ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2049 รายการ จากคำว่า Dissertations, Academic -- Nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
181 กระบวนการดำเนินงานของชุมชนในการส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านกอกชุม อำเภอเมืองลำปาง = Community implementation process in promoting exercise of the elderly, Ban Kogchum community, Amphoe Mueang Lampang / ยงยุทธ แก้วเต็ม / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
182 กลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวเนี่องจากการทำงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในพยาบาลวิชาชีพ = Work-related musculoskeletal disorders and related factors among professional nurses นชุนารถ กันธิยะ / นุชนารถ กันธิยะ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
183 การกำหนดตนเองเกี่ยวกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ = Self-determination in Glycemic control among persons with Diabetes Mellitus, Rongkwang hospital, Phrae Province / วัชรี ผลมาก / บันฑิตวิทยาลัย 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
184 การเข้าถึงการดูแลสุขภาพ ความเข็มแข็งอดทนและคุณภาพชีวิตของสตรีที่ติดเชื้อเอชไอวี / ปานจันทร์ จ่างแก้ว / 2545 /Full Text
Subject
สุขภาพ
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
สตรี
คุณภาพชีวิต
Dissertations, academic -- nursing
185 การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Access to health services for the elderly in Chiang Mai Municipality / อรวรรณ พุ่มพวง / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
186 การเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสุโขทัย / สุเมธ ชำนิ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาล -- การรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลชุมชน -- สุโขทัย
พยาบาล -- สุโขทัย
Dissertations, academic -- nursing
Accreditation
Hospital administration
187 การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและความผาสุกทางใจของผู้สูงอายุ / ปัญญภัทร ภัทรกัณทากุล / 2544 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ
จิตใจและร่างกาย
Dissertations, academic -- nursing
Activities of daily living
Happiness -- in old age
188 การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ของพยาบาล โรงพยาบาลพิจิตร / เสาวลักษณ์ ภูนวกุล / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
ประกันคุณภาพ
พยาบาล -- พิจิตร
Dissertations, academic -- nursing
Accreditation
Hospital administration
189 การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของพยาบาล โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ / นริศา ชัยสุวิรัตน์ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ -- การรับรองคุณภาพ
Dissertations, academic -- nursing
Accreditation
Hospital administration
ประกันคุณภาพ
190 การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในสถานเลี้ยงเด็กกลางวันในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / วลัยลักษณ์ ขันทา / 2542 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Infection control
Child day care centers
การติดเชื้อ -- การป้องกันและควบคุม
สถานเลี้ยงเด็ก -- ลำปาง
191 การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ / สุดารัตน์ ไชยประสิทธิ์ / 2542 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพยาบาลราชชนนีอุตรดิตถ์
พยาบาล -- อุตรดิตถ์
ความคิดและการคิด
Dissertations, academic -- nursing
192 การคิดอย่างมีวิจารณญาณของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ / พัชราภรณ์ สุวรรณภักดี / 2542 /Full Text
Subject
พยาบาล -- อุตรดิตถ์
Dissertations, academic -- nursing
ความคิดและการคิด
โรงพยาบาลชุมชน -- อุตรดิตถ์
193 การคุกคามทางเพศต่อพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ศรีทัย สีทิพย์ / 2541 /Full Text
Subject
การคุกคามทางเพศ
เพศ
พยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
194 การจัดการกับอาการเยื่อบุช่องปากอักเสบจากเคมีบำบัดในเด็กป่วยโรคมะเร็ง = Management of oral mucositis induced by Chemotherapy in Children with Cancer / วัชรินทร์ โปธาเมือง / 2549 /Full Text
Subject
มะเร็ง -- การพยาบาล
เคมีบำบัด
เยื่อบุช่องปากอักเสบ
Dissertations, Academic -- Nursing
195 การจัดการตนเองและความผาสุกในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว = Self-management and well-being among heart failure patients / ชุตินธร เรียนแพง / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
196 การจัดการในการนำวิถีทางคลินิกไปใช้ในทารกเกิดก่อนกำหนดที่มีกลุ่มอาการหายใจลำบาก = Management of application of clinical pathway for preterm with respiratory distress syndrome / สุพรรณ วงค์ตัน / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
197 การจัดการภาวะเสี่ยงของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ชลอ น้อยเผ่า / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครเชียงใหม่
ความเสี่ยง
พยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Risk management
Nurses
198 การจัดการมลพิษทางอากาศของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Air pollution management of stakeholders in Mueang district, Chiang Mai province / รสสุคนธ์ วงค์แสนคำ / 2550 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
มลพิษทางอากาศ -- การป้องกันและควบคุม -- การมีส่วนร่วมของประชากร -- วิจัย
มลพิษทางอากาศ -- วิจัย
199 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของคนงาน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ชาลินี โบปาราย / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
ขยะ -- แม่ฮ่องสอน
การติดเชื้อ
นักการภารโรง -- แม่ฮ่องสอน
Dissertations, Academic -- Nursing
200 การจัดการอาการปวดโดยพยาบาลและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามการรายงานของผู้ป่วยและพยาบาลในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน = Nurses's pain management and outcomes as reported by patients and nurses in an accident and emergency unit / โสพิศ เวียงโอสถ / 2549 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103