ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
201 การจัดการอาการปวดและผลลัพธ์ในผู้ป่วยหลังผ่าตัด = Pain management and outcomes in postoperative patients / กรรวี ฟูเต็มวงค์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
202 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็ก ในสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวันเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / จิราพร วงศ์ใหญ่ / 2539 /Full Text
Subject
เด็ก -- สุขภาพและอนามัย
เด็ก -- การเจริญเติบโต
พัฒนาการของเด็ก
สถานเลี้ยงเด็ก -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
203 การจูงใจตนเองและพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ภายหลังการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูน / แสงเดือน พรมแก้วงาม / 2543 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- การดูแล -- เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย -- เชียงใหม่
หลอดเลือดโคโรนารีย์
Dissertations, academic -- nursing
Health promotion -- in old age
Angioplasty, balloon
Angioplasty, Transluminal, percutaneous coronary
204 การเจรจาต่อรองของพยาบาลประจำการ งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / บุบผา แก้ววิเชียร / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล
การเจรจาต่อรอง
Dissertations, academic -- nursing
Negotiating
Obstetrical nursing
Gynecology
205 การเจรจาต่อรองของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลฝาง / เทียมจันทร์ บรรณจักร์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลฝาง
การเจรจาต่อรอง
พยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Negotiating
Nurses
206 การเจรจาต่อรองของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลลำปาง / ชนกพร อุตตะมะ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
พยาบาล
การเจรจาต่อรอง
Dissertations, academic -- nursing
Negotiating
Nurses
207 การเจรจาต่อรองของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ / ผ่องศรี จิตมโนวรรณ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
พยาบาล
การเจรจาต่อรอง
Dissertations, academic -- nursing
Negotiating
208 การเจรจาต่อรองของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / พรภิรมย์ พรหมเทศ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล
การเจรจาต่อรอง
Dissertations, academic -- nursing
Negotiating
209 การเจรจาต่อรองของหัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลประจำการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ / วารุณี ผสมบุญ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์เชียงราย
พยาบาล
การเจรจาต่อรอง
Dissertations, academic -- nursing
Negotating
210 การเจริญเติบโต พัฒนาการและภาวะสุขภาพของเด็กและความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อบริการของโครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / อาภาวรรณ หนูคง / 2535 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการศูนย์ศึกษาเด็กเล็ก
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
เด็ก -- สุขภาพและอนามัย
เด็ก -- เชียงใหม่
เด็ก -- การเจริญเติบโต
Dissertations, Academic -- Nursing
Child development
Child day care
211 การใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวช / ดวงเดือน ไชยน้อย / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลจิตเวช
พยาบาล
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
Dissertations, academic -- nursing
Nursing process
Nursing practical
Psychiatric department, hospital
212 การใช้จิตบำบัดกลุ่มในการเพิ่มความสำนึกในคุณค่าแห่งตนของผู้ติดสารแอมเฟตามีน / ชนิกรรดา ไทยสังคม / 2545 /Full Text
Subject
จิตบำบัดหมู่
แอมฟิตะมิน
ความนับถือตนเอง
สัจจการแห่งตน
Dissertations, academic -- nursing
213 การใช้จิตบำบัดกลุ่มในการส่งเสริมความหวังของผู้ติดเชื้อเอชไอวี / ชลธิดา สิมะวงศ์ / 2545 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
จิตบำบัด -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
214 การใช้ชุดสื่อประสมสำหรับผู้สูงอายุ / โสภา กรรณสูต / 2541 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
Dissertations, academic -- nursing
Multi -- media package
Aged
การสอนด้วยอุปกรณ์ -- เชียงใหม่
เทคโนโลยีทางการศึกษา -- เชียงใหม่
โสตทัศนวัสดุ -- เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
215 การใช้ทักษะที่จำเป็นในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพของพยาบาล ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขต 2 / ฉันทนา พินิจจันทร์ / 2544 /Full Text
Subject
พยาบาล
การส่งเสริมสุขภาพ
โรงพยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Health promotion
216 การใช้เทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพของพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือ = Use of health care technology among nurses in Northern Regional Hospitals / มยุรี ลิ้มรุ่งยืนยง / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Health care quality, access, and evaluation
Technology
โรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือ
เทคโนโลยีทางการแพทย์
สุขภาพ
พยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
217 การใช้น้ำยาทำลายเชื้อในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดแพร่ / วาสนา เมืองมูล / 2540 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
การทำลายเชื้อ
โรงพยาบาลชุมชน -- แพร่
218 การใช้ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาในการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ = Utilization of microbiological laboratory results for nosocomial infection control among infection control nurses / ผนิตา ศรีวาโย / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
219 การใช้ยาสมุนไพรรักษาอาการแทรกซ้อนของผู้ป่วยเอดส์ในศูนย์เพื่อนชีวิตใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / วาสนา จันทร์ดี / 2540 /Full Text
Subject
ศูนย์เพื่อนชีวิตใหม่
Dissertations, academic -- nursing
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ยาสมุนไพร
220 การใช้หลักธรรมสติปัฏฐาน 4 และการดูแลสุขภาพของพระนิสิตในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ = Utilizing the four foundations of mindfulness and heath care among the student monks in Mahachulalongkornrajavidayala University Chiang Mai campus / ฐาวรี ขันสำโรง / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103