ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 23 รายการ จากคำว่า Cross infection

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ ต่อความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล ของพยาบาล โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี / กนกวรรณ ประวาลพิทย์ / 2540 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
พยาบาล -- จันทบุรี
Dissertations, Academic -- Nursing
Cross infection
22 อุบัติการณ์การติดเชื้อในโรงพยาบาล จากการใช้สายสวนเพื่อการตรวจวินิจฉัยในหน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด = Incidence of nosocomial infection using diagnostic catheters in Cardiac Catheterization Laboratory / จิราภรณ์ สังข์ใย / 2548 /Full Text
Subject
Dissertation, Academic -- Nursing
Cross infection
Heart catheterization
23 อุบัติการณ์และการกระจายของการติดเชื้อสะแตปฟิโลคอคคัสออเรียสที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลิน ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลลำปาง / สุมาลี บุตรพงศาพันธ์ / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
Dissertations, academic -- nursing
Cross infection
Infection
Drug resistance
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- ลำปาง
สะแตปฟิโลคอคคัส
เมธิซิลลิน
การติดเชื้อ


Page : 1 2