ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 8 รายการ จากคำว่า Disinfection

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Efficacy of cleaning and disinfection agains salmonella SPP. in a broiler farm production compartment in northern Thailand = ประสิทธิผลของการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อซัลโมเนลาในโรงเรียนของหน่วยการผลิตไก่กระทงในภาคเหนือของประเทศไทย / Nattakarn Awaiwanont / 2009 /Full Text
Subject
Salmonella
Disinfection and Disinfectants
2 Measurement of hydrogen peroxide in urine and tracheal aspirate from lung disease patients with oxidative stress by Amperometric Sensor Technique = การตรวจวัดไฮโดรเจนเพอรอกไซด์ในปัสสาวะและสิ่งดูดออกจากหลอดลมของผู้ป่วยโรคปอดที่มีภาวะออกซิเดทีฟสเตรสโดยเทคนิคแอมเพอโรเมตริกเซนเซอร์ / Supattra Panya-artd / The 2010 /Full Text
Subject
Hydrogen peroxide
Disinfection and disinfectants
Urine -- Analysis
Lungs -- Diseases
Biochemistry
3 การทำลายเชื้อในอุปกรณ์ทางการแพทย์ของพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลศรีสะเกษ / นวภรณ์ จิตการุญ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
การทำลายเชื้อ
เวชภัณฑ์
Dissertations, Academic -- Nursing
Disinfection
Nurses aides
4 การปฏิบัติการทำลายเชื้อกล้องส่องตรวจอวัยวะภายในของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปเขตภาคเหนือ / วัสนันทน์ ขวัญยืน / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือ
การทำลายเชื้อ -- ไทย (ภาคเหนือ)
การแพทย์ -- เครื่องมือและอุปกรณ์
Dissertations, academic -- nursing
Disinfection
Endoscopy
5 การปฏิบัติการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ในเขตภาคกลาง / สุภาพ อธิโรจน์ / 2542 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Disinfection
Sterilization
การทำลายเชื้อ
การทำไร้เชื้อ
สถานีอนามัย -- ไทย (ภาคกลาง)
6 การพัฒนาแนวปฏิบัติการทำลายเชื้อสำหรับบุคลากรในสถานบริการทางสุขภาพ / กุลพิมน เจริญดี / 2543 /Full Text
Subject
การทำลายเชื้อ
บุคลากรโรงพยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Disinfection
7 ผลของการใช้แบบแผนปฏิบัติจากเทคนิค เอไอซี ต่อการปฏิบัติของบุคลากรในการทำให้อุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อและความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์ = Effects of implementing an action plan based on the AIC technique on sterilization practices among personnel and equipment users' satisfaction / กาญจนา ชวนไชยสิทธิ์ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Sterilization
Disinfection
Cross infection
8 ผลของการให้ความรู้และการให้ข้อมูลย้อนกลับต่อความรู้และการปฏิบัติในเรื่องการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ของบุคลากร โรงพยาบาลนาน้อย จังหวัดน่าน / พัฒนาการ ชำนาญยา / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนาน้อย
การทำไร้เชื้อ
การทำลายเชื้อ -- น่าน
Dissertations, academic -- nursing
Disinfection
Sterilization


Page : 1