ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
241 การดูแลสุขภาพบุคลากร ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / หทัย ส่งศรีเกตุ / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
บุคลากรโรงพยาบาล -- เชียงใหม่
บุคลากรโรงพยาบาล -- สุขภาพ
Dissertations, academic -- nursing
Health care
242 การดูแลสุขภาพบุคลากรในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตภาพเหนือ / พวงผกา คำดี / 2545 /Full Text
Subject
สุขภาพ
บุคลากรทางการแพทย์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
โรงพยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
Dissertations, academic -- nursing
243 การดูแลสุขภาพแบบทางเลือกและแบบผสมผสานในสตรีวัยกลางคน = Alternative and complementary care among midlife women | / มลิวัลย์ สมทรง / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
244 การได้รับการสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน = Received social support among patients in intensive care unit, Pua Crown Prince Hospital, Nan province / วิไลรัตน์ ชัยนนถี / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
245 การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาของผู้มีความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลบ้านหลวง จังหวัดน่าน = Receiving drug use information and drug use behavior of persons with hypertension at Banluang hospital Nan province เการ ตามสัตย์ / เกษร ตามสัตย์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
246 การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาและพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Receiving drug use information and drug use behavior of persons with heart failure Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / พุทธชาติ สมณา / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
247 การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน / สรวงสุดา ชลัมพุช / 2545 /Full Text
Subject
จริยธรรม
พยาบาล -- เชียงราย
โรงพยาบาลชุมชน
Dissertations, academic -- nursing
248 การตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ วัฒนวรรณ บุญกุณะ / วัฒนาวรรณ บุญกุณะ / 2544 /Full Text
Subject
จริยธรรม
พยาบาล
โรงพยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Ethics, nursing
249 การติดเชื้อในโรงพยาบาล ในผู้ป่วยออร์โทปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / อรทัย ไชยถา / 2539 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
ศัลยกรรมกระดูก -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- เชียงใหม่
250 การติดเชื้อในโรงพยาบาลของผู้ป่วยที่ได้รับสารอาหารแบบสมบูรณ์ทางหลอดเลือดดำโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / อุบลรัตน์ สร้อยสนธิ์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การติดเชื้อ
สารอาหาร
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
หลอดเลือดดำ
Dissertations, academic -- nursing
Cross infection
Parenteral nutrition
251 การติดเชื้อในโรงพยาบาลของผู้ป่วยศัลยกรรมที่ได้รับการสอดใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหาดใหญ่ = Nosocomial infection among surgical patients with medical devices insertion in Hat Yai hospital / พัชวิรินทร์ สุวรรณประไพ / 2547 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลหาดใหญ่
Dissertations, academic -- nursing
Cross infection
Surgical nursing
Equipment and supplies
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
การติดเชื้อ
ศัลยกรรม -- ผู้ป่วย
252 การติดเชื้อในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย / ฉัตรรพี สวามิวัศดุ์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแม่จัน
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- เชียงราย
การติดเชื้อ -- ผู้ป่วย -- เชียงราย
Dissertations, academic -- Nursing
253 การติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งผ่าตัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลหนองคาย / ธิรากร คำบา / 2538 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลหนองคาย
การติดเชื้อ
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
ศัลยกรรม
Dissertations, Academic -- Nursing
254 การติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าเปิดทรวงอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / นฤมล วงศ์มณีโรจน์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ทรวงอก, ศัลยกรรม
โรคติดต่อในโรงพยาบาล -- เชียงใหม่
การติดเชื้อ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
255 การติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งผ่าตัดในผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลลำปาง / ลัดดาวัลย์ ปราชญ์วิทยาการ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
Dissertations, academic -- nursing
Infection
Cross infection
Surgery
การติดเชื้อ -- การป้องกันและควบคุม -- ลำปาง
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- ลำปาง
256 การติดเชื้อในโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิค / สร้อยทิพย์ เกียรติ์เลิศนภา / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
การติดเชื้อ
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
257 การติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจด้วยกล้องส่องอวัยวะภายในโรงพยาบาลน่าน / วันทนา พรหมานนท์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลน่าน
Dissertations, academic -- nursing
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- น่าน
การติดเชื้อ -- ผู้ป่วย -- น่าน
258 การติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศรีษะ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ประภัสสร บัณฑุรัตน์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ศีรษะ -- การติดเชื้อ
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- เชียงใหม่
ศีรษะบาดเจ็บ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
259 การติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลอุดรธานี / เนาวนิตย์ พลพินิจ / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอุดรธานี
มะเร็ง -- ผู้ป่วย
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- อุดรธานี
Dissertations, Academic -- Nursing
260 การติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยสูงอายุทางอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Nosocomial infections in elderly medical patients, Maharaj Nakorn Chingmai Hospital / อารีย์ ธรรมโม / 2538 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
อายุรศาสตร์
Dissertations, academic -- nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103