ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Diffusion of innovation

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลลำพูน = Analysis of factors related to nursing innovation development, Medical Department, Lamphun hospital / กิรติกานต์ มาตยาบุญ / 2557 /Full Text
Subject
Diffusion of innovation
Hospital -- Lamphun
2 การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลในงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Situational analysis of nursing innovation development in the orthopedic nursing department, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / นงพงา อัมพาผล / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Diffusion of innovation


Page : 1