ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Cyclones -- Burma

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Impacts of a natural disaster on well-being, happiness and social capital in two nargis-affected areas in Myanmar = ผลกระทบของภัยธรรมชาติต่อความเป็นดีอยู่ดี ความผาสุกและทุนทางสังคม ในสองพื้นที่หายจากพายุนากีสในประเทศพม่า / Ngu Wah Win / Bangkok The 2011 /Full Text
Subject
Natural disasters -- Burma
Cyclones -- Burma
2 Reconstruction of community in Nargis affected areas : a case study of Pyapon, Ayeyarwaddy Delta, rephublic of the Union of Myanmar = การฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยนาร์กิส : กรณีศึกษาพญาโปดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ Phyu Phyu Thi / Phyu, Phyu Thi / The 2013 /Full Text
Subject
Community development
Urban renewal
Cyclones -- Burma


Page : 1