ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
2001 สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ทางคลินิกในการพัฒนาวิชาชีพของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลมหราชนครเชียงใหม่ = Clinical learning environment for professional development among staff nurses, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / สุดาพร บรรณจักร์ / 2549 /Full Text
Subject
พยาบาล -- เชียงใหม่
สิ่งแวดล้อม
ทักษะทางคลินิก -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
2002 สื่อสัญญาณความเครียดของทารกเกิดก่อนกำหนดขณะได้รับการพยาบาลที่ไม่คุกคามต่อร่างกาย = Stress signal of premature infants while receiving non-invasive care / ทิพย์สุดา เส็งพานิช / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
2003 สุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท / ณัฐิยา พรหมบุตร / 2545 /Full Text
Subject
โรคจิต -- ผู้ป่วย -- การดูแล
จิตเภท
สุขภาพจิต
ผู้ป่วย -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
Mental health
Schizophenia
2004 สุขภาพจิตของผู้มีภาวะความดันโลหิต / ธนิกานต์ เขื่อนดิน / 2545 /Full Text
Subject
สุขภาพจิต
ความดันโลหิตสูง -- ผู้ป่วย -- น่าน
Dissertations, academic -- nursing
Mental health
Hypertension
2005 สุขภาพจิตคู่สมรสของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสุรา / ใสยา ตะกูลมูล / 2546 /Full Text
Subject
คู่สมรส -- สุขภาพจิต
ผู้ป่วยจิตเวช
โรงพยาบาลสวนปรุง
Dissertations, academic -- nursing
Mental health
Spouses
Psychotic disorders
Alcohol
2006 สุขภาพจิตและความสามารถในการดูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพาของมารดาเด็กออทิสติก / อิชยา เขื่อนมั่น / 2545 /Full Text
Subject
มารดา -- สุขภาพจิต
เด็กออทิสติก -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
2007 สุขภาวะของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่มารับบริการที่โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Well-Being of person with schizophrenia receiving services at Wiang Pa Pao Hospital, Chiang Rai Province / อัปสร เหมนาไลย / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
2008 เหตุผลของการเข้าร่วมในการศึกษาต่อเนื่องของหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคเหนือ = Reasons for participating in continuing education among nurse direactors in community hospitals, Northern Region / ชยาพร ปิ่นปัก / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Education, Nursing
พยาบาล -- การศึกษาต่อเนื่อง
โรงพยาบาลชุมชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
พยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
2009 เหตุผลของการเข้าร่วมในการศึกษาต่อเนื่องของหัวหน้าหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคเหนือ = Reasons for participating in continuing education among head nurses in Community Hospitals, Northern Region / รัตนาภรณ์ บัวลา / 2548 /Full Text
Subject
พยาบาล -- การศึกษาต่อเนื่อง
โรงพยาบาลชุมชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
พยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
Dissertations, Academic -- Nursing
2010 เหตุผลของการงดสูบบุหรี่ ของนักศึกษาชายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ = Reasons for smoking cessation of male students in Patchabun Technical College / สายรุ้ง โพธิ์เชิด / 2538 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
โครงการการงดสูบบุหรี่
การสูบบุหรี่
นักศึกษา -- เพชรบูรณ์
Dissertations, academic -- nursing
2011 แหล่งความเครียดในงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สิริภรณ์ หันพงศ์กิตติกูล / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาล -- เชียงใหม่
ความเครียด (จิตวิทยา)
2012 องค์ประกอบทางด้านครอบครัวที่มีผลต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Family composition influencing on elderly mental health Tambon Chang Phuak Amphoe Muang Changwat Chiang Mai / พรพัจน์ กิ่งแก้ว / 2538 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพจิต
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
2013 องค์ประกอบในการได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ของผู้พิการทางการเคลื่อนไหว อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม / วิระมล กาสีวงศ์ / 2541 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Rehabilitation
Movement disorders
Disabled
การฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ -- ท่าอุเทน (นครพนม)
2014 อัฒมโนทัศน์ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย = Self-concept among persons with HIV infection attending at Sawankhalok Hospital, Sukhothai Province / บัวพลอย พรหมแจ้ง / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
2015 อัตมโนทัศน์ของผู้ติดสารเสพติดที่ได้รับการบำบัดด้วยเมธาโดน เรือเอกหญิง / สมฤทัย จันทร์สุข / 2543 /Full Text
Subject
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
คนติดยาเสพติด
เมธาโคน
Dissertations, academic -- nursing
Self concept
Narcotics
Methadone
2016 อัตมโนทัศน์ของผู้ติดสารแอมเฟตามีน / ลลิตา ปรุงเสริม / 2546 /Full Text
Subject
คนติดยาเสพติด -- สุโขทัย
การปรับตัว (จิตวิทยา)
แอมฟิตะมิน
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
Dissertations, academic -- nursing
Self concept
Amphetamine
2017 อัตมโนทัศน์ของผู้ติดสารแอมเฟตามีนที่มารับบริการแบบแมทริกซ์โปรแกรมโรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ = Self-concept of persons with amphetamine dependence receiving the matrix program at Rongkwang Hospital Phrae province / นิตยา บุญลือ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
2018 อัตมโนทัศน์ของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่รับบริการในโรงพยาบาลนาน้อย จังหวัดน่าน = Self-concept of patients with chronic obstructive pulmonary disease at Nanoi Hospital, Nan Province / อนงค์ พูใบ / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
2019 อัตมโนทัศน์ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุวัดป่าแสนอุดม จังหวัดอุบลราชธาณี / สุดารัตน์ พุฒพิมพ์ / 2545 /Full Text
Subject
ชมรมผู้สูงอายุวัดป่าแสนอุดม
ผู้สูงอายุ -- อุบลราชธานี
ค่านิยม
Dissertations, academic -- nursing
2020 อัตมโนทัศน์ของพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการเวรบ่ายดึก งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / จันทร์เพชร บุษบงไพรวัลย์ / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
สัจจการแห่งตน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103