ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
321 การปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามการรับรู้ของประชาชน ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง = Health promotion practices of village health volunteers as perceived bypeople at Lomrad Subdidtrict, Thoen District, Lampang Province / มณัชยา สุยะลังกา / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
322 การปฏิบัติการให้การปรึกษาของพยาบาลในโรงเรียนพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร = Counseling practices among nurses in Vachirabaramee Hospital, Phichit Province / อรพิณ โพธิ์ศรีลอย / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลงชิรบารมี
พยาบาล -- พิจิตร
การให้คำปรึกษา
Dissertations, Academic -- Nursing
323 การปฏิบัติกิจกรรมการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังของผู้ดูแลในโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Care activities for chronic renal failure patients among caregives in Nakomping Hospital, Chiang Mai Province / ปภัสรา คำมงคล / ยงใหม่ 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
324 การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สุวรรณี สุคนธสรรพ์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาลกับผู้ป่วย -- เชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
หัวใจ -- โรค
หลอดเลือด -- โรค
Dissertations, academic -- nursing
325 การปฏิบัติกิจกรรมเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบ้านกลางอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Practices of hypertensive surveillance among village health volunteers at Banklang Sub district, San PaTong District, Chiang Mai Province / จรรยา จินต์จิระนันท์ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
326 การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยของพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์ / ศรีวลี แป้นไม้ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
กิจกรรมบำบัด
พยาบาล -- เพชรบูรณ์
สิทธิผู้ป่วย
Dissertations, academic -- nursing
Patient advocacy
327 การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยของพยาบาล โรงพยาบาลพิจิตร / กมลพรรณ พ้องพงษ์ศรี / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
พยาบาล -- พิจิตร
สิทธิผู้ป่วย
Dissertations, academic -- nursing
Parent advocacy
328 การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยตามการรับรู้ ของผู้ป่วยสูติกรรม โรงพยาบาลพิจิตร / พัชรา เล็กประเสริฐ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
Dissertations, academic -- nursing
Patient advocacy
สูติกรรม
สิทธิผู้ป่วย
329 การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยตามการรับรู้ของ ผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลพิจิตร / ปราณี ช่วงไกล / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
Dissertations, academic -- nursing
Patient advocacy
สิทธิผู้ป่วย
อายุรศาสตร์
330 การปฏิบัติของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวในการส่งเสริมสุขภาพสมาชิกครอบครัว บ้านกลางดง ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = The Practice of family health leader in promoting health for family members, Klangdong Village, Tungpee Subdistrict Mae Wang District, Chiang Mai Province / นฤมล ตรังวัชรกุล / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
331 การปฏิบัติของบุคลากรพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการสวนคาสายสวนปัสสาวะ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ชฎานันท์ ประเสริฐปั้น / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ผู้ป่วย -- การดูแล -- เชียงใหม่
บุคลากรทางการแพทย์ -- เชียงใหม่
ทางเดินปัสสาวะ -- การติดเชื้อ
Dissertations, academic -- Nursing
Nurses
Patients
Catheterization
332 การปฏิบัติของบุคลากรพยาบาลในการป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ แผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / นัชชา เสนะวงศ์ / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาล -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
เครื่องช่วยหายใจ
ปอด -- โรค -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Pneumonia
Ventilators, mechanical
Dissertations, academic -- nursing
Respiration, artificial
Nurses -- Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
333 การปฏิบัติของผู้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง / บุศรินทร์ ผัดวัง / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
334 การปฏิบัติของผู้ดูแลในการป้องกันโรคมือ เท้า และ ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอเมืองเชียงราย = Practices of caregivers for prevention of hand foot and mouth disease in childcare centers in Amphoe Mueang Chiang Rai / อำพัน ไชยงำเมือง / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
335 การปฏิบัติของผู้ดูแลในการป้องกันโรคมือ เท้า และ ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Practices of caregivers for prevention of hand foot and mouth disease in childcare centers at Mueang Chiang Mai District / โสภา ไชยแก้ว / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
336 การปฏิบัติของผู้ดูแลและผู้ปกครองในการป้องกันโรคมือ เท้าและปาก ของเด็กที่ได้รับการดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง = Practices of caregivers and guardians for prevention of hand foot and mouth disease among children receiving care at the childcare centers, Mae Tha Subdistrict Mae Tha District Lampang Province / กชกร เป็นแผ่น / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
337 การปฏิบัติของผู้บริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคเหนือเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผนกำลังคนทางการพยาบาล = Practices among nurse administrators in community Hospitals Northern Region regarding nursing workforce policy and planning / ชนากานต์ สูงงาม / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
338 การปฏิบัติของผู้บริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผนกำลังคนทางการพยาบาล = Practices among nurse administrations in general Hospitals regarding nursing workforce policy and planning / จรัสรัศ ลัดดาพันธุ์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
339 การปฏิบัติของผู้บริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผนกำลังคนทางการพยาบาล = Practices among nurse administators in Regional Hospitals and University Hospitalsregarding nursing workforce policy and planning / สุนทรินทร์ ธนาพรพูนพงษ์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
340 การปฏิบัติของพยาบาลในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Practice of nurses in promoting hospitalized child's development and related factors ;Practice of nurses in promoting hospitalized child's development and related factors / พรสวรรค์ วิไลพันธุ์ / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103