ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
281 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาล = A Systematic review on time spent in practice among nursing personnel / โสภา เจ็นจัด / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
282 การทำลายเชื้อในอุปกรณ์ทางการแพทย์ของพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลศรีสะเกษ / นวภรณ์ จิตการุญ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
การทำลายเชื้อ
เวชภัณฑ์
Dissertations, Academic -- Nursing
Disinfection
Nurses aides
283 การทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของ ผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่กลับเป็นซ้ำ / อรรณพ ทองคำ / 2546 /Full Text
Subject
โรคจิตเภท
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- ความสัมพันธ์ในครอบครัว
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
Family
Schizophrenia
284 การทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของเด็กวัยรุ่นที่เสพสุราในจังหวัดแพร่ = Family functions as perceived by adolescents with alcohol abuse in Phrae Province / สุนันทา ศิริวาท / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
285 การทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสารแอมเฟตามีน / อุลิศ สมบัติแก้ว / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
ผู้ป่วยจิตเวช -- เชียงใหม่
ผู้ป่วยจิตเวช -- ความสัมพันธ์ในครอบครัว
แอมฟิตะมิน
Dissertations, academic -- nursing
286 การทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของผู้พยายามฆ่าตัวตาย / ธาดา เจริญกุศล / 2545 /Full Text
Subject
การฆ่าตัวตาย -- แพร่
ครอบครัว -- แพร่
Dissertations, academic -- nursing
Family
Suicide
287 การทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของวัยรุ่น ที่ติดสารแอมเฟตามีน ในจังหวัดแพร่ / พร้อมพันธ์ คุ้มเนตร / 2546 /Full Text
Subject
คนติดยาเสพติด -- ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ยาเสพติดกับเยาวชน -- แพร่
แอมฟิตะมิน
Dissertations, academic -- nursing
Family
Adolescence
Amphetamine
288 การนำกระบวนการพยาบาลไปใช้ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง / ดวงตา วัฒนะเสน / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง
การพยาบาล
ผู้ป่วย -- การดูแล -- ลำปาง
Dissertations, Academic -- Nursing
Nursing process
289 การนำผลการวิจัยทางการพยาบาลไปใช้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ / สุมิตรา เวฬุวนารักษ์ / 2539 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศูนย์
พยาบาล
การพยาบาล -- วิจัย
Dissertations, academic -- nursing
290 การนำผลการวิจัยไปใช้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน โซน 2 จังหวัดเชียงราย = Research utilization among professional nurses of the 2nd zone community hospital, Chiang Rai Province / อ้อมใจ อุปคำ / 2549 /Full Text
Subject
พยาบาล -- เชียงราย
วิจัย
โรงพยาบาล -- เชียงราย
Dissertations, Academic -- Nursing
291 การนำผลการวิจัยไปใช้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน โซน 4 จังหวัดเชียงราย = Research utilization among professional nurses of the 4th zone community hospital, Chiang Rai Province / ศุภจรีย์ เมืองสุริยา / 2549 /Full Text
Subject
พยาบาล -- เชียงราย
วิจัย
โรงพยาบาล -- เชียงราย
Dissertations, Academic -- Nursing
292 การนิเทศงานของหัวหน้าพยาบาล และความพึงพอใจในงานของหัวหน้างานการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน เขต 6 / สำลี บรรณเทศ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลชุมชน เขต 6
พยาบาล -- ความพอใจในการทำงาน
Dissertations, academic -- nursing
Nursing supervisory
Satisfaction
293 การบริการพยาบาลตามความคาดหวังและได้รับจริงของผู้ป่วยในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ปาริชาติ ภัควิภาส / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
บริการทางการแพทย์ -- เชียงใหม่
ห้องผ่าตัด
Dissertations, academic -- nursing
Nursing
Patients
Operating rooms
294 การบริหารจัดการการให้คำปรึกษาทางสุขภาพของโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชัยภูมิ / บุญสวย ต่อชีพ / 2539 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดชัยภูมิ
การให้คำปรึกษา
สุขภาพ
Dissertations, Academic -- Nursing
295 การบริหารจัดการยาฉีดอินสุลิน ของสถานบริการสาธารณสุข ในจังหวัดลำพูน = Insulin injection management of public health services in Lamphun province / สุวิมล พิพย์ชมภู / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
296 การบันทึกแบบสำหรับส่งผู้ป่วยไปรับการตรวจหรือรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / นงพันธุ์ เทพดลไชย / 2539 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่ -- การรับและการจำหน่ายผู้ป่วย
Dissertations, Academic -- Nursing
297 การบาดเจ็บโครงร่างกล้ามเนื้อที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานและพฤติกรรมเสี่ยงจากการประกอบอาชีพของพยาบาลในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ = Work related musculoskeletal injuries and occupational risk behaviors among nurses in a tertiary hospital / ชลาลัย ทองพูล / บัณฑิตวิทยลัย 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Risk -- taking
Musculoskeletal diseases
298 การบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานและพฤติกรรมความปลอดภัย ในการทำงานของเกษตรกร = Work related injuries and work safety behavior among farmers / ลักขณาพร โทวรรธนะ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
299 การบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานและพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของคนงานก่อสร้าง = Work related injuries and work safety behavior among construction workers / นภาพร วงศ์วิวัฒนนุกิจ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic, nursing
Acident prevention
โรคเกิดจากอาชีพ
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง -- ลูกจ้าง -- สุขภาพและอนามัย
300 การบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานและพฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานโรงงานแปรรูปโลหะแผ่น =Work related injuries and risk behaviors among workers of metal fabrication factory / ปนัดดา มธุรภาณี / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Acident prevention
Risk -- taking


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103