ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Databases

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Anti-inflammatory activity of medicinal plant recipes from Lanna medicinal plant textbooks database = ฤทธิ์ต้านการอักเสบของตำรับยาสมุนไพรจากฐานข้อมูลตำรายาสมุนไพรล้านนา / Sakul Sinchai / The 2010 /Full Text
Subject
Medicinal plants
Anti -- Inflammatory agents
Medicinal plants -- Databases
2 Anti-proliferative activity of nanoparticles entrapped with the extracts of anti-cancer Thai medicinal recipesplants selected from Thai medicinal plant recipe database Manosroi II = ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารสกัดตำรับยาพืชสมุนไพรไทยต้านมะเร็งที่คัดเลือกจากฐานข้อมูล ตำรับยาสมุนไพรไทย มโนสร้อย 2 ซึ่งกักเก็บในอนุภาคนาโน / Korawinwich Boonpisuttinant / 2012 /Full Text
Subject
Herbs -- Therapeutic use -- Thailand
Cancer -- Treatment
Herbs -- Therapeutic use -- Databases
3 Factors influencing the online databases usage among undergraduate CMU Students at Central Library, Chiang Mai University = ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Wiparat Fhaikaew / 2008 /Full Text
Subject
Database management
Online databases
Online databases -- Study and teaching
Online databases -- Problems, exercises, etc
Online system
4 Groundwater vulnerability map of Phuket Island, Southern Thailand = แผนที่ความเปราะบางต่อการปนเปื้อนของน้ำบาดาลเกาะภูเก๋ตภาคใต้ของประเทศไทย / Ladarat Kaewka / 2005 /Full Text
Subject
Drastic -- Analysis
Groundwater -- Data processing
Groundwater -- Databases
Groundwater -- Phuket Island
Groundwater -- Thailand, Southern
5 The Construction of Thai Trichoptera Database in Biodiversity, Biomonitoring and Lotic Ecosystem Conservation Perspectives = การสร้างฐานข้อมูลแมลงหนอนปลอกน้ำของไทยในมุมมอง ความหลากหลายทางชีวภาพ การติดตามตรวจสอบทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ระบบนิเวศน้ำไหล / Pensri Bunlue / 2012 /Full Text
Subject
Trichoptera
Databases -- Design and construction
Biological diversity
6 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความเสี่ยงของโรงพยาบาลบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน = Development of risk database system for Ban Hong hospital, Lamphun province / วิภาพรรณ หมื่นมา / 2555 /Full Text
Subject
Risk
Databases
7 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการจำแนกประเภทผู้ป่วยสำหรับหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก = Development of a patient classification database system for impatient unit, Tha Song Yang hospital, Tak province / รพีพร ริมสุข / 2555 /Full Text
Subject
Databases
Patients -- classification


Page : 1