ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
261 การติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต / วิไลลักษณ์ วงศ์จุลชาติ / 2539 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
Dissertations, academic -- nursing
อุบัติเหตุทางถนน -- ภูเก็ต
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- ภูเก็ต
262 การติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยเอชไอวีเอดส์ โรงพยาบาลพะเยา / สุพรรณ เลิศทอง / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพะเยา
Dissertations, academic -- nursing
Infection
Cross infection
HIV infections
Acquired immunodeficiency syndrome
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย
การติดเชื้อ
263 การติดเชื้อในโรงพยาบาลในแผนกผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / มาลินี วัฒนากูล / 2537 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การติดเชื้อ
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
Infection
264 การติดเชื้อและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ / สุชาดา คำหงษา / 2540 /Full Text
Subject
ศูนย์พัฒนาเด็กดอนแก้ว
Dissertations, academic -- nursing
Infection -- in infancy & childhood
เด็ก -- โรค -- เชียงใหม่
เด็ก -- การดูแล -- เชียงใหม่
เด็ก -- การติดเชื้อ -- เชียงใหม่
265 การติดเชื้อวัณโรคในบุคลากร โรงพยาบาลแม่สอด = Tuberculous infection among personnel at Maesot Hospital / ทองปาน เงือกงาม / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Tubercurosis
Infection
266 การติดเชื้อวัณโรคในบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลหาดใหญ่ / ดารารัตน์ ดำรงกุลชาติ / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลหาดใหญ่
วัณโรค
บุคลากรโรงพยาบาล -- สงขลา
Dissertations, Academic -- Nursing
267 การติดเชื้อสะแตปฟิโลคอคคัสออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลินในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / จุฑามาศ อินทร์ชัย / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- เชียงใหม่
สะแตปฟิโลคอกคัส
เมธิซิลลิน
การติดเชื้อ
Dissertations, academic -- nursing
Methicillin resistance
Staphylococus aureus
Infection
268 การติดต่อสื่อสารในกระบวนการบริหารงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย ตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคเหนือ / โอบเอื้อ หิรัญรัศ / 2542 /Full Text
Subject
การพยาบาล -- การบริหาร
การสื่อสาร
โรงพยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
Dissertations, Academic -- Nursing
269 การเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลศูนย์ในการป้องกันและควบคุมโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง = Preparedness of regional hospitals for prevention and control of Severe Acute Respiratory Syndrome / กัณฑิมา ธรรมชาติ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
270 การเตรียมตัวสำหรับความตายของผู้ติดเชื้อเอชไอวี / อุทยา นาคเจริญ / 2544 /Full Text
Subject
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงใหม่
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ความตาย
Dissertations, academic -- nursing
Death
HIV infections
271 การถูกเข็มทิ่มตำหรือของมีคมบาดจากการให้การพยาบาลของบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ / สุจิตรา เอี่ยมสอาด / 2538 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
บาดแผลและบาดเจ็บ
บุคลากรโรงพยาบาล -- นครสวรรค์
Dissertations, academic -- nursing
272 การถูกจับต้องของทารกเกิดก่อนกำหนดในหออภิบาลทารกแรกเกิด / จริยา อินทะพันธุ์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
ทารกคลอดก่อนกำหนด -- การดูแล -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Infant, premature
Intensive care units, neonatal
273 การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการใช้เทคนิคผ่อนคลายเพื่อบรรเทาอาการปวดเฉียบพลัน = A Systematic review on relaxation techniques for alleviating acute pain / สิรินยา พวงจำปา / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
274 การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพหอดในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Systematic review on pulmonary rehavilitation in persons with chronic obstructive pulmonary disease / ศักรินทร์ สุวรรณเวหา / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
275 การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการออกกำลังกายในผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน = Systematic review on exercise among persons with peripheral arterial / จุฑามาศ กิติศรี / /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Exercise
Vascular diseases
หลอดเลือดแดง -- โรค
การออกกำลังกาย
ผู้ป่วย -- การดูแล
276 การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับวิธีการพยาบาลเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด = Systematic review on nursing interventions to prevent preterm birth / อมรเลิศ ไทยแหลมทอง / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Obstetric labor, premature
277 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับรูปแบบการใช้ผลการวิจัย / กัญทิญา วงศ์วัชรัตน์ / 2545 /Full Text
Subject
พยาบาล
การพยาบาล -- วิจัย
อินเตอร์เน็ต
Dissertations, academic -- nursing
Research design
Review literature
278 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมโรคในบุคคลที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 = Systematic review on diabetic control interventions among persons with diabetes mellitus type 2 / วันดี ใจแสน / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
279 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับวิธีการช่วยเหลือผู้ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง = Systematic review on interventions in helping caregivers of cancer patients / สาวิตรี สารพล / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
280 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับวิธีการทางจิตสังคมเพื่อลดผลกระทบด้านจิตสังคมของสตรีที่มีบุตรยาก = Systematic review on psychosocial interventions to reduce psychosocial impacts of infertile women / นิธิมา คันธะชุมภู / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103