ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
2041 อุปสรรคในการดูแลของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อมโรงพยาบาลสวนปรุง = Barriers to caregiving among caregivers of dementia elderly at Sung Prung psychiatric hospital / สกาวรัตน์ เทพประสงค์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
2042 อุปสรรคในการดูแลตนเองของผู้ป่วยภาวะความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ในโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ = Barriers to self-care of uncontrolled patiens in Chiang Mai Municipality Hospital / วันทนา ทีฆพุฒิ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
2043 อุปสรรคในการดูแลผู้ป่วยภาวะใกล้ตายของพยาบาลงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Barriers to care for dying patients among nurses in Medical Nusing seetion, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ตุลา วงศ์ปาลี / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
2044 อุปสรรคในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้บาดเจ็บโรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย = Barriers of providing emergency medical services for traumatic persons at Mae Lao Hospital, Chiang Rai Province / สายสมร ภัทรจิตรานนท์ / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
2045 อุปสรรคในการให้บริการแบบเมทริกซ์โปรแกรมของบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ = Barriers of the matrix program services among staff in hospitals under the ministry of public health, Chiang Mai Province / ก้องเกียรติ อุเต็น / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
2046 เอกลักษณ์บทบาททางเพศและความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพชายในโรงพยาบาลชุมชน / พิเชฐ คำถาเครือ / 2541 /Full Text
Subject
พยาบาล -- ความพอใจในการทำงาน
พยาบาล -- พฤติกรรมทางเพศ
โรงพยาบาลชุมชน
Dissertations, Academic -- Nursing
2047 เอกสิทธิ์วิชาชีพการพยาบาลของพยาบาลประจำการหน่วยงานวิกฤต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Professional nursing autonomy among staff nurses in critical care units in Chiang Rai Regional Hospital / ปิยธิดา ทิพสูตร / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
2048 เอกสิทธิ์วิชาชีพการพยาบาลของพยาบาลประจำโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย = Professional nursing autonomy among staff nurses in community hospitals, Chiang Rai Province / ปรางวลี อนุภาพวิเศษกุล / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
2049 เอกสิทธิ์วิชาชีพการพยาบาลประจำการหอผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Professional nursing authonomy among staff nurses in general wards of Chiang Rai Regional Hospital / พิกุล สุนทรประดิษฐ์ / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
การพยาบาล -- เชียงราย
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103