ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Complex compounds

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Characterization of modified barium titanate powders prepared by catecholate process / Wongduan Maison / 2002 /Full Text
Subject
Barium titanate
Complex compounds -- Synthesis
2 Characterization of ternary metal sulfides synthesized using microwave radiation = การหาลักษณะเฉพาะของสารประกอบโลหะซัลไฟด์สามองค์ประกอบที่สังเคราะห์โดยการแผ่รังสีไมโครเวฟ / Kamonwan Aup-Ngoen / 2013 /Full Text
Subject
Metal sulfides
Complex compounds
3 Microwave-assisted synthesis and characterization of polycarboxylate ligands containing 1,3,5-triazine as structure-directing agents = การสังเคราะห์ที่ใช้ไมโครเวฟช่วยและการหาลักษณะเฉพาะของพอลิคาร์บอกซีเลตลิแกนด์ที่มี 1,3,5-ไทรอะซีน เป็นสารชี้นาโครงสร้าง / Watcharee Funfuenha / school 2016 /Full Text
Subject
Complex compounds
4 Syntheses of N,O Heteroatoms TADDOLsAnthracene Adducts as Asymmetric Catalysts = การสังเคราะห์สารแทดดอลแอนทราซีนแอดดักที่มีเฮทเทอโรอะตอมไนโตรเจนและออกซิเจนเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอสมมาตร / Sutthichat Kerdphon / 2012 /Full Text
Subject
Asymmetric Catalysts
Complex compounds
5 Synthesis of pyrimethamine-Fe(III)-ascorbic complex and measurement of its transport kinetic parameters in liver tissue model = การสังเคราะห์และการวัดปัจจัยเชิงจลนศาสตร์การขนส่งของสารประกอบเชิงซ้อนไพริเมทามีน-ไออน(III)-แอสคอบิกในแบบจำลองเนื้อเยื่อมะเร็งตับ / Poladate Kantakam / The 2014 /Full Text
Subject
Liver -- Cancer
Complex compounds
Tissues
Kinematics


Page : 1