ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Climate

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Climate change simulations for Thailand using regional climate model = การจำลองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสำหรับประเทศไทยโดยใช้ แบบจำลองภูมิอากาศภูมิภาค / Chakrit Chotamonsak / 2011 /Full Text
Subject
Climatic changes
Thailand -- Climate
2 Vulnerability prediction of medicinal plants used by Karen people in Chiang Mai province to climatic change using species distribution model (SDM) = การทำนายความเปราะบางของพืชสมุนไพรที่ชาวกะเหรี่ยงใช้ใน จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยแบบจำลองการกระจายสิ่งมีชีวิต / Kornkanok Tangjitman / The 2014 /Full Text
Subject
Crops and climate -- Chiang Mai
Medicinal plants -- Climate factors
3 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศขององค์การกับความพึงพอใจในงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์ กระทรวงสาธารณสุข / ขนิษฐา กุลกฤษฎา / 2539 /Full Text
Subject
พยาบาล -- ความพอใจในการทำงาน
โรงพยาบาลศูนย์
Dissertations, Academic -- Nursing
Climate
Job Satisfaction


Page : 1