ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 17 รายการ จากคำว่า Dentistry

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Assessment of interradicular spaces for miniscrew implant placement in Different Dento-Skeletal Patterns = การประเมินช่องระหว่างรากฟันสำหรับการปักหมุดเกลียว ขนาดเล็กในโครงกระดูกขากรรไกรและฟันที่แตกต่างกัน Aksarakorn Kummasook / Pajongjit Chaimanee / The 2009 /Full Text
Subject
Endodontics
Teeth
Dentistry
Dental pulp cavity
2 Assessment of maximum insertion torque during miniscrew implant placement in different areas of the palate = การประเมินแรงบิดสูงสุดขณะฝังวัสดุฝังเกลียวขนาดเล็กในตำแหน่งที่ต่างกันของเพดานปาก / Thanatip Setthayon / The 2012 /Full Text
Subject
Dentistry
Dental mayerials
3 Cell proliferation and differentiation of isolated human dental pulp and apical papilla cells after cultured in a Three-Antibiotic mixture containing media = การเพิ่มจำนวนและการเปลี่ยนสภาพของเซลล์เนื้อเยื่อใน และเซลล์เนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันมนุษย์ที่แยกเดี่ยว ภายหลังการเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเซลล์ที่มียาปฏิชีวนะผสมสามชนิด / Panupat Phumpatrakom / 2013 /Full Text
Subject
Connective tissues
Dentistry
4 Comparison of clinical and radiographic success rates in treatments of primary molars with deep carious lesions using 3 different incomplete caries removal techniques = การเปรียบเทียบอัตราผลสำเร็จทางคลินิกและทางภาพรังสีของการรักษาฟันกรามน้ำนมที่ผุลึกด้วยวิธีการกำจัดรอยฟันผุแบบไม่สมบูรณ์ที่แตกต่างกัน 3 วิธี / Kamoltip Boonsongsawat / 2012 /Full Text
Subject
Dentistry
Molars
5 Comparison of occlusion in patients with complete unilateral cleft lip and palate after one-stage and two-stage treatment = การเปรียบเทียบการสบฟันของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ด้านเดียวแบบสมบูรณ์ที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดแบบขั้นตอนเดียวและการผ่าตัดแบบสองขั้นตอน / Titika Hunpinyo / The 2010 /Full Text
Subject
Occlusion (Dentistry)
Orthodontics
6 Correlations between skeletofacial variables and crown inclination in Northern Thai adults with good occlusion / Pikul Pitikultang / 1999 /Full Text
Subject
Crowns (Dentistry)
Occlusion (Dentistry)
Adulthood -- Thailand, Northern
Maxillofacial development
Skull -- Research
Dental occlusion
7 Crown inclination and crown angulation of the Northern Thai adults with good occlusion / Somchai Duangtaweesub / 1997 /Full Text
Subject
Crowns (Dentistry)
Occlusion (Dentistry)
Thesis
Crown in clination
Dentition -- Thai
Tooth -- Thai
Adulthood -- Thailand, Northern
8 Effect of heat treatment on crystallization of leucite in dental porcelain nanocomposite with zirconia addition = ผลของการอบความร้อนต่อการตกผลึกของลูไซต์ใน นาโนคอมโพสิตพอร์ซเลนทางทันตกรรมที่เติมด้วยเซอร์โคเนีย / Chayada Sanitnapapong / 2011 /Full Text
Subject
Dental ceramics
Dentistry
9 Effects of force magnitude on chondroitin sulfate (WF6 epitope) levels during orthodontic canine movement = ผลของขนาดแรงต่อระดับคอนดรอยตินซัลเฟต (WF6 เอพิโทป) ระหว่างการเคลื่อนฟันเขี้ยวทางทันตกรรมจัดฟัน / Kanlaya Insee / The 2012 /Full Text
Subject
Orthodontics
Dentistry
10 Lateral cephalometric analysis of anterior open bite and normal subjects in adults / Srirat Swasdi-ampairaks / 1997 /Full Text
Subject
Thesis, dental
Occlusion (Dentistry)
Malocclusion
Cephalometry
Adulthood -- Thailand, Northern
11 Shear bond strengths and failure modes of three self-etching adhesive systems in orthodontic bracket placement = กำลังแรงยืดแบบเฉือนและลักษณะความล้มเหลวของระบบเซลเอซซิ่งแอดฮีซิฟสามชนิดในการยึดเบรกเกตทางทันตกรรมจัดฟัน / Russameejan Keratsuksakul / 2005 /Full Text
Subject
Dentistry, Operative
Orthodontics -- Research
Periodontics
12 The Fluid emerging from etched and unetched dentin surface under carious lesions in primary teeth = ของเหลวที่อุบัติจากผิวเนื้อฟันที่ถูกกรดกัดและไม่ถูกกรดกัดใต้รอยผุในฟันน้ำนม / Monsiri Nardkosa / The 2015 /Full Text
Subject
Deciduous teeth
Dentistry
13 The Hyalurronic acid level changes in human gingival crevicular fluid during orthodontic tooth movement : A Longitudinal study = การเปลี่ยนแปลงระดับไฮยาลูโลนิคแอซิดในของเหลวร่องเหงือกคนระหว่างการเคลื่อนฟันทางทันตกรรมจัดฟัน : การศึกษาระยะยาว / Anjan Peeranantrangsri / 2005 /Full Text
Subject
Dentistry, Operative
Orthodontics -- Research
Periodontics
14 The Study of cytotoxic effect of corrosion products released from commercial magnets on cultured human gingival epithelial cells = การศึกษาพิษของสนิมแม่เหล็กพาณิชย์ ต่อเซลล์เยื่อบุผิวเพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อเหงือกคน / Nujirate Akkakham / 2005 /Full Text
Subject
Dentistry, Operative
Orthodontics -- Research
Periodontics
15 TP63 mutation in patients with syndromic and non-syndromic hypodontia and cleft lip and palate = การกลายพันธุ์ของยีน TP63 ในผู้ป่วยที่มีภาวะฟันหายแต่ กำเนิดและปากแหว่งและเพดานโหว่ทั้งที่ร่วมและไม่ร่วมกับกลุ่มอาการอื่น / Warissara Sripathomsawat / 2010 /Full Text
Subject
Gencs -- Mutation (Biology)
Dentistry
16 ทัศนคติต่อวิชาชีพทันตแพทย์ของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / รังสรรค์ คำปลิว / 2542 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะทันตแพทยศาสตร์ -- นักศึกษา
นักศึกษาทันตแพทย์ -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
Dentistry as a profession -- attitude -- Thessis
17 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดฟันผุในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา อายุ 6 ปี ของอำเภอไกสอนพมวิหาน จังหวัดสะหวันนะเขด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Factors affecting dental caries in the6 Year old school children in Kaisone Phomvihanh District Savannakheth Province, Lao PDR / สุขสมพร บุญญาฤทธิ์ / 2550 /Full Text
Subject
Dental caries -- children -- Lao -- research
Dental care for children -- Lao -- research
Pediatric dentistry -- Lao -- research


Page : 1