluation of implementing brief intervention for persons with alcohol drinking problems protocol in Lamphun Hospital / ทับทิม ริบแจ่ม / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
378 การประเมินผลการใช้ข้อกำหนดการช่วยเหลือและป้องกันการฆ่าตัวตายในผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตายในโรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา = Evaluation of implementing suicide precaution for suicidal attempted patients protocol in Chiangkham Hospital, Phayao / อำพร เวียงคำ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
379 การประเมินผลการใช้ข้อกำหนดการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตาย ในโรงพยาบาลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง = Evaluation ofimplementing suicide care for suicidal attempted patients protocol in Hangchat Hospital, Lampang Province / กุหลาบทิพย์ เพ็ชรแสนงาม / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
380 การประเมินผลการใช้ข้อกำหนดการดูแลผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตายในโรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of implementing caring for suicidal attempted patients protocol in Fang Hospital, Chiang Mai Province / ประมวล ตรียกุล / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103