ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Community participation

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Stagnation of community forest management : a case study of Nam Kian Sub-district, Phupiang District, Nan Province = ภาวะการชะงักงันของการจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษาตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน / Banjit Sairorkham / The 2014 /Full Text
Subject
Forest management -- Phupiang (Nan)
Forest conservation -- Phupiang (Nan)
Community forests -- Citizen participation
2 การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสำหรับนักเรียนที่มีภาวะน้ำหนักเกิน = Development of a community participative program for health promotion among overweight students / รัชนก ใจเชิดชู / 2555 /Full Text
Subject
Healht promotion
Community participation
Overweight


Page : 1