ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 8 รายการ จากคำว่า Community development

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Agricultural transformation and highlander choice : a case study of a Pwo Karen Community in Northwestern Thailand Runako Samata / Samata, Runako / 2003 /Full Text
Subject
Pwo Karen (Southeast Asian people) -- Agriculture -- Thailand, Northwestern
Community development -- Thailand, Northwestern
Cabbage -- Thailand, Northwestern
Pwo Karen (Southeast Asian people) -- Thailand, Northwestern
2 Community Responses To Cultural Heritage Conservation In Luang Prabang Province, Lao PDR = การตอบรับของชุมชนต่อการอนุรักษ์มรดกในเมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Chittaphong Ackhavong / The 2008 /Full Text
Subject
Community
Community development
Cultural relations
Historic preservation
Responsibility
3 Marginalization and local response to the state forestry management: a case study of Makong community in Phong Nha-Ke Bang National Park, Central Vietnam = กระบวนการกลายเป็นชายขอบและปฏิกิริยาโต้ตอบของท้องถิ่นที่มีต่อการจัดการป่าของรัฐ : กรณีศึกษาชุมชนมะก่องในเขตอุทยานแห่งชาติฟงญา-แกะบางในเวียดนามตอนกลาง Hoang Thi Xuan Diem / Diem, Hoang Thi Xuan / 2004 /Full Text
Subject
Community forests -- Vietnam
Natural resources, Communal -- Vietnam
Community development
4 Reconstruction of community in Nargis affected areas : a case study of Pyapon, Ayeyarwaddy Delta, rephublic of the Union of Myanmar = การฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยนาร์กิส : กรณีศึกษาพญาโปดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ Phyu Phyu Thi / Phyu, Phyu Thi / The 2013 /Full Text
Subject
Community development
Urban renewal
Cyclones -- Burma
5 Roles of christian woman organization in Community Development in Upper Northern Thailand Under the philosophy of sufficiency economy = บทบาทขององค์กรสตรีคริสเตียนในการพัฒนาชุมชนในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / Paitoon Thepwong / 2012 /Full Text
Subject
Women in community development -- Thailand, Northern
6 The Transformation of Northeastern Cambodia : the politics of development in and ethnic minority community of Yak Kaol, O'Chum district, Ratanakiri Province = กระบวนการเปลี่ยนแปลงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชา: การเมืองของการพัฒนาในชุมชนชาติพันธุ์ยักกาอล อำเภอโอชุม จังหวัดรัตนคีรี / Sovathana Seng / 2004 /Full Text
Subject
Community development
Political science
7 การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาชุมชนของพระครูพุทธิธรรมรักษ์ (บุญเท็น พุทฺธรกฺขิโต) = Phrakru Phuthithammaruk (Boonten Buddharakkhito)'s application of dhamma to develop communities พระปลัดประจวบ ทุนผลงาม / ประจวบ ทุนผลงาม, พระปลัด / 2550 /Full Text
Subject
ธรรมะ
พุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชน
Buddhism -- Doctrines
Community development
Monks
8 ผลกระทบทางสุขภาพและปัจจัยที่กำหนดสุขภาพจากการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง หมู่บ้านสามขา จังหวัดลำปาง = Health impact and determinants of Health from the strengthened community development in Samkha Village Lampang Province / ประยุทธ ศรีกระจ่าง / 2546 /Full Text
Subject
พฤติกรรมสุขภาพ -- ลำปาง
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- ลำปาง
การพัฒนาชุมชน -- ลำปาง
Health
Community development -- Samkha Village, Lampang


Page : 1