ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
341 การปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพเพื่อสนับสนุนการเป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ของโรงพยาบาลพิจิตร / สิรินาถ สงวนทรัพย์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
Dissertations, academic -- nursing
Nursing
Health promotion
พยาบาล -- พิจิตร
การส่งเสริมสุขภาพ
โรงพยาบาล -- พิจิตร
342 การปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพเพื่อสนับสนุนการเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร / ทิพวรรณ วงษ์ใจ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลกำแพงเพชร
พยาบาล -- กำแพงเพชร
การส่งเสริมสุขภาพ -- กำแพงเพชร
Dissertations, academic -- nursing
Health promotion
343 การปฏิบัติของมารดาในการดูแลบุตรเจ็บป่วยเฉียบพลัน ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล / สุคนทา คุณาพันธ์ / 2545 /Full Text
Subject
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
มารดา -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- การดูแล -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Mothers
Child, hospitalized
Acute disease
344 การปฏิบัติของอาสาสมัครดูแลผุ้สูงอายุที่บ้าน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Practices of volunteers caring for older persons at home in San Kampaeng District, Chiang Mai Province / ชาลิณี ภัทรพงศ์ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
345 การปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการป้องกันโรคเบาหวาน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย = Practices of village health volunteers based on community capacity building strategy in diabetes prevention in Wiang Sub district, Chiang Sean district, Chiang Rai province / นภาวดี ใจดี / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Diabetes mellitus
Diabetes mellitus -- prevention & control
346 การปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการคัดกรองมะเร็งเต้านม ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = The Practices of village health volunteers on breast cancer screening in Tawangprow Subdistrict, San Pa Tong District, Chiang Mai / สรัญญา ปัณฑวงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
347 การปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการช่วยเหลือครอบครัวเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพสมาชิกครอบครัวที่พิการทางการเคลื่อนไหวในตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง = Practices of village health volunteers in assisting families in rehabilitating family members with movement disabilities in Thung Ngam Subdistrict, Soem Ngam District, Lampang Province / วรภัทร ด่านบุญเรือง / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
348 การปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = Practices of village health volunteers in caring for persons with hypertension at Tapa Subdidtrict, Ko Kha District, Lampang Province / รุจิรา เทพอารยางกุล / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
349 การปฏิบัติงานของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข / ธัญญลักษณ์ ศิริวัฒน์ / 2542 /Full Text
Subject
พยาบาล
โรงพยาบาล
โรงพยาบาลศูนย์
การติดเชื้อ
Dissertations, Academic -- Nursing
350 การปฏิบัติงานของพยาบาลภายหลังสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา = Practices of Nurses after postgraduate education / ศศิธร เศรษฐสิทธากุล / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
351 การปฏิบัติงานของอาสาสมัครมาลาเรียในตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Practices of Malaria volunteers in Mueang Na Subdistrict, Chiang Dao district, Chiang Mai province / สิริมนต์ แสนคำวงค์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Volunteer workers in health
352 การปฏิบัติงานด้านการบริการตามมาตรฐานงานสุขภาพจิตและจิตเวชของบุคลากรระดับศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดพิจิตร = Services implementation toward mental health and psychiatric nursing standard among personnel in primary haealth care unit, Phichit province / พรณิภา พลอยกิติกูล / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
353 การปฏิบัติงานพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามการรับรู้ของบุคลากร โรงพยาบาลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ = Practices of hospital accreditation as perceived by personnel of Fak Tha Hospital, Uttaradit Province / ศิวพร บุญพิมพ์ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
354 การปฏิบัติงานพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามการรับรู้ของบุคลากร โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Practices of Hospital accreditation as perceived by Personnel Uttaradit Hospital / เพริศพักตร์ ศรีวุฒิพงษ์ / บัณฑิติวทยาลัย 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
355 การปฏิบัติเชิงวิชาชีพของพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สุชาดา อิ่มพิทักษ์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาล -- เชียงใหม่
การพยาบาล
356 การปฏิบัติด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสำหรับผู้ที่เป็นโรคทางจิตเวชของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ = Practices of public health personnel in Chiang Mai province on psychiatric rehavilitation for persons with psychotic disorder / เรณู สุรพิสิฐ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
357 การปฏิบัติตามบทบาทของผู้บริหารการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ / ประกายแก้ว ธนสุวรรณ / 2543 /Full Text
Subject
การพยาบาล -- การบริหาร
โรงพยาบาลชุมชน -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Nursing, supervisory
358 การปฏิบัติตามแผนการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง / ศิริมาส บุญประสาร / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลี้
ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย -- ลำพูน
ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
Hypertension
Health planning
359 การปฏิบัติตามสุขบัญบัติแห่งชาติของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง = Practice according to National Health Commandment among secondary school students in Soem Ngam District, Lampang Province / นวพร เทพแก้ว / 2549 /Full Text
Subject
สุขภาพ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เสริมงาม (ลำปาง)
Dissertations, Academic -- Nursing
360 การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของเจ้าหน้าที่พยาบาลห้องคลอด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สิริวรรณ ปิยะกุลดำรง / 2538 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Infection
Universal precautions
การติดเชื้อในโรงพยาบาล
การพยาบาลสูติศาสตร์
พยาบาล -- เชียงใหม่
โรคติดเชื้อ -- การป้องกันและควบคุม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103