ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 16 รายการ จากคำว่า Color

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Colors and signs in male grooming products advertisements in Thai male magazines = สีและสัญลักษณ์ในโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมความงามสำหรับผู้ชายในนิตยสารสำหรับผู้ชายไทย / Pornsawan Wachanachai / 2011 /Full Text
Subject
Advertising, Magazine
Manufactures
Color
Men
2 Community textile wastewater decolorization by immobilized coriolus versicolor RC3 cells on natural materials = กำจัดสีน้ำเสียจากอุตสาหกรรมสิ่งทอระดับชุมชนโดยเซลล์ตรึง Coriolus versicolor RC3 บนวัสดุธรรมชาติ / Tanapong Kasamsuk / 2007 /Full Text
Subject
Decolorization
Wastewater
3 Development of automated flow injection colorimetric system with gas diffusion separation for the determination of ethanol = การพัฒนาระบบโฟลอินเจกวันคัลเลอริเมตรีแบบอัตโนมัติที่ใช้การแยกโดยการแพร่ของแก๊สสำหรับการหาปริมาณเอทานอล / Piyanut Pinyou / 2011 /Full Text
Subject
Ethanol
Gas
Flow Injection Colorimetric
4 Development of colorimetric methods for determination of total phenolic compounds and monomeric anthocyanins in rice by using natural reagents = การพัฒนาวิธีคัลเลอริเมตริกสาหรับการหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและมอนอเมอริกแอนโทไซยานินในข้าว โดยใช้รีเอเจนต์ธรรมชาติ / Kittitat Tanta / 2012 /Full Text
Subject
Colorimetric analysis
Phenols
Rice
5 Fabrication of a fluoride test kit based on color comparison / Wandee Rugrai / 2003 /Full Text
Subject
Fluorides
Color
6 Factors influencing color formation of some terary complexes of fluoride, metals and alizarin fluorine blue = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดสีของสารเชิงซ้อนเทอร์นารีบางชนิดของฟลูออกไรด์โลหะ และอะลิซารินฟลูออรีนบลู / Nipon Suyao / 2008 /Full Text
Subject
Pigments
Color
7 Preparation and Characterization of Modified Siliceous Material for Dye Removal = การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุซิลิกาดัดแปรเพื่อการกำจัดสีย้อม / Noratep Preechanukul / school 2005 /Full Text
Subject
Dyes and dyeing
Adsorption
Silicate minerals -- Analysis
Water -- Purification -- Color removal
8 Prognostic value of cyclooxygenase-2 (COX-2) protein expression in Thai patients with stomach cancer and colorectal cancer = ความสำคัญในการพยากรณ์โรคของระดับการแสดงออกโปรตีน Cyclooxygenase-2 (COX-2) ในคนไทยที่ป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งลำไส้ใหญ่ / Seksan Sangkhasard / 2003 /Full Text
Subject
Cyclooxygenase
Stomach neoplasms
Colorectal neoplasms
9 Reconstitution of intestinal mucosal tissue by long term colorectal adenocarcinoma cell line, caco-2 culture on polyvinylidine fluoride 3D-nanofibrous scaffold = การประกอบเป็นเนื้อเยื่อลำไส้โดยการเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ชนิดคาโคทูบนโครงร่างเส้นใยนาโนโพลีไวนิลลิดีน ฟลูออไรด์สามมิติ / Sillapaluck Sintubua / 2011 /Full Text
Subject
Colorectal neoplasms
Cancer -- Patient
Colorectal neoplasms
10 Selectivity of electrocoagulation process and recovery of coagulated compounds with application to isolation of colouring matters from tree barks / Sombat Chowwanapoonpohn / 2003 /Full Text
Subject
Phenols
Electrocoagulation
Coloring matter
Coal-tar colors
11 The Study of the use of black and white in magazine advertisements = การศึกษาการใช้สีขาว-ดำในโฆษณานิตยสาร / Weerin Chaiariyakul / Chiangmai Chiangmai 2004 /Full Text
Subject
Color -- Psychological aspects
Color in design
Advertising -- Magazines
Magazines design
12 การประยุกต์ใช้ไคโตซานในการเตรียมอาร์บูตินไมโครพาร์ติเคิลเพื่อทำให้ผิวขาว = Application of chitosan for preparation of arbutin microparticles as skin whitening / พอใจ รัตนปนัดดา / 2553 /Full Text
Subject
ไคโตแซน
สีผิวมนุษย์
เภสัชกรรม
อาร์บูติน
Chitosan
Nanoparticles
Human skin color
Skin whitening
13 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลช่องเปิดลำไส้ทางหน้าท้องในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหย่และทวารหนัก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Development of clinical practice guidelines for stoma care among colorectal cancer patients, Nakornping hospital, Chiang Mai province / รัตนาวลี ธานา / 2558 /Full Text
Subject
Colostomy
Colorectal neoplasm
Anus
14 การพัฒนาสีชนิดเลคส์จากไคติน = Development of lakes from Chitin / วีรรัตน์ อภิวัฒนเสวี / 2549 /Full Text
Subject
Chitin
Dyes and dyeing
Color
15 ปัจจัยทำนายความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยของผู้ที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวราหนัก = Predicting factors of uncertainty in illness among persons with colorectal cancer / มัสยา โปรดเจริญ / 2556 /Full Text
Subject
Colorectal neoplasm
Colostomy
Anus
16 อาการเหนื่อยล้าในผู้ป่วยสูงอายุโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับเคมีบำบัดและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Fatigue among older patients with colorectal cancer receiving chemotherapy and related factors / ปรารถนา ฉั่วตระกูล / 2555 /Full Text
Subject
Chemotherapy
Colorectal neoplasm
Fatigue


Page : 1