ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
2021 อาการอ่อนเปลี้ยในเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดและการจัดการโดยผู้ปกครอง = Fatigue in children with cancer receiving chemotherapy and management by Parents / สายฤดี ลีลาวิริยะกุล / 2549 /Full Text
Subject
มะเร็ง -- การพยาบาล
ผู้ป่วย
เคมีบำบัด
Dissertations, Academic -- Nursing
2022 อารมณ์ขันของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบลในจังหวัดอุตรดิตถ์ = Sense of humor among sub-district health personnel in Uttaradit Province / เยาวรัตน์ ทองโม้ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
2023 อารมณ์ขันของพยาบาลวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ป่วยจิตเวช / วัลลภา สว่างแจ้ง / 2542 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาล
อารมณ์ขัน
จิตเวชศาสตร์ -- ผู้ป่วย
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
2024 อารมณ์ขันและวิธีการที่ช่วยทำให้เกิดอารมณ์ขันของพยาบาลวิชาชีพที่มีภาวะวิตกกังวลในโรงพยาบาลแม่พริก จังหวัดลำปาง = Sense of humor and humor enhancement method among professional nurses with anxiety in Maephrik Hospital, Lampang province / ดารากาญจน์ จันทร์ตระกูล / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
2025 อำนาจในคู่สมรสและความรุนแรงทางร่างกายต่อภรรยา / อรดี โชคสวัสดิ์ / 2546 /Full Text
Subject
สตรีที่ถูกทารุณ -- อุบลราชธานี
สตรี -- อุบลราชธานี
ความรุณแรงในครอบครัว
Dissertations, academic -- nursing
Marriage
Violence
2026 อิทธิพลของอาการอ่อนเปลี้ยและอาการนอนหลับแปรปรวนต่อการทำกิจกรรมของเด็กป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด = Influences of fatigue and sleep disturnabce on functional status of children with cancer receiving chemotherapy / ปรัชญาพร ธิสาระ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Neoplasms
Chemotherapy
Neoplasms -- in infancy & childhood
Sleep disorders
2027 อุบัติการณ์การติดเชื้อในสถานสงเคราะห์คนชรา บ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ / โรชินี อุปรา / 2542 /Full Text
Subject
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Infection -- in old age
การติดเชื้อ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
2028 อุบัติการณ์เข็มทิ่มตำและของมีคมบาด กับการจัดการในบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดลำปาง = Incidence of needle stick and sharp injury and management among nurses in Community Hospitals Lampang province / นวลจันทร์ สุพรรณ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
2029 อุบัติการณ์และการกระจายของการติดเชื้อสะแตปฟิโลคอคคัสออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลิน ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลลำปาง / สุมาลี บุตรพงศาพันธ์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
Dissertations, academic -- nursing
Cross infection
Infection
Drug resistance
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- ลำปาง
สะแตปฟิโลคอคคัส
เมธิซิลลิน
การติดเชื้อ
2030 อุบัติการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดึงท่อช่วยหายใจออกด้วยตนเองของผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สิริรัตน์ เหมือนขวัญ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- nursing
2031 อุบัติเหตุจากการทำงานและพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ประกอบการอาชีพผลิตเกมส์ไม้ = Occupational accidents and risk behaviors among wooden game workers / วรารักษ์ บุญมาก / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
อุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรม
ของเล่นไม้ -- การผลิต
2032 อุปสรรคของผู้ดูแลในการปฏิบัติตามโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการช้าในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ = Caregivers barriers of practicing the child developmental promotion program among delayed development children at Rajanagarindra Institute of Child Development, Chiang Mai Provice / นพวรรณ บัวทอง / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
2033 อุปสรรคต่อการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Barriers to evidence-based nursing practice as perceived by professional nures in outpatients department at Maharaj Nakorn Chiangmai Hospital / กติรัชช์ มะหะสุ / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การพยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
2034 อุปสรรคต่อการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ ในหน่วยงานผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Bariers to evidence-based nursing practice as perceived by professional nurses in critical care units, Uttaradit Hospital / จารุวรรณ วงศ์วิเศษ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
2035 อุปสรรคต่อการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Bariers to evidence-based nursing practice as perceived by professional nurses in surgical units, Uttaradit Hospital / ดุสิตรา ทองศรีจันทร์ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
2036 อุปสรรคต่อการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ ในหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Barriers to evidence-based nursing practice as perceived by professional nurses in medical units, Chiang Rai regional hospital / จิราพร กองสุเรือง / มหาวิทยาลัย 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
2037 อุปสรรคต่อการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ ในหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Bariers to evidence-based nursing practice as perceived by professional nurses in medical units, Uttaradit Hospital / วิลาวัณย์ กาไหล่ทอง / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
2038 อุปสรรคต่อการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ หอผู้ป่วยศัลยกรรมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Barriers to evidence-based nursing practice as perceived by professional nurses in surgical units, Chiang Rai regional hospital / อุไร ไชยวังผา / 2549 /Full Text
Subject
พยาบาลวิชาชีพ -- เชียงราย
การพยาบาล -- เชียงราย
Dissertations, Academic -- Nursing
2039 อุปสรรคต่อการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ตามการรับรู้ของพยาบาลอาชีพ ในหน่วยงานผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Barriers to evidence-Based nursing practice as perceived by professional nurses in critical care units, Chiang Rai Regional Hospital / แสงจันทร์ กลิ่นชิด / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
การพยาบาล -- เชียงราย
Dissertations, Academic -- Nursing
2040 อุปสรรคในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่เป็นเบาหวาน = Barriers to glycemic control among persons with diabates mellitus / จิราพร กันบุญ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103