ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1981 สมรรถนะภาวะผู้นำของพยาบาลตรวจการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Leadership competency among supervisor nuses in Chiang Rai Regional Hospital / จิตรา อินต๊ะพรม / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1982 สมรรถนะภาวะผู้นำของพยาบาลประจำการหอผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Leadership competency among staff nurses in general wards in Chiang Rai regional hospital / สุจินต์ ภาคภูมิ / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
Dissertations, Academic -- Nursing
พยาบาล -- เชียงราย
ภาวะผู้นำ
1983 สมรรถนะภาวะผู้นำของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย = Leadership competency among professional nurse, Srisangwornsukhothai Hospital / อมรรัตน์ บุญคมรัตน์ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1984 สมรรถนะภาวะผู้นำของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน โซน 4 จังหวัดเชียงราย = Leadership competency among professional nurses in the 4th Zone Community Hospital, Chiang Rai Province / อัญชลิกา ภูมิรัชญากุล / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1985 สมรรถนะภาวะผู้นำของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน โซนกลาง จังหวัดลำปาง = Leadership competency among professional nurses in community hospital, middle zone, Lampang Province / ศุภรัสมิ์ แก้วคำดี / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
พยาบาล -- ลำปาง
ภาวะผู้นำ
โรงพยาบาล -- ลำปาง
1986 สมรรถนะภาวะผู้นำของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดลำพูน = Leadership competency among professional nurses in community Hospitals, Lamphun Province / จิราภรณ์ สีบานชื่น / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1987 สมรรถนะภาวะผู้นำของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในจังหวัดเชียงใหม่ = Leadership competency among professional nurses in hospital of foundation of Church of Christ in Chiang Mai Province / ประธาน พงษ์ปา / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
พยาบาล -- เชียงใหม่
ภาวะผู้นำ
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
1988 สมรรถนะภาวะผู้นำในพยาบาลประจำหน่วยวิกฤตโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Leadership competency among critical care staff nurses, Chiang Rai regional hospital / จงกลนี ดาววิจิตร / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
พยาบาล -- เชียงราย
ภาวะผู้นำ
1989 สมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลแพร่ / วารินทร์ โชติปฏิเวชกุล / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1990 สมรรถนะแห่งตนกับกิจกรรมการดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่บ้านของผู้ดูแล = Self-efficacy and home care activities for persons with schizophrenia among caregivers / เบ็ญจา นิ่มนวล / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1991 สมรรถนะแห่งตนต่อการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูงของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน = Self-efficacy on hyperiensive surveillance of village health volunteers at NaMMuen District, Nan Province / จงลักษณ์ งี้มนันใจ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1992 สมรรถภาพการได้ยินและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงของคนงานแผนกทอผ้าในโรงงานอุตสาหกรรมทอผ้า =Hearing capacity and noise hazard preventive behaviors among weaving section workers in the textile industry / ไอรฎา คงคาชัย / มหาวิทยาลัยc 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Behavior
Noise
Voice disorders -- prevention & control
1993 สมรรถภาพการได้ยินและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงในคนงานโรงงานผลิตน้ำตาลทราย = Hearing capacity and noise hazard preventive behaviors among workers in sugar refinery factory / สุภาพร ธารเปี่ยม / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1994 สัมพันธภาพของพยาบาลและผู้ป่วยกับภาวะสูญเสียพลังอำนาจของผู้ป่วยในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก ททัยรัตน์ จิรนันทิพัทธิ์ / หทัยรัตน์ จิรนันทิพัทธิ / 2539 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
Dissertations, academic -- nursing
ผู้ป่วย -- การดูแล -- อุตรดิตถ์
ผู้ป่วยหนัก -- การดูแล -- อุตรดิตถ์
การดูแลขั้นวิกฤต -- อุตรดิตถ์
1995 สัมพันธภาพระหว่างบุคคลและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช / วัชรา มณีกาศ / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
พยาบาล -- พฤติกรรม
Dissertations, academic -- nursing
1996 สาเหตุการเกิดอุบัติภัยจากรถจักรยานยนต์ของผู้ป่วยโรงพยาบาลลำพูน / ศรีสมร การ่อน / 2539 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำพูน
อุบัติเหตุทางถนน -- ลำพูน
จักรยานยนต์
ผู้ป่วย -- ลำพูน
Dissertations, Academic -- Nursing
1997 สิ่งก่อความเครียดของเด็กวัยรุ่นธาลัสซีเมีย / อำพร กอรี / 2544 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Stress
Thalassemia
วัยรุ่น
ธาลัสซีเมีย
ความเครียด (จิตวิทยา)
1998 สิ่งก่อความเครียดของผู้ปกครองเด็กป่วยที่ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลัน = Stressors among parents of children with acute lower respiratory tract infection / วาสนา ไชยวงค์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ทางเดินหายใจ -- โรค
เด็ก -- โรค
ผู้ปกครองกับเด็ก
ความเครียด
Dissertations, academic -- nursing
Stress
Respiratory tract infections
1999 สิ่งแวดล้อมในการทำงานกับความเหนื่อยล้าของพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา / สิริลักษณ์ สมพลกรัง / 2542 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
Dissertations, academic -- nursing
Environment
Working
Fatigue
พยาบาล
การทำงาน
ความเหนื่อยล้า
2000 สิ่งแวดล้อมในการทำงานและความรุนแรงในสถานที่ทำงานของบุคลากรทางการพยาบาล = Working environment workplace violence among nursing personnel / วริศรา ดิษบรรจง / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103