ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Coatings

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of coating formulas for shelf life and storage life extensions of 'Cat Hoa Loc' mango fruit = การพัฒนาสูตรของสารเคลือบผิวสำหรับยืดอายุการวางจำหน่ายและการ เก็บรักษาผลมะม่วงพันธุ์ กั๊ก ฮัว ล๊อก Do Chi Thinh / Do, Chi Thinh / The 2014 /Full Text
Subject
Mango -- Postharvest technology
Protective coatings
2 Development of colon-specific starch delivery system as nutraceutical product = การพัฒนาระบบนำส่งแป้งสู่ลำไส้ใหญ่เพื่อเป็นอาหารเสริมสุขภาพ / Tanaporn Ratithammatorn / The 2010 /Full Text
Subject
Drugs -- Coatings
Drug delivery systems
Pharmaceutical technology
3 Development of Diamond-Like Carbon and Zinc Oxide Coatings Technology of cathode for plasma source intensity enhancement = การพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบคาร์บอนคล้ายเพชร และ ซิงค์ออกไซด์บนแคโทดเพื่อเพิ่มความเข้มของแหล่งกำเนิดพลาสมา / Anumust Deachana / 2009 /Full Text
Subject
Carbon
Coatings
Science and technology
4 Development of water soluble chitosan derivatives for application in triamcinolone micronano particle film = การพัฒนาอนุพันธ์ไคโตซานที่ละลายน้ำเพื่อประยุกต์ในแผ่นฟิล์มไทรแอมซิโนโลนอนุภาคขนาดไมโครนาโน / Siriwat Tungtong / The 2011 /Full Text
Subject
Chitosan
Edible coatings
Drug delivery systems
5 Effects of coating materials on biochemical changes of tangerine cv. sai nam phueng = ผลของสารเคลือบผิวต่อการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง / Pimjai Seehanam / 2010 /Full Text
Subject
Coatings
Orange
6 Potential of carboxymethyl modified mungbean starch as a carrier in a controlled release drug delivery system = ศักยภาพของแป้งถั่วเขียวดัดแปรด้วยคาร์บอกซีเมทธิลในการเป็นสารตัวพาในระบบนำส่งยาแบบควบคุมการปลดปล่อย / Pasit Anutrakulchai / 2010 /Full Text
Subject
Drug delivery systems
Drug -- Coatings
Pharmaceutical technology
Mung bean
Carboxymethyl


Page : 1